Pamilya

Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan


Ang pamilya gi-orden sa Dios. Ang kaminyoon tali sa lalaki ug babaye mahinungdanon ngadto sa Iyang walay katapusan nga plano. … Ang kalipay diha sa kinabuhi sa pamilya labaw nga makab-ot kon gipasikad diha sa mga pagtulun-an ni Ginoong Jesukristo.

“Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan”

Ang pagkahimong kabahin sa pamilya usa ka dako nga panalangin. Ang inyong pamilya makahatag kaninyo og panag-uban ug kalipay, makatabang kaninyo nga makat-on og husto nga mga baruganan sa mahigugmaon nga kahimtang, ug makatabang kaninyo sa pagpangandam alang sa kinabuhing dayon.

Ang lig-ong mga pamilya nagkinahanglan og paningkamot. Ang inyong pamilya mapanalanginan kon kamo naghimo sa inyong bahin sa paglig-on niini. Magmalipayon, magmatinabangon, ug magmanggihunahunaon sa mga sakop sa pamilya. Daghang mga problema sa panimalay moabut tungod kay ang mga sakop sa pamilya mosulti ug molihok sa hinakog o dili mabination nga paagi. Tinguhaa nga mahimong tigpasiugda sa kalinaw kay sa manungog, makig-away, ug makiglalis. Pagpakita og gugma sa mga sakop sa inyong pamilya matag adlaw. Ipakigbahin ang inyong pagpamatuod sa inyong pamilya pinaagi sa mga pulong ug mga lihok. Ang inyong matarung nga ehemplo makahimo og kalainan diha sa paglig-on sa inyong pamilya.

Tahura ang inyong mga ginikanan pinaagi sa pagpakita og gugma ug pagtahud kanila. Sunda sila samtang sila naggiya kaninyo diha sa pagkamatarung. Pagmaandamon sa pagtabang diha sa inyong panimalay. Apil sa maayo nga mga kalihokan ug mga tradisyon sa pamilya. Apil sa inyong pag-ampo sa pamilya, pagbasa sa kasulatan uban sa pamilya, ug mga family home evening. Ang pagsunod niini nga mga sugo mopalig-on ug mohiusa sa mga pamilya. Kon ang inyong pamilya wala maghimo niining mga butanga nga magkauban, pag-ampo ug pagtuon sa mga kasulatan nga kamo ra. Ang inyong ehemplo mahimong makapaawhag sa mga sakop sa inyong pamilya nga moapil kaninyo.

Lig-una ang inyong mga relasyon uban sa inyong mga igsoon. Sila mahimo ninyong labing suod nga mga higala. Suportahi sila sa ilang mga tinguha, ug tabangi sila sa mga problema nga mahimo nilang giatubang.

Ang Dios nagtinguha nga ang tanan Niya nga mga anak moanhi sa kalibutan isip kabahin sa usa ka mahangturon nga pamilya nga adunay usa ka inahan ug amahan kinsa nahigugma ug nagpangga sa usag usa ug sa ilang mga anak. Kon dili ingon niini ang inyong nasinati, magmapailubon ug padayon sa pagpuyo nga matarung. Pangita og takus nga mahimong mga ehemplo. Pangandam karon sa pagtuman sa inyong balaan nga mga tahas isip usa ka bana o asawa ug isip usa ka ginikanan. Pasalig nga magminyo sa templo ug magtukod og inyong kaugalingon nga mahangturong pamilya.

pamilya nga naglakaw sa baybayon