ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ฟัง ดาวน์โหลด

มิถุนายน 2018

 
download

ภาพแห่งศรัทธา

เดลวา เนตาเน
 

ที่แท่นพูด

ร่วมมือกันทำความดี
Emma Hale Smith 

หลักธรรมของการปฏิบัติศาสนกิจ

หลักธรรมห้าข้อที่ผู้ฟังที่ดีพึงปฏิบัติ
 

การรับใช้ในศาสนจักร

วอร์ดที่ต้องการเรา
Wilfried and Laura Eyi 

เฉลิมฉลองการเปิดเผยปี 1978

การขยายพรของฐานะปุโรหิต
 

เฉลิมฉลองการเปิดเผยปี 1978

การเปิดเผยแห่งยุคสมัยของเรา
 

เฉลิมฉลองการเปิดเผยปี 1978

ได้รับพรในทุกทางที่เป็นไปได้
Edward Dube 

เฉลิมฉลองการเปิดเผยปี 1978

ดำรงฐานะปุโรหิตด้วยความเคารพอย่างสูง
Charlotte Acquah 
อิทธิพลของบิดาที่ชอบธรรมMegan Warren 

Digital Only

3 วิธีเป็นเสมือนบิดา
Sarah C. Keenan 
แบกภาระของกันและกันJeffrey R. Holland 

Digital Only

4 วิธีรับใช้ครอบครัวที่มีคนพิการ
Valerie Durrant 
บทที่ 4: จงเฝ้าระวัง 

เสียงวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ศาสนจักรอยู่ ที่นี่หรือ
Jon Evans 

เสียงวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

สองคณะเผยแผ่ สองครอบครัวได้รับพร
Juan Manual Gomez 

เสียงวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ได้รับพรเพราะดิฉันประกาศความเชื่อ
Kristin McElderry 

เสียงวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ความช่วยเหลือจากพระเจ้าตลอดการผ่าตัดสมองสองครั้ง
Bryn Booker 

คนหนุ่มสาว

การกระทำที่สมดุลของความอดทน
John U. Teh 

คนหนุ่มสาว

ซื่อสัตย์ต่อตนเอง—และต่อพระผู้เป็นเจ้า
Faith Sutherlin Blackhurst 

การเตรียมชีวิต

สมาคมสงเคราะห์จะน่าเบื่อหรือเปล่า
Charlotte Larcabal 

การเตรียมชีวิต

วันแรกของผมในโควรัมเอ็ลเดอร์
Dallin Luedtke 

จากสนามเผยแผ่

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
Allie Arnell 

เยาวชน

ห้องสนทนา
 

เยาวชน

หลายต่อหลายหน้าบอกว่าเราเชื่อ
Richard M. Romney 

คำถามและคำตอบ

ฉันเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นอยู่เสมอ โดยเฉพาะคนที่ดูเหมือนจะมีชีวิตเพียบพร้อม ฉันจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นได้อย่างไร
 

คำถามและคำตอบ

ของประทานแห่งการเล็งเห็นคืออะไร
 

เยาวชน

ค้นพบของประทานของท่าน
Justina Lichner 

เยาวชน

โปสเตอร์: แสงสว่างทางวิญญาณ
 

ปัจฉิมวาทะ

แสงสว่างอยู่ที่นั่นเสมอ
Dieter F. Uchtdorf 

ส่องแสงของท่าน

แสดงความรักของเธอ
 

เด็ก

เวลาเข้านอนของเฟลิกซ์
Heidi Poelman 

เด็ก

ตอติญ่ากับเพื่อนบ้าน
Lindsay Stevens Tanner and Maryssa Dennis 

เด็ก

ปาฏิหาริย์
Shawna Belt Edwards 

เด็ก

อัครสาวกเป็นพยานถึงพระคริสต์
Dale G. Renlund 

เด็ก

พระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้จักท่าน
Cristina B. Franco 

เรื่องราวในพระคัมภีร์

โมเสสติดตามพระผู้เป็นเจ้า
Kim Webb Reid 

เด็ก

หน้าระบายสี
 

จนกว่าเราจะพบกันอีก

สถานศักดิ์สิทธิ์ในวันสะบาโตของเรา
M. Russell Ballard