Pamagat Awtor Pakinggan I-download

Enero 2019

 
download

Narito ang Simbahan

Narito ang Simbahan—Tokyo, Japan
 
Mga Simbolo sa Bagong Tipan 

Mga Larawan ng Pananampalataya

Phan Phon—Phnom Penh, Cambodia
 

Mga Alituntunin ng Ministering

Ang Layunin na Magbabago sa Ating Ministering
 
Maria, ang Ina ni JesusGaye Strathearn 
Si Juan, ang Disipulo na Minahal ni JesusEric D. Huntsman 
Dalawang Antas ng PananampalatayaWilford W. Andersen 
Ang Mahimalang Misyon ni Propetang Joseph SmithDallin H. Oaks 

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw

Mga Investigator na Nahuhulog mula sa mga Puno
Yamila Caminos 

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw

Mula sa Takot ay Naging Kabusugan
Matt Maxwell 

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw

Pero Gutom na Ako!
Isadora Marques 

Mga Tinig ng mga Banal sa mga Huling Araw

Ang Ating Pugon ay Gumagana sa Pananampalataya
Lois Mansius 

Mga Young Adult

Matutong Balatan ang Skunk
 

Mga Young Adult

Ang Ebanghelyo: Isang Walang Hanggang Paraan para Maging Madali ang Buhay
Lori Fuller 

Mga Young Adult

Turuan Akong Lumipad: Pagkamit ng Pang-emosyonal na Pag-asa sa Sarili sa Paraan ng Panginoon
Valerie Durrant 

Mga Young Adult

8 Mungkahi sa Pagbalanse ng mga Pangangailangan sa Buhay
M. Russell Ballard 

Digital Lamang

Paghahanap ng Isang Mental Health Professional na Tama para sa Iyo
Kevin Theriot 

Digital Lamang

14 na Paraan para Maibalik ang Iyong Emosyonal na Kalusugan
Heather J. Johnson 

Digital Lamang

Hindi na Ako Natatakot sa Mental Health Counseling
David Clarke 

Mga Kabataan

Mga Kabataan
 

Mga Kabataan

Tulad ng Tagapagligtas: Pag-unlad sa Apat na Mahahalagang Bahagi
Diane Thomas 

Mga Kabataan

Gabay ng Isang Weightlifter sa Paninindigan
Kuinini Manumua 

Tema ng Mutwal para sa 2019

“Kung Ako’y Inyong Iniibig, ay Tutuparin Ninyo ang Aking mga Utos” Juan 14:15
Mga Young Women at Young Men General Presidency 
Kung Ako’y Inyong IniibigYoung Women General Presidency 
Sundin ang Aking mga KautusanYoung Men General Presidency 

Mga Kabataan

Kung Siya’y Mahal Natin
 

Ang Huling Salita

Ang Sakramento at ang Pagiging Mas Katulad ni Cristo
D. Todd Christofferson 

Poster

Poster: Kung Ako’y Inyong Iniibig
 

Isang suplemento sa Liahona

Ang Kaibigan
 

Mula sa Unang Panguluhan

Mag-aral tungkol kay Jesus
Russell M. Nelson 

Ang Kaibigan

Mga Halaman ng Patotoo
Maryssa Dennis 

Ang Kaibigan

Mga Binhi ng Pananampalataya
 

Ang Kaibigan

Pananampalataya
Beatrice Goff Jackson 

Ang Kaibigan

Hello mula sa Pilipinas
 

Ang Kaibigan

Ang Ice-Candy na Mission Fund
Mckenna Clarke 

Ang Kaibigan

Tsart sa Pagbabasa ng Bagong Tipan
 

Ang Kaibigan

Poster ng Magandang Ideya
 

Mga Apostol sa Iba’t Ibang Panig ng Mundo

Si Pangulong Ballard ay Bumisita sa Texas, USA
 

Ang Kaibigan

Ang Perpektong Kayamanang Maibabahagi
Katelyn Selk 

Pagsunod kay Jesus

Si Jesus ay Natuto at Lumaki
Marissa Widdison 

Ang Kaibigan

Pahinang Kukulayan
 

Ang Kaibigan

Mahal Naming mga Magulang at Iba pang Matatanda