Leksyon 131

2 Timoteo 1–2

Manwal sa Seminary Teacher sa Bag-ong Tugon


Pasiuna

Niining Ikaduha niya nga Sulat ngadto kang Timoteo, gitudlo ni Pablo nga ang kahadlok dili maggikan sa Dios ug gitambagan si Timoteo nga dili ikaulaw ang iyang pagpamatuod kang Jesukristo. Giawhag ni Pablo si Timoteo nga magmatinud-anon sa paglahutay sa mga pagsulay ug gisugo nga tudloan niya ang mga Santos sa paghinulsol.

Mga Sugyot alang sa Pagtudlo

2 Timoteo 1

Gitambagan ni Pablo si Timoteo nga dili ikaulaw ang ebanghelyo

Isulat sa pisara ang pulong nga Kahadlok, ug hangyoa ang mga estudyante sa pagkonsiderar sa unsang paagi ang kahadlok makaimpluwensya kanato. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa mosunod nga pamahayag ni Presidente Gordon B. Hinckley:

President Gordon B. Hinckley

“Kinsa kanato ang makasulti nga siya wala pa mobati og kahadlok? Wala koy nailhang tawo nga wala gayud mobati niini. Ang uban, siyempre, nakasinati og dakong kahadlok kay sa uban. Ang uban dali ra nga nakabuntog niini, apan ang uban nabitik ug nabuntog niini ug gani gihandos ngadto sa kapildihan. Nag-antus kita gumikan sa kahadlok nga biay-biayon, kahadlok nga mapakyas, kahadlok nga mag-inusara, kahadlok gumikan sa kaignorante. Ang uban nahadlok sa karon, ang uban sa umaabut. Ang uban nagpas-an sa palas-anon sa sala ug mosakripisyo sa bisan unsang butang aron makalingkawas gikan niini nga mga palas-anon apan mahadlok nga mag-usab sa ilang kinabuhi” (“Ang Dios Wala Mohatag Kanato og Espiritu sa Katalaw,” Ensign, Okt. 1984, 2).

 • Sumala ni Presidente Hinckley, sa unsang paagi ang kahadlok moimpluwensya kanato?

 • Sa unsang paagi ang kahadlok makaapekto sa atong abilidad sa pagsunod sa ebanghelyo?

Dapita ang mga estudyante sa pagpangita og usa ka baruganan samtang sila nagtuon sa 2 Timoteo 1 nga makatabang nila sa pagbuntog sa kahadlok.

Ipasabut nga wala madugay sa wala pa mamatay si Pablo, gihimo niya ang Ikaduha niyang Sulat ngadto kang Timoteo samtang gibilanggo didto sa Roma. I-summarize ang 2 Timoteo 1:1–5 pinaagi sa pagpasabut nga gipahayag ni Pablo ang iyang tinguha nga makigkita ni Timoteo ug gihinumduman ang hugot nga pagtuo ni Timoteo.

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa 2 Timoteo 1:6. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gipahinumdom ni Pablo kangTimoteo nga buhaton.

 • Unsa man ang gipahinumdom ni Pablo kang Timoteo nga buhaton?

Ipasabut nga ang “gasa sa Dios” nga nadawat pinaagi sa pagpandong sa mga kamot sama og nag-refer sa Espiritu Santo. Ang “buhion mo” nagpasabut nga dagkutan pag-usab o ibalik. Giawhag ni Pablo si Timoteo nga dagkutan pag-usab ang gasa sa Espiritu Santo, o magmatinguhaon nga makabaton sa Espiritu Santo uban kaniya.

Isulat sa pisara ang mosunod nga dili kompleto nga pamahayag: Samtang matinguhaon kita nga makabaton sa Espiritu uban kanato, …

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa 2 Timoteo 1:7–8. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita sa mga panalangin nga moabut gumikan sa pakig-uban kanato sa Espiritu.

 • Sumala sa bersikulo 7, unsa nga mga panalangin ang moabut gumikan sa pakig-uban kanato sa Espiritu?

 • Unsa ang atong mabuntog gumikan sa tabang niining mga panalangin?

Ipasabut nga gi-refer ni Pablo ang kalibutanong kahadlok, nga makamugna og kahingawa, kawalay kasiguroan, ug makapakulba ug lahi kay sa gi-refer sa mga kasulatan isip “pagkahadlok sa Ginoo” (Mga Proverbio 9:10). Ang may kahadlok sa Ginoo mao ang “pagbati og balaan nga pagtahud ug kataha alang Kaniya ug sa pagsunod sa Iyang mga sugo” (Giya ngadto sa mga Kasulatan, “Kahadlok,” scriptures.lds.org).

