Faaopoopoga

Mo Le Malosi o le Autalavou, (2011), 44


O Poloaiga Sili e Lua

 1. 1.

  E te alofa atu i le Alii lou Atua ma lou loto atoa, ma lou agaga atoa, ma lou manatu atoa, o le poloaiga muamua lena ma le sili.

 2. 2.

  E faapena foi lona lua, E te alofa atu i le lua te tuaoi, ia pei o oe lava ia te oe. O na poloaiga e lua ua autu ai le tulafono uma ma le au perofeta.

Mataio 22:37–40

O Tulafono e Sefulu

 1. 1.

  Aua nei e fai mo oe ni atua ese i ou luma.

 2. 2.

  Aua e te fai mo oe se tupua ua ta. …

 3. 3.

  Aua e te ta’u fua le suafa o Ieova lou Atua. …

 4. 4.

  Ia e manatua le aso sapati, e te faapaiaina. …

 5. 5.

  Ia e ava i lou tama ma lou tina. …

 6. 6.

  Aua e te fasioti tagata.

 7. 7.

  Aua e te mulilua.

 8. 8.

  Aua e te gaoi.

 9. 9.

  Aua e te molimau pepelo i le lua te tuaoi.

 10. 10.

  Aua e te manao.

Esoto 20:3–4, 7–8, 12–17