3

Učiti po Duhu

Misionarska priprema – Priručnik za učitelje


Uvod

Kako bi misionari rasli u evanđelju i ostali na putu koji vodi u vječni život, trebaju razviti naviku proučavanja evanđelja. U centrima za obuku misionara, misionari provode nekoliko sati svakoga dana proučavajući sami za sebe i sa svojim suradnicima. Očekuje se da na misijskom polju nastave svoje proučavanje evanđelja svakog dana. Moraju učiti »proučavanjem i vjerom« (NiS 88:118) kako bi izgradili spremnik evanđeoskog znanja i povećali vlastito obraćenje. Za misionare je ključno da imaju ovaj spremnik znanja stečen proučavanjem evanđelja vođeno Duhom kako bi naučavali s moći i ostvarili svoj cilj.

Napredna priprema

Prijedlozi za podučavanje

Važnost proučavanja evanđelja

Pokažite polaznicima sliku Josepha Smitha i njegovog brata Hyruma te ih zatražite da otvore svoja Sveta pisma na Nauku i savezima 11. Pomognite polaznicima razumjeti kontekst ovog odsjeka objašnjavajući da dok je Joseph Smith prevodio Mormonovu knjigu, njegov je stariji brat postao duboko zainteresiran za djelo i želio je pronositi poruku Obnove drugima. Tražeći Gospodinovu volju, Hyrum je upitao Josepha da zatraži objavu za njega. Gospodinov odgovor zabilježen je u Nauku i savezima 11. U mnogim pogledima Hyrum je bio u istom položaju kao i članovi vašeg razreda koji se i sami pripremaju za iznošenje poruke o obnovljenom evanđelju.

Neka par polaznika naizmjence naglas pročita Nauk i saveze 11:15–17 dok razred prati, tražeći savjet koji je Gospodin dao Hyrumu. Zatim upitajte:

 • Zašto je Gospodin rekao Hyrumu da »čeka još malo« prije pronošenja poruke evanđelja drugima?

Neka polaznici pročitaju Nauk i saveze 11:21–22 i 26, tražeći savjet koji je primjenjiv za današnje buduće misionare.

 • Što je Gospodin uputio Hyruma da čini dok se pripremao pronositi poruku evanđelja drugima? Što znači zadobiti Božju riječ? Što znači pohranjivati Gospodinovu riječ u svojem srcu?

 • Kako Gospodinov savjet u ovim stihovima pomaže nekome danas tko se priprema služiti misiju? (Iako mogu iskoristiti različite riječi, polaznici bi trebali prepoznati sljedeće načelo: Proučavanje evanđelja priprema misionare za navještanje evanđelja s Duhom i s moću.)

 • Koje je blagoslove Gospodin obećao onima koji »nastoj[e] zadobiti riječ [njegovu]«?

Neka polaznici otvore stranicu 174 u priručniku Propovijedaj moje evanđelje te neka polaznik naglas pročita odlomak koji započinje s »Vaša sposobnost da podučavate«. Zatim upitajte:

 • Koje ideje u ovom odlomku potvrđuju važnost svakodnevnog proučavanja Svetih pisama za one koji žele postati učinkoviti misionari? (Proučavanje Svetih pisama priprema misionare da naučavaju evanđelje s moći.)

Recite polaznicima da će se ostatak lekcije fokusirati na to kako mogu steći više iz svojeg osobnog proučavanja Svetih pisama. Potaknite polaznike da tijekom lekcije razmišljaju kako primijeniti što su naučili da bi poboljšali učinkovitost svojeg proučavanja Svetih pisama i evanđelja.

Koristiti dnevnik proučavanja

Uputite razred da otvori stranicu x u uvodu priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Pozovite dvojicu polaznika da naglas pročitaju dva odlomka u pododsjeku »Dnevnik proučavanja«. Nakon što polaznici pročitaju, upitajte:

 • Prema ovom odsjeku, kako vam korištenje dnevnika proučavanja pomaže dok proučavate evanđelje?

 • Zašto bi bilo važno zabilježiti ideje i osjećaje koje primate tijekom proučavanja evanđelja?

Razmotrite upitati svoje polaznike ima li itko od njih dnevnik proučavanja i pozovite one koji ih imaju da iznesu kako im je njihov dnevnik bio od koristi. Potaknite polaznike da započnu koristiti dnevnik proučavanja ako to još nisu. Podsjetite ih da dnevnik proučavanja može biti jednostavan jeftini uvezani dnevnik, bilježnica ili stranice u registratoru. Također bi mogli koristiti program za bilješke i pisanje dnevnika na stranici LDS.org, ili aplikaciju za bilješke na pametnom elektroničkom uređaju. Potaknite polaznike da donesu dnevnik proučavanja na svaki sat kako bi bilježili ideje, osjećaje i uvide koje imaju tijekom sata.