 • Sumala sa bersikulo 8, unsa ang gidapit ni Pablo kang Timoteo nga buhaton uban sa panabut nga ang Espiritu makatabang niya nga mabuntog ang kahadlok?

Pangutan-a ang mga estudyante kon unsaon nila sa pagkompleto ang pamahayag nga naa sa pisara gamit ang mga pagtulun-an ni Pablo sa mga bersikulo 7–8. Gamit ang mga pulong sa mga estudyante, kompletuha ang pamahayag aron maghatag kini sa mosunod nga baruganan: Samtang matinguhaon kita nga makabaton sa Espiritu uban kanato, atong mabuntog ang kahadlok ug dili na nato ikaulaw ang atong pagpamatuod kang Jesukristo.

 • Sa unsang paagi ang balaang gahum, gugma, ug maayong panghukom nga atong nadawat pinaagi sa Espiritu makatabang nato sa pagbuntog sa kahadlok?

 • Unsa ang mga paagi diin atong ikapakita nga wala nato ikaulaw ang atong pagpamatuod kang Jesukristo?

 • Kanus-a kamo natabangan sa Espiritu nga mabuntog ang inyong kahadlok o nahatagan kamo og kaisug sa pagbarug nga lig-on sa inyong pagpamatuod kang Jesukristo?

Hangyoa ang mga estudyante sa pagpamalandong kon unsay ilang mahimo aron madapit ang Espiritu nga makig-uban kanila nga mabuntog ang ilang kahadlok ug dili maulaw sa ilang pagpamatuod kang Jesukristo.

I-summarize ang 2 Timoteo 1:9–18 pinaagi sa pagpasabut nga gipahimangnoan ni Pablo si Timoteo nga magpabiling matinud-anon sa tinuod nga doktrina. Gikumpirmar ni Pablo nga ang mikatap nga apostasiya nanghitabo na sa Simbahan (tan-awa sa 2 Timoteo 1:15).

2 Timoteo 2

Gitudloan ni Pablo si Timoteo nga magmatinud-anon sa paglahutay sa mga kalisdanan

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa og hilum sa 2 Timoteo 2:1, nga mangita sa tambag ni Pablo kang Timoteo.

 • Unsa ang tambag ni Pablo kang Timoteo? (Ipasabut nga atong madawat ang grasya o balaang tabang ni Jesukristo pinaagi sa atong pagtuo [tan-awa sa Mga Taga-Roma 5:2].)

 • Ngano nga ang usa ka tawo maglisud man sa pagpabiling lig-on sa iyang pagtuo kang Jesukristo?

Ipasabut nga gitambagan ni Pablo si Timoteo nga magmalig-on pinaagi sa grasya ni Jesukristo tungod kay nahibalo siya nga si Timoteo makasinati og mga kasakit ug pagpanggukod isip disipulo ni Kristo.

I-display ang mga litrato sa usa ka sundalo, atleta, ug sa usa ka mag-uuma. (O mahimo kang modapit og mga estudyante nga idrowing sa pisara ang mga litrato niining tulo ka tawo.)

drawings, soldier, hurdler, farmer

Ipasabut nga migamit si Pablo og mga pagkumpara sa usa ka sundalo, atleta, ug usa ka mag-uuma sa pagtudlo kang Timoteo unsaon nga magpabiling lig-on sa pagtuo bisan sa kalisdanan.

Kopyaha sa pisara ang mosunod nga tsart. Hangyoa ang mga estudyante sa pagkopya niini diha sa ilang mga class notebook o scripture study journal, o ihatag kini nga usa ka handout:

Pagkumpara

Deskripsyon

Unsa ang gitudlo bahin niini nga pagkumpara mahitungod sa pagpabiling lig-on diha sa pagtuo

Sundalo

Atleta

Mag-uuma

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa 2 Timoteo 2:3–6. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon giunsa ni Pablo sa paghulagway ang usa ka sundalo, atleta, ug mag-uuma. Ipasabut nga ang pulong nga pag-antus (bersikulo 3) nagpasabut sa mga kasakit o kalisdanan) ug ang mga pulong nga “magpakigbangga ” (bersikulo 5) nagpasabut sa kompetisyon sa usa ka bangga [contest] sa mga atleta.

