Oddawanie czci

Oddani Wierze: Leksykon ewangelii


Oddawać cześć Bogu to okazywać Mu swoją miłość, szacunek i oddanie oraz służyć Mu. Pan nakazał Mojżeszowi: „Czcij Boga, bo tylko Jemu będziesz służył” (Mojżesz 1:15). W tej dyspensacji nakazał On: „Przeto daję im przykazanie, mówiąc tak: Kochać będziesz Pana, twego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej mocy, umysłu i siły; i służyć mu będziesz w imię Jezusa Chrystusa” (NiP 59:5). Jeśli nad miłość do Boga stawiasz jakąkolwiek osobę czy rzecz, oddajesz się bałwochwalstwu (zob. II Ks. Mojżeszową 20:3–6).

Modlitwa to jeden ze sposobów, w jaki możesz oddawać cześć Ojcu. Alma nauczał swojego syna Helamana: „Módl się do Boga, aby cię we wszystkim wspomagał. Cokolwiek czynisz i gdziekolwiek się udajesz, niech będzie to w Panu, niech wszystkie twoje myśli kierują się ku Panu, a serce twe zawsze Go miłuje” (Alma 37:36).

Na spotkania kościelne powinieneś uczęszczać w duchu oddawania czci Bogu. Pan nakazał: „I abyś pełniej ustrzegł się od skazy świata, udasz się do domu modlitwy i ofiarujesz swe sakramenty w moim świętym dniu; Bowiem zaprawdę jest to dzień przeznaczony tobie, abyś odpoczął od trudów, i oddał cześć Najwyższemu” (NiP 59:9–10).

Udział w obrzędach kapłańskich jest również częścią oddawania przez ciebie czci Bogu. Kiedy z szacunkiem przyjmujesz sakrament i uczęszczasz do świątyni, pamiętasz o Ojcu Niebieskim i oddajesz Mu cześć, a także wyrażasz wdzięczność Jego Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Poza zewnętrznym wyrażaniem tego, że oddajesz cześć Bogu, powinieneś cechować się taką postawą bez względu na to, gdzie jesteś i co robisz. Alma nauczał tej zasady grupę ludzi, którzy zostali przepędzeni z miejsca, gdzie czcili Boga. Pomógł im dostrzec, że prawdziwe oddawanie czci nie ogranicza się do jednego dnia w tygodniu (zob. Alma 32:11). Przemawiając do tych samych ludzi towarzysz Almy, Amulek, zachęcał ich, by „czcili Boga, gdziekolwiek [będą], aby […] Go czcili w duchu i w prawdzie” (Alma 34:38).

Dodatkowe źródła: Psalm 95:6–7; Mosjasz 18:25; Alma 33:2–11; NiP 20:17–19, 29; Zasady Wiary 1:11

Zobacz także: Post i ofiary postne; Bóg Ojciec; Miłość; Modlitwa; Sabat