Učiti po Duhu

Rasporedite polaznike u parove. Pozovite ih da zajedno rade dok čitaju drugi odlomak na stranici 15 priručnika Propovijedaj moje evanđelje, a zatim raspravite što je potrebno da biste imali smislena iskustva učenja sa Svetim pismima. Nakon što su polaznici imali vremena raspraviti o odlomku, pozovite nekoliko njih da iznese nekoliko glavnih ideja iz svoje rasprave. Možete postaviti pitanja poput:

 • Što znači proučavati »s pravom nakanom«? (S pravom nakanom znači da imamo nakanu poslušati ili djelovati kada naučimo.)

 • Kako bi proučavanje s »pravom nakanom« i »že[đanjem] i glad[ovanjem za] pravednosti« utjecalo na osobno proučavanje evanđelja? (Dok polaznici odgovaraju, razmotrite postaviti naknadna pitanja kako biste ih potaknuli da dublje razmisle o svojim odgovorima. Na primjer, ako polaznici odgovore da će prava nakana biti prikazana u tome kako se netko moli, možete ih upitati kako će molitva osobe biti drugačija. Odgovori li polaznik da će ona biti prikazana u njihovim željama, zatražite ih da obrazlože tu ideju.)

Zatražite tri polaznika da naizmjence naglas pročitaju odlomke iz odsjeka pod naslovom »Učenje pomoću Svetoga Duha« na stranici 18 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Neka ostatak razreda prati i označi blagoslove koji nam dolaze kada nam Duh Sveti pomaže učiti evanđelje. Zatim upitajte:

 • Koji nam blagoslovi mogu doći kada nas Duh Sveti vodi u našem učenju evanđelja? (Razmotrite zapisati ovo načelo na ploču dok polaznici odgovaraju: Kada Duh Sveti vodi naše učenje evanđelja, primamo veće svjetlo i razumijevanje.)

Kako biste pomogli polaznicima bolje razumjeti kako mogu pozvati Duha Svetoga da ih podučava tijekom proučavanja evanđelja, pročitajte ili prikažite sljedeći citat starješine D. Todda Christoffersona iz Zbora dvanaestorice apostola: Pozovite svoje polaznike da potraže što mogu učiniti kako bi više dobili iz svojeg proučavanja Svetih pisama:

starješina D. Todd Christofferson

»Kako bi evanđelje bilo zapisano u vašem srcu, trebate znati što je ono i rasti u njegovom potpunijem razumijevanju. To znači da ćete ga proučavati. Kada kažem ‘proučavati’ mislim na nešto više od čitanja. Ponekada je dobro pročitati knjigu Svetog pisma u određenom vremenskom razdoblju kako biste stekli sveukupni osjećaj njezine poruke, no za obraćenje se trebate više brinuti o količini vremena koje provodite u Svetim pismima nego o količini koju pročitate tijekom tog vremena. Vidim vas kako ponekada čitate nekoliko stihova, zaustavite se da ih razmotrite, pažljivo pročitate te stihove ponovno i dok razmišljate o tome što znače, molite se za razumijevanje, postavljate pitanje u svojem umu, čekate na duhovne poticaje i zapisujete te poticaje i uvide koji vam dolaze kako biste upamtili i naučili više. Proučavajući na ovakav način, možda nećete pročitati mnogo poglavlja ili stihova u pola sata, ali dat ćete mjesto u svom srcu riječi Božjoj, i on će vam govoriti« (»When Thou Art Converted«, Ensign ili Liahona, svibanj 2004., 11. Za dodatne ideje za proučavanje, vidi »How to Obtain Revelation and Inspiration for Your Personal Life«, starješine Richarda G. Scotta, Ensign ili Liahona, svibanj 2012., 45–47).

Pomognite polaznicima analizirati izjavu starješine Christoffersona postavljajući sljedeća pitanja:

 • Koja je djela starješina Christofferson utvrdio da mogu voditi do većeg razumijevanja Svetih pisama?

 • Kako ova djela bolje dopuštaju Duhu Svetome da vas podučava?

 • Kako vam je jedno ili više od ovih djela pomoglo produbiti vaše razumijevanje evanđelja?

Objasnite da je prilikom proučavanja Svetih pisama korisno razumjeti kako Duh Sveti komunicira s nama. Rasporedite razred u parove (možda iste parove kao iz prethodne aktivnosti). Zapišite sljedeće svetopisamske reference na ploču i zatražite polaznike da ih prepišu u svoj dnevnik proučavanja ili na list papira: Nauk i savezi 8:2–3; 9:7–8; 11:12–14 i 137:1–2, 11.