 • Sumala sa mga pagtulun-an ni Pablo sa mga bersikulo 3–4, unsay buhaton sa maayong sundalo? (Isulat ang mosunod diha sa unang box ubos sa “Deskripsyon” diha sa tsart: Ang maayong sundalo masulundong molahutay sa mga pag-antus o kalisdanan ug biyaan una ang ubang mga kalihokan aron mapahimuot ang iyang dako-dako.)

 • Sa bersikulo 5 unsay ipasabut nga ang atleta dili “pagapurong-purongan” hangtud nga siya maningkamot, o makigbangga, “subay sa mga lagda”? (Isulat ang mosunod diha sa ikaduhang box ubos sa “Deskripsyon”: Ang usa ka atleta magmadaugon lamang kon siya mosunod sa mga lagda.)

 • Sumala sa bersikulo 6, unsa ang ganti sa mag-uuma kinsa mikugi sa pagtrabaho aron makaani sa iyang mga gipangtanom? (Isulat ang mosunod diha sa ikatulong box ubos sa “Deskripsyon”: Ang mag-uuma kinahanglang magkugi aron makatagamtam sa mga bunga sa iyang mga paningkamot.)

Dapita ang mga estudyante sa pagkompleto sa ilang mga tsart pinaagi sa pagsulat diha sa ikatulong kolum kon unsay gitudlo diha sa matag pagkumpara mahitungod sa pagpabiling lig-on sa pagtuo. Dapita ang pipila ka estudyante sa pagreport sa ilang mga tubag.

Ipasabut nga miingon si Pablo nga nakasinati siya og daghang pagsulay sa iyang pagkadisipulo ni Kristo (tan-awa sa 2 Timoteo 2:9). Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa 2 Timoteo 2:10–12. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay gisulti ni Pablo nganong nag-antus siya og mga kalisud. Ipasabut nga ang “mga pinili” sa (bersikulo 10) nag-refer sa matinud-anong mga miyembro sa Simbahan ug ang pulong nga magaantus diha sa bersikulo 12 nag-refer sa paglahutay ug dili mausab).

 • Sumala sa mga pulong ni Pablo sa mga bersikulo 10 ug 12, ngano nga andam man siyang mag-antus sa kalisdanan ug magpabiling matinud-anon kang Jesukristo?

 • Unsa nga baruganan ang atong makat-unan gikan ni Pablo kon unsay posibling mahitabo kon makaantus kita sa mga kalisdanan ug magpabiling matinud-anon sa Ginoo? (Ang mga estudyante mahimong mogamit og lain-laing mga pulong apan kinahanglang mahibalo sa baruganan nga susama sa mosunod: Samtang molahutay kita sa mga kalisdanan ug magpabiling matinud-anon sa Ginoo, matabangan nato ang atong kaugalingon ug ang uban sa pag-angkon og kaluwasan pinaagi ni Jesukristo. Isulat kini nga baruganan diha sa pisara.)

 • Sa unsang paagi ang matinud-anong paglahutay sa kaugalingon natong mga pagsulay makatabang sa uban aron makaangkon og kaluwasan pinaagi ni Jesukristo?

I-summarize ang 2 Timoteo 2:13–19 pinaagi sa pagpasabut nga gitambagan ni Pablo si Timoteo nga pahinumduman ang mga Santos nga likayan ang panagbingkil ug “magabiya sa pagkadautan” (bersikulo 19).

I-display ang mga litrato sa lain-laing mga sudlanan, sama sa panaksan, baso, ug plorera o butanganan sa bulak. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa 2 Timoteo 2:20. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsa nga matang sa mga sudlanan ang “anaa sa dakong balay.”

 • Sumala ni Pablo, unsa nga matang sa mga sudlanan ang “anaa sa dakong balay”?

Ipasabut nga si Pablo migamit og lain-laing matang sa mga sudlanan, o mga container, isip pagkumpara sa mga miyembro sa panimalay, o sa Simbahan, ni Jesukristo. Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa 2 Timoteo 2:21. Hangyoa ang klase sa pagsunod, nga mangita kon unsay makahimo sa tawo nga usa ka haum nga “suludlan … nga mapuslan sa agalon sa panimalay.”

 • Sumala ni Pablo, unsay atong mahimo aron mohaum para “mapuslan sa agalon sa panimalay”?

Ipasabut nga ang mga pulong nga “magaputli sa iyang kaugalingon gikan sa butang nga talamayon” (bersikulo 21) nagpasabut sa pagkahimong limpyo sa kinatibuk-an gikan sa kadautan (tan-awa sa bersikulo 19).

