Upoo parau Taata papa‘i Faaroo Faauta uira mai

’Ātopa 2018

 
download

Mau hōho’a nō te fa’aro’o

Michael Isaac—Bydgoszcz, Polane
 

Parau tumu nō te aupurura’a

Tītauraʼa i te tauturu nō te tauturu ia vetahi ʼē
 

E aha tā tātou e ti’aturi nei

E haere te tuhaʼa ʼahuru i hea
 
Elder Gerrit W. Gong : ʼA here i te Fatu ʼe ʼa tiʼaturi iānaD. Todd Christofferson 
Elder Ulisses Soares : Hōʼē taʼata ʼaore roa e haʼavare i roto iānaNeil L. Andersen 
E aha tā te mau ʼepisekōpo atoʼa e hinaʼaro i te mau melo nō tā rātou pāroita ʼia ʼiteMichael Meyers 

Roro uira noa

E 5 rāveʼa e nehenehe ia ʼoutou e tauturu i tō ʼoutou ʼepisekōpo ’ia tauturu ia ʼoutou
Chakell Wardleigh 
Pene 8 : Te tupuraʼa mai te ’Ēkālesia a te Mesia 

Roro uira noa

E 4 haʼapiʼiraʼa nō roto mai i tō Iosepha Semita faʼahaereraʼa mai i te Buka a Moromona
Mckenna Clarke 
Auē ïa te aroha o te FatuQuentin L. Cook 

Te reo o te Feiā Mo’a i te mau Mahana Hope’a nei

Mau huero moa, mau mute uira, ʼe te faʼaroʼo
Alvaro Alcaino 

Te reo o te Feiā Mo’a i te mau Mahana Hope’a nei

Te hōʼē haʼamaitaʼiraʼa i roto i te pāpaʼiraʼa rima a tōʼu metua vahine
Douglas Hedger 

Te reo o te Feiā Mo’a i te mau Mahana Hope’a nei

Hōʼē temeio i roto i te fare o te Fatu i Kiev
Doru Vasile 

Te reo o te Feiā Mo’a i te mau Mahana Hope’a nei

Hō’ē ʼataʼata nō te fāriʼira’a
Franklin Romero 

Feia ʼĀpī Paʼari

Tō tātou ʼanaʼanataeraʼa ʼia ora i te ʼEvanelia
Mindy Selu 

Roro uira noa

ʼUa riro mau tōʼu faʼataʼa-’ē-roa-raʼa ’ei hōʼē ʼo tōʼu mau haʼamaitaʼiraʼa rahi roa aʼe
Hannah DeTavis 

Feia ʼĀpī Paʼari

Te taʼahiraʼa mātāmua e tae atu ai i te tātarahaparaʼa
Aurilas Peterson 

Feiā ’Āpī

Haʼapiʼiraʼa mai nā roto i te rāveʼa a te Fatu
David A. Bednar 

Feiā ’Āpī

E 5 rāveʼa nō te haʼapiʼi mai na roto mai i te ʼāmuiraʼa rahi
 

Feiā ’Āpī

Haʼapiʼihia nā te Vārua Maitaʼi
 

Feiā ’Āpī

Hōhoʼa pia : Mai te mea e faʼaroʼo ʼoutou
 

Feiā ’Āpī

Mau ʼohipa nō niʼa i te ʼāmuiraʼa rahi
 

Feiā ’Āpī

Mau ʼēʼa ʼo te faʼaineine ia ʼoutou nō tō ʼoutou ʼananahi
Leah Barton 

Mau uiraʼa ’e mau pāhonoraʼa

Nāhea e nehenehe ai iā’u ’ia ani manihini i te Vārua i roto i tō’u ʼutuāfare mai te mea ē, e pe’ape’a ’e ’aore rā, e mārō noa te ta’ata ?
 

ʼāfaro tiʼa atu i te tumu parau

ʼUa hau ānei te hōʼē ʼiteraʼa pāpū i te mau manaʼo noa ?
 

Mau tamari’i

Te ʼōpere-haere-raʼa i te here o te Atua
Allie B. 

Mau tamari’i

Te pure i roto i te ʼāfaʼa
Carsen K. 

ʼIa ʼanaʼana tō ʼoutou māramarama

ʼAnaʼana-māite-raʼa i roto i te Repūpirita Tchèque
Sharon Goodrich 

Mau tamari’i

Tē fa’a’ite pāpū nei te mau ’āpōsetolo nō ni’a i te Mesia
Jeffrey R. Holland 

Mau tamari’i

Tā tātou ’api
 

Faʼaroʼo, Tiʼaturiraʼa, ʼe Aroha—Tuhaʼa 3

Tiʼaturiraʼa i Holane
Megan Armknecht 

Mau tamari’i

Te pupu taiʼo i te Buka a Moromona
 

Te mau ʼaito o te Faufaʼa Tahito

E mea itoito ’o Esetera
 

Mau ’Āamu nō te mau pāpa’iraa mo’a

Esetera te ariʼi vahine
Nā Kim Webb Reid 

Mau tamari’i

ʼApi nō te pēniraʼa
 

Tae atu i te taime e fārerei fa’ahou ai tātou

Tā tātou pātururaʼa
James E. Faust 

Parau poro’i a te feiā fa’atere o te ārea

Ta’ahi i tō rātou pere’o’o ta’ata’ahi
 

Te mau ’api nō Pātifita

Te tauira’a te orara’a o te mau ta’ata pa’ari fa’aipoipohia
 

Te mau ’api nō Pātifita

Te tāuturu nei te pū i te mau tamari’i ’ia ’ata’ata
 

Te mau ’api nō Pātifita

Claire Teihotaata : ’Ā’amu nō te fa’aro’o ’e te itoito
 

Te mau ’api nō Pātifita

Te peresideni hiero ’e te vahine, ’ua ineine ïa nō te tāvini