Dajte polaznicima vremena da prouče ove odlomke i označe riječi ili izraze koji opisuju kako Duh Sveti komunicira s nama. Također bi mogli zapisati nekoliko napomena u svoj dnevnik proučavanja o tome što uče iz tih odlomaka. Zatražite polaznike da rasprave sa svojim suradnikom što su označili u ovim stihovima i što su naučili. Nakon dovoljno vremena, postavite sljedeća pitanja:

 • Koje ste riječi ili izraze pronašli koji opisuju kako Duh Sveti komunicira s nama? (Napišite odgovore polaznika na ploču.)

 • Kako vas je Duh Sveti podučio na jedan od ovih načina te produbio važe razumijevanje evanđeoskog nauka ili načela? Koja ste određena iskustva imali?

Pozovite polaznike da otvore stranice 19–20 u priručniku Propovijedaj moje evanđelje i neka polaznik naglas pročita prve tri točke pod naslovom »Proučavajte ideje i prijedloge«. Razmislite pitati sljedeće:

 • Kako bi ove preporuke mogle utjecati na misionarsku sposobnost da učinkovito navješćuje evanđelje drugima?

 • Kako biste mogli prilagoditi ove ideje i iskoristiti ih sada kao budući misionari?

 • Kako bi poboljšavanje vaših vještina i navika proučavanja Svetih pisama doprinijelo vašem uspjehu kao misionara? (Polaznici će vjerojatno navesti načelo slično sljedećem: Dok misionari razvijaju navike učinkovitog proučavanja evanđelja, bit će podučeni Duhom, njihovo će iskustvo biti nagrađujuće i oni će biti spremniji podučavati evanđelje.)

Rasporedite razred u skupine po troje ili četvero. Zatražite svaku skupinu da među sobom rasporedi šest pododsjeka iz »Proučavajte ideje i prijedloge« na stranicama 19–22 u priručniku Propovijedaj moje evanđelje i neka članovi skupina prouče svoje dodijeljene pododsjeke. Možda će neki članovi skupine trebati proučavati duže od drugih. Naznačite vođu svakoj skupini koji će usmjeravati rasprave o tome što su u skupini naučili i što mogu učiniti sada kako bi svoje proučavanje evanđelja učinili snažnijim i učinkovitijim. Nakon što su skupine imale vremena za raspravu, upitajte razred:

 • Kako su vam ove vještine i navike proučavanja pomogle u još učinkovitijem proučavanju Svetih pisama?

Kako biste pomogli polaznicima o osobnoj primjeni onoga o čemu se raspravljalo, svakom polazniku dajte primjerak uručka »Navike osobnog proučavanja Svetih pisama«. Dajte razredu nekoliko minuta da dovrši aktivnost iz uručka.

Nakon dovoljno vremena, zatražite od polaznika da iznesu bilo koje misli ili uvide koje su stekli tijekom ove vježbe. Potaknite ih da nastave do kraja s primjenom vještina i navika proučavanja Svetih pisama koje su odabrali u vlastito proučavanje. Obećajte im da će Duh Sveti prosvjetliti njihov um i povećati njihovo razumijevanje evanđelja dok to čine.

Pomognite razredu razumjeti da je uz to kako proučavaju, također vrlo važno kada i što proučavaju, a što im pomaže da budu učinkoviti misionari. Neka članovi razreda otvore stranicu viii u uvodu priručnika Propovijedaj moje evanđelje i pregledaju Misionarski dnevni raspored koji se nalazi u odsjeku »Osobno proučavanje, zajedničko proučavanje, sastanci okruga i zonski sabori«. Zatim upitajte:

 • Kako Misionarski dnevni raspored pokazuje važnost proučavanja evanđelja?

 • Kako vas dosljedno, svakodnevno proučavanje Svetih pisama sada priprema za ovaj strogi raspored kao misionara?

Označavanje Svetih pisama

ikona videaImate li dovoljno preostalog vremena, razmotrite pokazati video prikaz »Advice for Studying the Scriptures« (2:07) kako biste pomogli razredu razmisliti o načinima na koje mogu poboljšati kako označavaju svoje Sveta pisma.

Nakon prikazivanja videa, upitajte:

 • Što ste naučili od starješine Bednara što bi vam pomoglo poboljšati vaše proučavanje Svetih pisama?

 • Koja je svrha označavanja Svetih pisama? (Pomoći vam prisjetiti se što ste naučili kasnije kada ćete to ponovno trebati.)

 • Zašto je važno da misionari imaju učinkovit način prisjećanja onoga što su naučili?

