Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Maj 2015

 
download
T’i Mbushim Shtëpitë Tona me Dritë dhe të Vërtetë Sheril A. Esplin
Familja Është nga Perëndia Karol M. Stivens
Mbrojtëse të Proklamatës së Familjes Boni L. Oskarson
Ngushëlluesi Henri B. Ajring
“Agjërimi që më Pëlqen a Nuk Është Vallë Ky?” Henri B. Ajring
Plani i Lumturisë Bojd K. Paker
Ne do të Lartësohemi së Bashku Linda K. Barton
Shëmbëlltyra e Mbjellësit Dallin H. Ouks
Zgjidhni të Besoni L. Uitni Klejton
Përse Martesa dhe Familja Janë të Rëndësishme – Kudo në Botë L. Tom Peri
Mbështetja e Drejtuesve të Kishës Diter F. Uhtdorf
Raporti i Departamentit të Kontrollit Financiar të Kishës, 2014 Kevin R. Xhergensen
Raporti Statistikor, 2014 Bruk P. Hejls
Prandaj, Ata e Përmbajtën Frikën Dejvid A. Bednar
Përse Martesa, Përse Familja D. Tod Kristoferson
Muzika e Ungjillit Uilford W. Andersen
Shenjtorët e Ditëve të Mëvonshme Vazhdojnë të Përpiqen Dejl G. Renlund
Me të Vërtetë plot Mirësi dhe pa Mashtrim Majkëll T. Ringud
Zoti Është Drita Ime Kuentin L. Kuk
Brezi më i Mirë i Të Rinjve në Moshë Madhore M. Rasëll Ballard
Po, Ne Mund dhe Do Të Fitojmë! Ulises Soaresh
Atësia – Fati Ynë i Përjetshëm Leri M. Gibson
Mbi të Qenit të Vërtetë Diter F. Uhtdorf
Lutja e Priftërisë dhe Lutja Vetjake Henri B. Ajring
Priftëria – Një Dhuratë e Shenjtë Tomas S. Monson
Bekimet e Tempullit Tomas S. Monson
Rikthimi në Besim Rozmari M. Uiksom
Në Kërkim të Zotit Nga Plaku Zhozé{nb}A. Teisheira,
A Është Ende i Mahnitshëm për Ju? Peshkopi Zherald Kosé
Pritja për Plangprishësin Brent H. Nilson
Ku Drejtësia, Dashuria e Mëshira Takohen Xhefri R. Holland
Dhurata e Hirit Diter F. Uhtdorf
Ruajtja e Lirisë së Zgjedhjes, Mbrojtja e Lirisë Fetare Robert D. Hejls
Qëndroni Afër Pemës Kevin W. Pirson
Perspektiva e Përjetshme e Ungjillit Rafael E. Pino
Ardhtë Mbretëria Jote Nil L. Andersen
Nëse do të Jesh i Përgjegjshëm Horge F. Zebalos
Jini të Frytshëm, Shumëzohuni dhe Nënshtrojeni Tokën Xhozef W. Sitati
Shabati Është një Kënaqësi Rasëll M. Nelson
Autoritetet e Përgjithshme të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme
Treguesi i Ngjarjeve në Konferencë
Ta Bëjmë Konferencën Pjesë të Jetës Sonë
Njoftohen Tre Tempuj
Mbështeten Udhëheqës të Rinj
Presidenti Ajring në Mbledhjen e Vatikanit
Libri i Mormonit në 110 Gjuhë
Forcimi i Besimit me Anë të Videove nga Bibla
Pyetje & Përgjigje me Plakun dhe Motrën Bednar
Takim Shpirtëror për Të Rinjtë në Moshë Madhore
Shërbimet e Paraqitura në Faqet e Internetit
Një Faqe LDS.org më e Lehtë për t’u Përdorur
Rrëfimet e Vegimit të Parë
Mësime për Kohën Tonë
Plaku Kim B. Klark
Plaku Alen D. Hejni
Plaku Von G. Kiç
Plaku Hugo Montoia
Plaku Vern P. Stenfill
Meri R. Durham
Stiven W. Ouen
Daglas D. Holms
M. Xhozef Brof