Upoo parau Taata papa‘i Faaroo Faauta uira mai

’Ēperēra 2018

 
download

Parau poro’i a te Peresidenira’a Mātāmua

’A haere ’āmui ai tātou i mua
Russell M. Nelson 

I te purupiti

Te mau pānie ’e te mau mōhina
Chieko N. Okazaki 

Te mau parau tumu o te ’evanelia

Taua po’ipo’i sābati ’ana’ana ra
Joseph B. Wirthlin 
Te tere hope’a ’e te ’ōtahi o te Fa’aoraChakell Wardleigh 
6 Tāpa’o nō te Pāta o te nehenehe e fa’ataui i tō ’outou hi’ora’a i te PātaValerie Durrant 
E fa’a’ite nā tātou i tō tātou ’ite nō te hō’ē Fa’aoraGary E. Stevenson 
Pene 3: Te mau ’api auro 
Te hāro’aro’ara’a i te ha’apa’ora’a fa’aro’o MahometaDaniel C. Peterson 

Te reo o te feiā mo’a i te mau mahana hope’a nei

Teie te vāhi
Simeon Nnah 

Te reo o te feiā mo’a i te mau mahana hope’a nei

Nāhea e nehenehe ai iā’u ’ia ’ana’atae fa’ahou i tā’u tai’ora’a i te pāpa’ira’a mo’a ?
Sarah Keenan 

Te reo o te feiā mo’a i te mau mahana hope’a nei

« ’A ’ōu’a i roto i te tahora ! »
Elvin Jerome Laceda 

Te reo o te feiā mo’a i te mau mahana hope’a nei

Tei te fare fa’ahou
Judy Rascher 

Mau hōho’a nō te fa’aro’o

Rakotomalala Alphone, Sarodroa, Madagascar
 

Feiā ’Āpī Pa’ari

Mau ’ē’a nō te ’oa’oa mau
Ulisses Soares 

Feiā ’Āpī Pa’ari

Te ’oa’oa : Hau atu i te hō’ē noa huru
Maryssa Dennis and Charlotte Larcabal 

Feiā ’Āpī Pa’ari

Te fa’aipoipora’a, te moni ’e te fa’aro’o
Sunday Chibuike Obasi 

Mau uira’a ’e mau pāhonora’a

Mai te mea tē ’ite ra vau ē tē mo’e ra tō’u fa’aro’o, e aha ïa tā’u e rave ’ia noa’a fa’ahou mai te reira ?
 

Nō te tumu

Nō te aha te Atua e fa’ati’a ai i te tama’i ?
 

Feiā ’Āpī

Te pure : Te tāviri nō te ’itera’a pāpū ’e te fa’aho’i-fa’ahou-ra’a mai
Robert D. Hales 

Feiā ’Āpī

E aha, nō te aha, ’e nāhea : te hō’ē tātarara’a nō te fa’aho’i-fa’ahou-ra’a mai
Faith Sutherlin Blackhurst 

Feiā ’Āpī

Te ’itera’a i te Fa’aora
Sarah Hanson 

Mau tamari’i

E aha te aura’a o te fa’aho’i-fa’ahou-ra’a mai nō’u ?
 

Tē fa’a’ite pāpū nei te mau ’āpōsetolo nō ni’a i te Mesia

Tē fa’a’ite pāpū nei te mau ’āpōsetolo nō ni’a i te Mesia
David A. Bednar 

Mau tamari’i

Te hō’ē ha’api’ira’a māere roa
Valeri Cordón 

Mau tamari’i

Te vāhi hāmanira’a tīa’a a Abuelo
Ray Goldrup 

’Ia ’ana’ana tō ’outou māramarama

’Eiaha e mata’u i te hāmani maita’i !
 

Mau tamari’i

’Ua mo’e ’e ’ua ’itehia mai
Cael S. 

Tā tātou ’api

Tā tātou ’api
 

Mau ’ā’amu nō roto i te pāpa’ira’a mo’a

’Ua ho’ohia ’o Iosepha i ’Aiphiti
Kim Webb Reid 

Mau tamari’i

’Api nō te penira’a
 

Tae atu i te taime e fārerei fa’ahou ai tātou

Te tupura’a mau o te ti’a-fa’ahou-ra’a
D. Todd Christofferson 

Mau ’api nō Pātifita

Fa’ateitei i te u’i ’āpī
 

Mau ’api nō Pātifita

Tāvinira’a ’āmui a te feiā ’āpī
 

Mau ’api nō Pātifita

Te fārereira’a te ’āpōsetolo i te feiā fa’atere Katorika nō Pōrīnetia Farāni
 

Mau ’api nō Pātifita

Fa’a’āpīra’a i te pū fa’a’eta’etara’a tino
 

Mau ’api nō Pātifita

’Ua hōro’a mai te Atua i tōna aroha nō te tāmarū i tō’u pe’ape’a