Živite ono što naučite

Neka polaznik pročita razredu prvi odlomak pod naslovom »Živite ono što naučite« na stranici 17 priručnika Propovijedaj moje evanđelje. Zatim neka polaznik naglas pročita Ivana 7:17. Pomognite polaznicima prepoznati načelo naučavano u priručniku Propovijedaj moje evanđelje i u Ivanu 7:17 postavljajući pitanje:

 • Koja je razlika između poznavanja Svetih pisama i življenja po naučavanjima koja se nalaze u Svetim pismima? (Iako mogu iskoristiti različite riječi, polaznici bi trebali razumjeti sljedeće načelo: Kada živimo po naučavanjima evanđelja, Duh Sveti će svjedočiti o istini tih načela i osnažit će našu vjeru, spoznaju i svjedočanstvo.)

Objasnite da je starješina David A. Bednar iz Zbora dvanaestorice apostola naučavao o važnosti djelovanja prema onom što naučimo. Prikažite sljedeću izjavu i pozovite dobrovoljca da ju naglas pročita razredu:

starješina David A. Bednar

»Kao učenici evanđelja trebali bi biti ‘izvršioci riječi, a ne samo slušaoci’ (Jakovljeva 1:22). Naša su srca otvorena utjecaju Duha Svetoga dok ispravno koristimo opredjeljivanje i djelujemo u skladu s ispravnim načelima – time prizivamo njegova naučavanja i potvrđujuću moć« (»Watching with All Perseverance«, Ensign ili Liahona, svibanj 2010., 42).

 • Što znači izvršitelji riječi, ne samo slušatelji?

 • Kako djelovanje u »skladu s ispravnim načelima« produbljuje naše razumijevanje na način koji samo proučavanje ne može?

 • Kako vam je djelovanje u skladu s ispravnim načelima omogućilo da steknete dublje razumijevanje i svjedočanstvo o načelu evanđelja prema kojem ste težili živjeti?

Neka polaznik pročita drugi odlomak na stranici 17 priručnika Propovijedaj moje evanđelje dok razred prati, tražeći dodatne načine na koje živjeti evanđelje utječe na srce i sposobnosti misionara. Nakon čitanja, postavite sljedeća pitanja:

 • Koji dodatni blagoslovi dolaze misionarima kada žive po načelima evanđelja za koje znaju da su istiniti? (Pomognite polaznicima izraziti ovo načelo: Dok misionari žive evanđelje, Duh Sveti će povećati njihovu želju i sposobnost da iznose evanđelje.)

 • Dok ste se pripremali za služenje misije, kako je Duh Sveti povećao vašu želju za služenjem?

Pozivanje istraživača da dođu u Crkvu

Misionari pomažu istraživačima napredovati prema krštenju pozivajući ih da obdržavaju obveze. Na primjer, objasnite polaznicima da kada istraživači dolaze u Crkvu mogu primiti povećanu objavu kroz Duha Svetoga i želju da se približe Bogu. Pohađanje Crkve može pomoći istraživačima steći svjedočanstvo o obnovljenom evanđelju i pripremiti ih da budu kršteni.

Pokažite kako pozvati nekoga da dođe u Crkvu. Prvo, ukratko opišite blagoslove koji dolaze odlaskom u Crkvu. Zatim iskoristite misionarsku knjižicu Obnova (stranice 22–23) kako biste objasnili što se događa tijekom sakramentalnog sastanka. Zatim pokažite kako pozvati istraživača da dolazi na crkvene sastanke. Nakon vašeg izlaganja, neka polaznici glumom vježbaju korake koje ste izložili sa suradnikom. Dopustite svakome od njih da naizmjence ukratko iznesu blagoslove koje primaju prisustvovanjem u Crkvi, da objasne što se događa tijekom sakramentalnog sastanka i do pozovu drugu osobu neka dođe u Crkvu.

Posvjedočite o evanđeoskom nauku i evanđeoskim načelima obrađenima u ovoj lekciji.

Pozivi na djelovanje

Pozovite polaznike da osobno proučavanje Svetih pisama postave kao prioritet dok se pripremaju služiti misiju. Sljedeće predložene aktivnosti mogu pomoći polaznicima usredotočiti se na učenje s Duhom:

 • uspostaviti svakodnevno osobno proučavanje Svetih pisama, uključujući proučavanje i razmatranje Mormonove knjige;

 • moliti se na početku svojeg osobnog proučavanja evanđelja kako bi prizvali Duha da vam pomogne. Ukoliko to još niste učinili, počnite koristiti dnevnik proučavanja tijekom osobnog proučavanja evanđelja;

 • odaberite jednu od ideja i prijedloga proučavanja evanđelja na stranicama 19–22 priručnika Propovijedaj moje evanđelje i uvrstite to u svoje osobno proučavanje ovog tjedna.

Uručak

uručak Proučavanje Svetih pisama