Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Prill 2015

 
download
Ide për Mbrëmje Familjare

Mesazhi i Presidencës së Parë

Presidenti Monson Bën Thirrje për Guxim
Thomas S. Monson

Mesazhi i Vizitave Mësimore

Tipare të Jezu Krishtit: Pa Mashtrim ose Hipokrizi

Ne Flasim për Krishtin

Fuqia e Besimit
Amber Barlow Dahl

Shtëpitë Tona, Familjet Tona

Mbrëmja Familjare – Ju Mund ta Bëni atë!
Ai Është Ngritur David O. McKay
Ndikimi Shpirtëror i Grave Starla Awerkamp Butler
Nuk Është Mëkat të Jesh i Dobët Wendy Ulrich
Feja e Pastër W. Christopher Waddell
“Çdo Or’ Më Duhesh Ti” Jonathan H. Westover
Sakrifica Vetëmohuese dhe e Shenjtë e Shpëtimtarit Boyd K. Packer

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme
Shko Përpara me Besim Anthony D. Perkins
Kërkojeni Atë
Për Shkak të Jozefit Ted Barnes
Profeti i Gjallë Ezra Taft Benson
Shembulli i Shpëtimtarit për Bindjen
Hapësira Jonë
Si të Jemi të Urtë Neil L. Andersen
Pikës Shkurt
Një Tufë e Vetme dhe Një Bari i Vetëm
Si mund të ndihem mjaftueshëm i qetë për të folur me peshkopin tim rreth problemeve ose shqetësimeve?
Cili Është Heroi Juaj? Charlotte Mae Sheppard
Lutje dhe Katedrale McKelle George
Përse të qenit i bindur është kaq i rëndësishëm? Russell M. Nelson
Ide e Shkëlqyer
Jezusi Shëron një Lebroz Erin Sanderson
Jezusi Shëron të Sëmurin
Shtegu i Drejtë Claudio D. Zivic
E Di se Jezusi më Do Jane McBride Choate
100 Vite Mbrëmje Familjare
Ide