Ulohan Tagsulat Paminaw Download

Hunyo 2015

 
download
Mga Ideya sa Family Home Evening

Mensahe sa Unang Kapangulohan

Mga Pamilya Mahimong Manag-uban sa Hangtud
Henry B. Eyring

Mensahe sa Visiting Teaching

Balaan nga mga Kinaiya ni Jesukristo: Hiyas

Pagserbisyo diha sa Simbahan

Ang Akong Leksyon sa Gugma
Janice Tate

Mga Pagpamalandong

Ang Pagluwas sa Hummingbird
William Hoggan
Unsaon Nato “Pagsangyaw [kabahin] kang Kristo” diha sa Atong Panimalay Darren E. Schmidt
Ang Dalan padulong sa Palmyra Matthew S. Holland
Pagpaningkamot nga Maluwas Connie Goulding
Ang Mahimayaong Adlaw sa Pagpahiuli sa Priesthood L. Tom Perry
Ang mga Pagtulun-an sa Manluluwas kabahin sa Pagkadisipulo Casey W. Olson
Mga Mangingisdag Tawo Scott D. Whiting

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Mga Tingog sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Pagsalig sa mga Kasigurohan sa Ginoo Mindy Anne Leavitt
Wala Mabalhin Hsin-Yao Cho
Pagkinabuhi sa Kalibutan nga Paspas ang Kausaban Dieter F. Uchtdorf
Atong Luna
Pagpakigbahin sa Ebanghelyo Sama ni Juan Bautista Ryan Carr
Apan Unsa Kaha Kon   …   ? Mga Pangutana kabahin sa Pagserbisyo og Misyon
Usa sa akong mga higala gustong mosulay og butang nga dili maayo bisan og kausa aron siya dunay mahibaloan kon ang mga tawo maghisgot niini. Unsaon nako sa pagtabang niya nga makasabut nga kana dili maayong ideya?
Ang Puzzle sa Pagtuon sa Kasulatan Cody Phillips
Mga Sister diha sa Ebanghelyo Paola Sarahí Hernández Cruz
Sa unsa nga paagi nga ako magiyahan sa Espiritu Santo? L. Tom Perry
Ang Espiritu Santo Jeanne P. Lawler
Ang Maayong Magbalantay Erin Sanderson
Atong Pahina
Ang Maayong Magbalantay
Ang Unang Future Father’s Day ni Steven Kellie George Purcill
Ang Pagpamatuod ni Mia Amelia Hawkins
Ang Balay Nga Gitukod sa Ikapulo Janele Williams

Hangtud sa Sunod Natong Panagkita

Pasagdi Kana
Boyd K. Packer
Mga Ideya