Misionarska priprema – priručnik za učitelje

Misionarska priprema – Priručnik za učitelje


Izdavač:
Crkva Isusa Krista Svetaca posljednjih dana
Salt Lake City, Utah

Cijenit ćemo komentare i ispravke. Molimo vas da ih pošaljete, zajedno s pogreškama, na:

Seminaries and Institutes of Religion Curriculum Services

50 E. North Temple St., Floor 8

Salt Lake City, Utah 84150-0008

USA

E–pošta: ces-manuals@ldschurch.org

Molimo navedite svoje ime, adresu, odjel i okol.

Obavezno navedite naziv priručnika. Zatim navedite svoje komentare.