ข้ามการนำทางหลัก

จงตามเรามา

การดำเนินชีวิต เรียนรู้ และสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

การสอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาในฐานะครู ให้นำคำถามของท่านมาที่การประชุมสภาครู ที่นั่นท่านสามารถปรึกษากับครูคนอื่นในวอร์ดของท่านและค้นหาวิธีที่มีความหมาย แนวคิด และแรงบันดาลใจร่วมกัน

เรียนรู้มากขึ้น