Վերնագիր Հեղինակ Լսել Բեռնավորել

Ապրիլ 2014

 
download

Առաջին Նախագահության Ուղերձ

Ամուր գցված խարիսխ
Dieter F. Uchtdorf

Այցելող Ուսուցիչների Ուղերձ

Հիսուս Քրիստոսի աստվածային առաքելությունը՝ Փրկիչ և Քավիչ
Մովսես

Մեր տները, մեր ընտանիքները

Յոթ օր մինչև Զատիկը
Մենք Տիրոջ ձեռքերն ենք Neil K. Newell
Հատուկ Վկաները վկայում են կենդանի Քրիստոսի մասին
Հետևել մարգարեին William R. Walker

Ռահվիրաներ ամեն երկրում

Ֆիլիպպիններ՝ Հոգևոր ուժ ծովի կղզիների վրա
Օգտագործել Փրկության ծրագիրը հարցերին պատասխանելու համար LaRene Porter Gaunt
Վերջին Օրերի Սրբերի ձայները
Եթե ձեր աչքն ուղղված լինի միայն Իմ փառքին Katherine Nelson and Heidi McConkie
Դարձ և զոհաբերություն Ֆինլանդիայում Melissa Zenteno
Տղամարդիկ և կանայք Տիրոջ աշխատանքում M. Russell Ballard
Նախապատրաստվել ծառայելու, ծառայել նախապատրաստվելու David L. Beck
Զորություն`օրհնելու բոլոր մարդկանց
Ձեր տուն բերեք Քահանայության օրհնությունները Bonnie L. Oscarson
Արժանավորության վստահություն Jeffrey R. Holland
Դուռը և ուղին
Ի՞նչ պետք է անեմ ես, երբ դպրոցում բարձրացվում է մի թեմա, որը դեմ է ավետարանի ուսմունքներին, ինչպես օրինակ` արհեստական վիժեցումը:
Ճի՞շտ է, թե սխալ David A. Edwards
«Դա շատ հեշտ է, պապիկ»: Enrique R. Falabella
Փորթերի խոստումը Carole M. Stephens
Ընտանիքն առանցքային դեր ունի Երկնային Հոր ծրագրում Jan Taylor
Պայծառ միտք Dieter F. Uchtdorf
Տեղաշարժել քարը Terence M. Vinson
Ես Դրիան եմ Ֆիլիպիններից Amie Jane Leavitt
Մտածել Հիսուսի մասին Mabel Jones Gabbott
Հույս տեսնել ապագայում Stan Pugsley
Մարգարեի դիմանկարը