Įvadas. Mokymas Gelbėtojo būdu

Mokymas Gelbėtojo būdu


Kokių minčių jums kyla mąstant apie Gelbėtojo mokymo būdą? Ar galite įsivaizduoti Jį, mokantį minias prie jūros, asmeniškai kalbantį su moterimi prie šulinio ar laiminantį mažą vaikelį? Ką pastebite Raštuose skaitydami apie tai, kaip Jis padėdavo kitiems mokytis ir augti? Ką jums reiškia mokymas Gelbėtojo būdu?

Gelbėtojo mokymo būdas

Jėzus sakė: „Aš esu kelias“ (Jono 14:6). Apmąstydami Jo gyvenimą ir savo galimybes mokyti, suprasite, kad tapti geresniu mokytoju reiškia tapti panašesniam į Gelbėtoją. Gelbėtojo mokymo būdas kyla iš to, kas Jis buvo, ir iš „Dvasios galybės“, kurią Jis visada turėjo (Luko 4:14). Esmė yra tokia: kad galėtume mokyti, kaip Gelbėtojas mokė, turime gyventi, kaip Jis gyveno.

O kaip jis gyveno?

Gelbėtojas buvo kupinas meilės. Ar drąsino atgailaujantį nusidėjėlį, ar mokė savo mokinius, ar barė fariziejus – kad ir ką Gelbėtojas darė – tai buvo meilės išraiška. Ši meilė ir žmonių bei jų poreikių atjauta skatino Jį mokyti juos prasmingai. Kai Gelbėtojas mokydavo, tokie pažįstami, gyvenimiški patyrimai kaip žvejyba, vaiko gimimas ar avių ganymas tapdavo dvasingomis pamokomis.

Gelbėtojas ieškojo savo Tėvo valios, pakluso jai ir mokė Tėvo doktrinos. Nuo pat vaikystės Jėzus rūpinosi savo Tėvo reikalais, visada stengėsi daryti, „kas jam patinka“. Jis sakė: „Mano mokslas ne mano, bet to, kuris yra mane siuntęs“ (žr. Luko 2:49; Jono 8:29; 7:16).

Gelbėtojas buvo visiškai pasišventęs savo šventai misijai – parvesti Dievo vaikus atgal pas Jį. Taigi Jėzus ne tik skleidė informaciją; savo pasekėjams Jis skirdavo svarbius pavedimus, kurie stiprindavo jų tikėjimą ir padėdavo jiems augti. Jis pasitikėjo jais, ruošė juos ir siuntė į visą pasaulį mokyti, laiminti ir tarnauti kitiems (žr. Mato 10:1, 5–8).

Gelbėtojas brangino Raštus ir rėmėsi jais mokydamas ir liudydamas apie Savo misiją. Jis mokė žmones tyrinėti Raštus, kad patys rastų atsakymus į klausimus. Kai Jis mokė Dievo žodžio su galia, žmonės suprato, kad Raštai kalba tiesą (žr. Luko 24:32).

Gelbėtojas gyveno pagal tai, ko mokė. Visomis aplinkybėmis Jis buvo tobulas pavyzdys. Jis mokė Savo pasekėjus melstis melsdamasis su jais (žr. Luko 11:1–4). Jis mokė juos mylėti ir tarnauti taip, kaip Jis mylėjo ir tarnavo jiems. Kaip gyventi pagal Jo Evangeliją, Jis juos mokė Savo gyvenimu. Jis visada mokė – dažnai formalioje aplinkoje, bet taip pat dažnai jų namuose ir per asmenišką, neformalų pokalbį (žr. Mato 4:23; Morkaus 14:3–9).

Apie Gelbėtojo mokymo būdą galite sužinoti dar daugybę kitų dalykų. Tačiau viena yra aišku: galią tikrai mokyti taip, kaip Jis, įgysite mokydamiesi apie Jį ir sekdami Juo. Skatinimas mokyti Gelbėtojo būdu tikrai yra svarbiausia Jo kvietimo „ateik ir sek paskui mane“ dalis (Luko 18:22).

Kristus moko motina ir dukros

Jūs galite mokyti Gelbėtojo būdu

Esate Jėzaus Kristaus mokiniai. Tai reiškia, kad esate mokytojai, nes būti Jo mokiniu reiškia mokyti, laiminti ir pakylėti kitus. Laikinai jūs galite būti formaliai pašaukti mokyti, bet jūs visada turėsite pareigą mokyti, ypač jei esate tėvai. Kartais pareiga mokyti gali atrodyti per sunki. Gal jus neramina, kad turite nepakankamai žinių, mokymo patirties ar mokytojo talento. Bet tobulai jus pažįstantis Dangiškasis Tėvas pašaukė jus mokyti dėl to, ką jūs, kaip atsidavęs Jėzaus Kristaus pasekėjas, galite padaryti. Jis nepaliks jūsų.