 • Base sa paggamit ni Pablo sa mga sudlanan isip pagkumpara, unsa nga baruganan ang atong makat-unan mahitungod sa mas maayong mahimo sa pagserbisyo sa Ginoo? (Ang mga estu dyante kinahanglang mahibalo sa baruganan nga susama sa mosunod: Kon atong pagaputlion ang atong kaugalingon gikan sa kadautan, mas maserbisyuhan nato ang Ginoo.)

 • Unsay atong mahimo aron atong mapaputli ang atong kaugalingon gikan sa kadautan?

Dapita ang mga estudyante sa pagbasa og hilum sa 2 Timoteo 2:22, nga mangita kon unsa pay atong mahimo sa pagpaputli sa atong kaugalingon gikan sa kadautan. Hangyoa ang mga estudyante sa pagreport sa ilang nakit-an.

 • Sa unsang paagi ang pagpaputli sa atong kaugalingon makatabang nga kita mas makaserbisyo sa Ginoo?

Dapita ang usa ka estudyante sa pagbasa og kusog sa pamahayag ni Elder Jeffrey R. Holland sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Hangyoa ang mga estudyante sa pagpaminaw kon sa unsang paagi kini nga baruganan magamit niadtong mga nagserbisyo sa Ginoo isip mga misyonaryo:

Elder Jeffrey R. Holland

“Walay misyonaryo nga wala maghinulsol sa sekswal nga kalapasan o malaw-ay nga sinultihan o pagtan-aw og pornograpiya ug dayon magpaabut nga mohagit sa ubang tawo sa paghinulsol niadtong nahimo nga samang mga butang! Dili kamo makahimo niana. Ang Espiritu dili makig-uban kaninyo, ug ang mga pulong moungot sa inyong tutunlan samtang litukon ninyo kini. Dili kamo mahimong mosubay sa unsay giingon ni Lehi nga ‘gidili nga mga dalan’ [1 Nephi 8:28] ug magpaabut nga mogiya sa uban ngadto sa ‘higpit ug pig-ot’ [2 Nephi 31:18] nga dalan—dili kana mahimo.

“… Bisan kinsa pa kamo ug bisan unsay inyong nahimo, kamo mapasaylo. … Mao kini ang milagro sa pagpasaylo; mao kini ang milagro sa Pag-ula ni Ginoong Jesukristo. Apan dili ninyo kana mahimo nga walay aktibong pasalig sa ebanghelyo, ug dili ninyo kana mahimo kon walay paghinulsol diin kini gikinahanglan. Naghangyo ako kaninyo … nga mag-aktibo ug magmalimpyo. Kon gikinahanglan, mohangyo ako kaninyo nga mag maaktibo ug mag malimpyo” (“Apil Kitang Tanan,” Ensign o Liahona, Nob. 2011, 45).

 • Nganong importante nga magmalimpyo gikan sa pagpakasala kon magsangyaw sa ebanghelyo?

Tapusa pinaagi sa pagpamatuod sa kamatuoran niini nga baruganan. Dapita ang mga estudyante nga pamalandungan ang bisan unsang sala nga kinahanglan nilang hinulsulan aron mas makaserbisyo sila sa Ginoo.

Komentaryo ug Background nga Impormasyon

2 Timoteo 1:7. “Kay kita wala sa Dios hatagig espiritu sa katalaw”

Gitudlo ni Presidente Gordon B. Hinckley ang mahitungod sa tinubdan ug mga epekto sa kahadlok:

“Hibaloan nato nga ang kahadlok dili maggikan sa Dios, apan hinoon kining makahasol, makalaglag nga elemento naggikan sa kaaway sa kamatuoran ug pagkamatarung. Ang kahadlok mao ang sukwahi [kaatbang] sa pagtuo. Makapahuyang ang mga epekto niini, gani makamatay.

“‘Kay kita wala sa Dios hatagig espiritu sa katalaw kondili sa espiritu sa gahum, ug sa gugma, ug sa pagpugong sa kaugalingon’ [2 Timoteo 1:7].

“Kini nga mga baruganan mao ang tambal batok sa mga kahadlok nga mokawat sa atong kusog ug usahay mopalukapa kanato ngadto sa kapildihan. Kini mohatag kanato og gahum.

“Unsa nga gahum? Ang gahum sa ebanghelyo, gahum sa kamatuoran, gahum sa pagtuo, gahum sa priesthood” (“Ang Dios Wala Mohatag Kanato og Espriitu sa Katalaw [Kahadlok] ,” Ensign, Okt. 1984, 2).

