Upoo parau Taata papa‘i Faaroo Faauta uira mai

May 2018

 
Ha’apotora’a nō te 188ra’a o te ’āmuira’a rahi nō ’Ēperēra 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

Te ’āmuira’a hanahana
Henry B. Eyring 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

E mau hōro’a faufa’a rahi nō ’ō mai i te Atua ra
M. Russell Ballard 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

E tamari’i ānei au na te Atua ?
Brian K. Taylor 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

Mai te Mesia ato’a e fa’a’ore i tā ’outou na, e nā reira ato’a ’outou
Larry J. Echo Hawk 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

Te ’ā’au mana’o o te hō’ē peropheta
Gary E. Stevenson 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

’Ia hitu ’ahuru i te hitura’a
Lynn G. Robbins 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

Te peropheta a te Atua
Neil L. Andersen 

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

Te pāturura’a i te mau ti’a fa’atere o te ’Ēkālesia
Dallin H. Oaks 

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

Parau fa’a’ite a te tuha’a fa’atere nō te ’ohipa hi’opo’ara’a a te ’Ēkālesia, nō 2017
Kevin R. Jergensen 

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

ʼO te haehaʼa ʼe te marū te ʼāʼau
David A. Bednar 

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

Hō’ē mahana fa’ahou
Taylor G. Godoy 

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

Te feiā ’āpī tamāhine i roto i te ’ohipa
Bonnie L. Oscarson 

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

E ’āfaʼi mai te mau ʼōroʼa faʼaoraraʼa i te māramarama faʼahiahia ia tātou
Taniela B. Wakolo 

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

Ha’api’ira’a i te fare—hō’ē hōpoi’a ’oa’oa ’e te mo’a
Devin G. Durrant 

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

Te ’ohipa ’ā’amu ’utuāfare ’e te ’ohipa hiero : Tā’atira’a ’e fa’aorara’a
Dale G. Renlund 

Tuhaa pureraa na te Autahu‘araa

Te mea e ti’a i te feiā ato’a e mau nei i te autahu’ara’a a Aarona ’ia māramarama
Douglas D. Holmes 

Tuhaa pureraa na te Autahu‘araa

Mau parau ’ōmuara’a
Russell M. Nelson 

Tuhaa pureraa na te Autahu‘araa

Te pupu peresibutero
D. Todd Christofferson 

Tuhaa pureraa na te Autahu‘araa

Hi’o mai i te nu’u
Ronald A. Rasband 

Tuhaa pureraa na te Autahu‘araa

Te aupurura’a fa’auruhia
Henry B. Eyring 

Tuhaa pureraa na te Autahu‘araa

Te mau mana o te autahu’ara’a
Dallin H. Oaks 

Tuhaa pureraa na te Autahu‘araa

Aupuru ma te mana ’e te ha’amanara’a a te Atua
Russell M. Nelson 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

Rave i te Vārua Maita’i ’ei arata’i nō ’outou
Larry Y. Wilson 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

Ma te ’ā’au hō’ē
Reyna I. Aburto 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

Te here mau : Te tāpa’o mau o te pipi mau a Iesu Mesia.
Massimo De Feo 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

’O tei tāpe’a noa ē tae noa atu i te hope’a ra, e ora ïa
Claudio D. Zivic 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

Tōna Vārua ’ia vai i pīha’i iho ia ’outou
Henry B. Eyring 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

Te mau mea iti ʼe te ʼōhie
Dallin H. Oaks 

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

Heheura’a nō te ’Ēkālesia, heheura’a nō tō tātou orara’a
Russell M. Nelson 

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

Ti’a fa’ahou mai te Fatu te Mesia
Gerrit W. Gong 

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

Tē paraparau nei te mau peropheta nā roto i te mana o te Vārua Maita’i
Ulisses Soares 

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

Te aupurura’a
Russell M. Nelson 

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

« ’Ia vai noa i pīha’i iho ia rātou ’e ’ia fa’aitoito ia rātou »
Jeffrey R. Holland 

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

Aupuru mai tā te Fatu e rave nei
Jean B. Bingham 

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

’A hi’o mai na i taua ta’ata nei !
Dieter F. Uchtdorf 

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

’O te ta’ata ana’e ïa
Gérald Caussé 

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

Faʼaineine nō te fārerei i te Atua
Quentin L. Cook 

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

Ara mai tātou
Russell M. Nelson 
Te mau huimana fa’atere rahi o Te ’Ēkālesia a Iesu Mesia i te Feiā Mo’a i te Mau Mahana Hope’a Nei 
Parau fa’ata’ara’a nūmera nō 2017 
Fa’ahorora’a nō te mau ’ā’amu o te ’āmuira’a 

Liahona

Elder Gerrit W. Gong
 

Liahona

Elder Ulisses Soares
 

Liahona

Elder Carl B. Cook
 

Liahona

Elder Robert C. Gay
 

Liahona

Elder Terence M. Vinson
 

Liahona

Elder José A. Teixeira
 

Liahona

Elder Carlos A. Godoy
 

Liahona

Elder Steven R. Bangerter
 

Liahona

Elder Matthew L. Carpenter
 

Liahona

Elder Jack N. Gerard
 

Liahona

Elder Mathias Held
 

Liahona

Elder David P. Homer
 

Liahona

Elder Kyle S. McKay
 

Liahona

Elder Juan Pablo Villar
 

Liahona

Elder Takashi Wada
 

Liahona

Bonnie H. Cordon
 

Liahona

Michelle D. Craig
 

Liahona

Becky Craven
 

Liahona

Lisa L. Harkness
 

Liahona

Te tūra’ira’a i te parau nō te aupurura’a
 

Liahona

Tē fa’anaho-fa’ahou-ra’a o te mau pupu autahu’ara’a
 

Liahona

E hitu hiero ’āpī i fa’aarahia
 

Liahona

Te ’ā’amu ’utuāfare : ’Ite mai, ha’aputu, tū’ati
 

Liahona

Fa’a’ōhie i te ’ohipa misiōnare
 

Liahona

Mau ture ’āpī, mau fa’anahora’a ’āpī ’e te mau tao’a ’āpī
 

Mai, pe’e mai—Nō te autahu’ara’a a Melehizedeka ’e te Sōtaiete Tauturu (2018)

Mai, pe’e mai—nō te Autahu’ara’a a Melehizedeka ’e te Sōtaiete Tauturu
 

Mai, pe’e mai—Nō te autahu’ara’a a Melehizedeka ’e te Sōtaiete Tauturu (2018)

Nō te aha e rurura’a tā tātou nā te pupu autahu’ara’a ’e nā te Sōtaiete Tauturu ?
 

Mai, pe’e mai—Nō te autahu’ara’a a Melehizedeka ’e te Sōtaiete Tauturu (2018)

Rurura’a ’āpo’ora’a nō te sābati mātāmua
 

Mai, pe’e mai—Nō te autahu’ara’a a Melehizedeka ’e te Sōtaiete Tauturu (2018)

Rurura’a nō te piti ’e te toru o te sābati
 

Mai, pe’e mai—Nō te autahu’ara’a a Melehizedeka ’e te Sōtaiete Tauturu (2018)

Rurura’a nō te maha o te sābati