Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó

Haʻu, ʻo Muimui ʻIate Au

Ko Hono Moʻui ʻaki, Ako mo Akoʻi ʻo e Ongoongolelei ʻo Sīsū Kalaisí

Ko e Faiako ‘i he Founga ‘a e Fakamoʻuí

Kapau ʻoku ʻi ai haʻamou ngaahi fehuʻi fekauʻaki mo e founga ke ke fakalakalaka ai ko e faiakó, ʻomi hoʻo ngaahi fehuʻí ki hoʻomou fakataha alēlea ʻa e kau faiakó. Te mou lava ʻo fealēleaʻaki ai mo e kau faiako kehe ʻi homou uōtí ke maʻu ha founga lelei ke fakaleleiʻi ʻaki e palopalemá, ngaahi fakakaukau pea ueʻi fakalaumālie hake ai kimoutolu.

Ako Lahi Ange