Si Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipasabut sa unsang paagi ang diosnong kahadlok lahi kay sa kalibutanong kahadlok:

“Lahi apan may kalabutan sa mga kahadlok nga atong kasagaran nga nasinati mao ang unsay gihulagway sa mga kasulatan isip ang ‘diosnong kahadlok’ (Mga Hebreohanon 12:28) o ‘ang kahadlok diha sa Ginoo’(Job 28:28; Mga Proverbio 16:6; Isaias 11:2–3). Dili sama sa kalibutanong kahadlok nga naghimo og alarma ug kakulba, ang diosnong kahadlok usa ka tinubdan sa kalinaw, kasiguroan, ug pasalig.

“Apan sa unsang paagi ang bisan unsang butang nga kaabay sa kahadlok mahimong makapabayaw o espirituhanon nga makatabang?

“Ang matarung nga kahadlok nga akong gisulayan sa paghulagway naglukop sa lawom nga pagbati sa diosnong pagtahud, pagrespeto, ug kataha alang ni Ginoong Jesukristo (tan-awa sa Salmo 33:8; 96:4), pagkamasulundon sa Iyang mga sugo (tan-awa sa Deuteronomio 5:29; 8:6; 10:12; 13:4; Salmo 112:1), ug ang pagpaabut sa Katapusang Paghukom ug hustisya diha sa Iyang kamot” (“Busa Sila Mihupay sa Ilang mga Kahadlok,” Ensign o Liahona, Mayo 2015, 48).

2 Timoteo 1:7–8. “Busa ayaw ikaulaw ang pagpanghimatuod alang sa atong Ginoo”

Si Sister Bonnie L. Oscarson, kinatibuk-ang presidente sa Young Women, mipaambit sa mosunod nga istorya ni Marie Madeline Cardon, usa ka batan-ong kinabig sa Italy kinsa mipakita og kaisug sa pagpanalipud sa bag-o niyang relihiyon:

“Bag-o nakong nabasa ang istorya ni Marie Madeliene Cardon, kinsa, uban sa iyang pamilya, midawat sa mensahe sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo gikan sa unang mga misyonaryo nga gitawag sa pagserbisyo sa Italy niadtong 1850. Usa siya ka batan-ong babaye nga 17 o 18 ang panuigon sa dihang sila gibunyagan. Usa ka Dominggo, samtang ang pamilya nagpahigayon og tulumanon sa pagsimba didto sa ilang panimalay sa taas nga mga Bukid sa amihanang Italy, dunay pundok sa manggugubot nga mga lalaki, lakip ang pipila ka lokal nga mga ministro, ang nagpundok libut sa balay ug misugod sa pagsinggit, ug pagtawag sa mga misyonaryo nga pagawason. Wala ako magtuo nga sila may tinguha sa pagpatudlo sa ebanghelyo—tuyo nila ang pagpasakit. Ang batan-ong Marie ang migawas sa balay aron sa pag-atubang sa pundok sa manggugubot.

“Gipadayon nila ang ilang madumtanong mga singgit ug namugos nga pagawason ang mga misyonaryo. Gipataas ni Marie ang iyang Biblia ug gimandoan sila sa pagbiya. Gisultihan niya sila nga ang mga elder ubos sa iyang proteksyon ug nga sila dili makapasakit og usa ka buhok sa ilang mga ulo. Paminawa ang iyang kaugalingong mga pulong: ‘Ang tanan nakurat. … Ang Dios nag-uban kanako. Gibutang Niya kadtong mga pulong sa akong ba-ba, o dili ako makasulti niadto. Ang tanan nikalma, diha-diha dayon. Kadtong isug nga mabangis nga pundok sa mga lalaki walay umoy atubangan sa usa ka huyang, nagkurog, apan walay kahadlok nga batan-ong babaye.’ Ang mga ministro misugo sa pundok sa manggugubot sa pagbiya, nga gihimo nila sa hilum nga kaulaw, kahadlok, ug pagmahay. Natapos sa gamayng pundok ang ilang miting diha sa kalinaw.

“Mahunahuna ba ninyo kanang maisug nga batan-ong babaye, sama og edad sa kadaghanan kaninyo, nagbarug atubangan sa usa ka pundok sa manggugubot ug nanalipod sa iyang bag-ong nakaplagang pagtuo uban sa kaisug ug kalig-on?” (“Mga Tigpanalipod sa Pamahayag bahin sa Pamilya,” Ensign o Liahona, Mayo 2015, 14).