Štai keletas iš daugelio galios ir paramos šaltinių, kuriuos Jis parūpino, kad padėtų jums mokyti Jo būdu.

Šventosios Dvasios galia. Kai stengsitės vertai gyventi pagal Evangeliją, Šventoji Dvasia apreikš jums Dievo valią. Ji suteiks jums minčių, pojūčių ir idėjų, kaip padėti kitiems mokytis. Ji padės jums žinoti, į kuriuos Evangelijos principus sutelkti dėmesį. Ji mokys jūsų mokinių širdis ir įkvėps jas keistis. Šventoji Dvasia padės jums būti nuo Dievo atėjusiu mokytoju, nes tikrasis mokytojas yra Dvasia, ir kai Ji su jumis, jūs mokysite su galia ir padėsite įvykti atsivertimo stebuklui (Jono 3:2; taip pat žr. 2 Nefio 33:1).

Jūsų pašaukimo ir paskyrimo pažadas. Jūsų pašaukimas mokyti atėjo iš Viešpaties, ne iš žmogaus, o prezidentas Tomas S. Monsonas pažadėjo: „Ką Viešpats pašaukia, tą Jis paruošia.“1 Be to, jūs buvote paskirti vadovaujant tiems, kurie turi kunigystės raktus; todėl jūs turite teisę į asmeninį apreiškimą, kurio jums reikia norint sėkmingai įvykdyti pašaukimą. Šiuos palaiminimus gausite, jei jų sieksite, išliksite ištikimi ir stengsitės būti verti.

Maldos galia. Jūsų Dangiškasis Tėvas visada pasiruošęs padėti. Galite tiesiogiai kalbėtis su Juo per maldą. Gelbėtojas sakė: „Prašykite Tėvą mano vardu […] ir jūs turėsite Šventąją Dvasią (DS 18:18; taip pat žr. DS 42:14).

Jūsų meilė, talentai ir patirtis. Jūs galite palaiminti Dievo vaikus rodydamas meilę kitiems, Dievo dovanomis ir savo gyvenimo patirtimi. Kai ištikimai tarnausite ir sieksite Dievo pagalbos, Jis išaukštins jus, ir jūsų gebėjimas mokyti Evangelijos Gelbėtojo būdu augs.

Dievo žodžio galia. Raštuose ir šiuolaikinių pranašų žodžiuose esanti doktrina turi galią keisti širdis ir stiprinti tikėjimą. Kai jūs ir tie, kuriuos mokote, „bandysite Dievo žodžio galią“, įsitikinsite, kad jis „veda daryti tai, kas teisinga“ (Almos 31:5).

Mylintys vadovai. Jūsų kunigystės ir pagalbinių organizacijų vadovai nori padėti, kad jums pavyktų. Prašykite jų patarimo stengdamiesi tobulėti kaip mokytojai ir mąstydami apie savo mokinių poreikius.

Jūsų mokomų žmonių indėlis. Kiekvienas jūsų klasės žmogus turi liudijimą, įžvalgų ir gyvenimo pagal Evangeliją patirčių. Skatinkite juos tuo dalintis ir pakylėti vieniems kitus.

Atminkite, Dievas jus pašaukė ir Jis jus paruoš. Evangelijos mokymas yra svarbi Dievo didžio išgelbėjimo darbo dalis ir, „kai vykdome Viešpaties pavedimą, turime teisę į Viešpaties pagalbą“2.

Diskusijos vadovui

Dalinkitės mintimis ir tarkitės visi drauge. Pradėkite paskatindami mokytojus pasidalinti naujomis mokymo patirtimis ir užduokite su mokymu susijusius klausimus.

Mokykitės drauge. Paprašykite mokytojus aptarti vieną ar daugiau šio skyriaus idėjų. Nesistenkite visko išdėstyti per vieną pamoką.

Praktinė užduotis. Pasiūlykite mokytojams atlikti šiame leidinyje pateiktą savęs įvertinimo pratimą „Tapk geresniu, į Kristų panašiu mokytoju“.

Pasiruoškite. Kartu išsirinkite kito susirinkimo temą ir paprašykite mokytojus pasiruošti.

Rodyti nuorodas