Lohateny Mpanoratra Hihaino Hisintona

Aprily 2015

 
download
Fanovozan-kevitra ho an’ny takarivan’ny mpianakavy

Hafatra avy amin’ ny Fiadidiana Voalohany

Miantso antsika mba hanana herimpo ny Filoha Monson
Thomas S. Monson

Hafatra ho an’ny Famangiana Isan-tokantrano

Ireo toetran’i Jesoa Kristy: Tsy mamitaka na tsy mihatsaravelatsihy

Miresaka an’i Kristy isika

Ny herin’ny finoana
Amber Barlow Dahl

Ny tokantranontsika, ny fianakaviantsika

Takarivan’ny mpianakavy—Vitanao izany!
Nitsangana tamin’ ny maty Izy David O. McKay
Ny hery mitarika ara-panahy ananan’ny vehivavy Starla Awerkamp Butler
Tsy fahotana ny fananana fahalemena Wendy Ulrich
Fivavahana madio W. Christopher Waddell
“Mila Anao aho” Jonathan H. Westover
Ilay sorona feno fitiavana sy masina nataon’ny Mpamonjy Boyd K. Packer

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany

Ny Feon’ireo Olomasin’ny Andro Farany
Mandrosoa amim-pinoana Anthony D. Perkins
Katsaho Izy
Noho i Joseph Ted Barnes
Ny Mpaminany Velona Ezra Taft Benson
Ny ohatry ny Mpamonjy amin’ ny fankatoavana
Sehatra ho Antsika
Inona no hatao mba ho hendry? Neil L. Andersen
Mivantana
Vala Iray, Mpiandry Iray
Ahoana no hahafahako tsy hihafahafa raha hiresaka olana amin’ ny evekako?”
Iza no maherifonao? Charlotte Mae Sheppard
Ny vavaka sy ny katedraly McKelle George
Nahoana no tena manan-danja ny mankatò? Russell M. Nelson
Hevitra Tsara
Nanasitrana boka iray i Jesoa Erin Sanderson
Nanasitrana ny marary i Jesoa Kristy
Ny lalana marina Claudio D. Zivic
Fantatro fa tia ahy i Jesoa Jane McBride Choate
100 taona nanaovana takarivan’ny mpianakavy
Hevi-baovao manaitra