Үндсэн цэсийг алгасах

Ирээд, Намайг дага

Есүс Христийн сайн мэдээний дагуу амьдарч, үүнийг судалж, заах нь

Аврагчийн арга барилаар заах нь

Хэрэв танд багшийн хувьд өөрийгөө сайжруулах талаар асуулт байвал үүнийгээ багшийн зөвлөлийн хурал дээр асууна уу. Та тэнд тойргийнхоо бусад багш нартай зөвлөлдөж, утга учир бүхий шийдэл, санаа, сүнслэг өдөөлтийг хамтдаа олж чадна.

Дэлгэрэнгүйг …