Gabay na Sanggunian ng Young Women 2012—Manwal 1

Gabay na Sanggunian ng Young Women 2012—Manwal 1, 2011


Ang sumusunod na mga sanggunian ay napili para gamiting suplemento sa mga aralin sa Young Women Manwal 1 at maglaan ng mga bagong mensahe mula sa pangkalahatang kumperensya, mga tanong sa talakayan, mga reperensya sa mga banal na kasulatan, at iba pang mga sangguniang naaangkop at nauugnay sa mga isyung kinakaharap ng mga kabataang babae ngayon. Mapanalanging pumili ng mga sangguniang hihikayat sa mga kabataang babae na mag-aral at magpapalakas sa kanilang pananampalataya at patotoo.

Maaari kayong gumugol ng mahigit isang linggo para ituro ang ilan sa mga aralin, at dapat kayong umisip ng mga paraan para mapatibay ang doktrina at mga alituntunin ng ebanghelyo sa mga araling ito sa mga aktibidad sa kalagitnaan ng linggo. Maiaakma ninyo ang pagkakasunud-sunod ng mga araling ito ayon sa mga pangangailangan ng mga kabataang babae o sa payo ng mga lider ng priesthood. Isiping ituro ang mga aralin tungkol sa Tagapagligtas tuwing Paskua at Kapaskuhan. Sa linggong kasunod ng bawat pangkalahatang kumperensya at pangkalahatang pulong ng Young Women, mag-ukol ng panahon na talakayin ang mga huling mensahe ng mga propeta, iba pang mga General Authority, at mga pangkalahatang pinuno ng Young Women.

Aralin 1

Isang Anak na Babae ng Diyos

Paalala sa mga guro: Tiyaking mabuti na nauunawaan ng mga kabataang babae ang magkaibang mga tungkuling ginagampanan ng Diyos Ama at ni Jesucristo. Isiping gamitin ang buong teksto sa ilalim ng “Diyos Ama” sa Tapat sa Pananampalataya (2006, 20–22), gayundin ang teksto sa ilalim ng “Pagsamba” (151–53), na napakalaking tulong sa pagpapaliwanag kung paano sambahin ang Ama.

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Ano ang ilang katangian at pag-uugali ng ating Ama sa Langit? Sa anong mga paraan inilalaan ng Kanyang plano ng kaligtasan ang ating mga pangangailangan sa bawat yugto ng buhay?

 • Sa anong mga paraan natin mapag-iibayo ang ating pagsamba sa Ama sa Langit?

 • Paano tayo matutulungan ng pagkaalam na tayo ay mga anak ng isang mapagmahal na Ama sa Langit para manatiling tapat sa mga pamantayan ng ebanghelyo at maunawaan ang ating banal na kahalagahan?

 • Paano natin mauunawaan ang tunay nating pagkatao bilang mga anak ng Diyos kung napakaraming magkakasalungat na mensahe ang mundo tungkol sa kung sino tayo, paano tayo nilalang, ano ang dapat nating kahinatnan, at ano ang dapat nating gawin?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Dieter F. Uchtdorf, “Ang Inyong Kaligayahan Magpakailanman,” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 124–27. Isiping gamitin ang tatlong talata simula sa, “Ngayon nais kong ituon ang inyong pansin …”

 • Jeffrey R. Holland, “Sa mga Kabataang Babae,” Ensign at Liahona, Nob. 2005, 28–30.

 • Boyd K. Packer “Our Moral Environment,” Ensign, Mayo 1992, 66–68.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Elaine S. Dalton, “Alalahanin Kung Sino Kayo!” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 120–23.

 • Mary N. Cook, “Banal na Buhay—Isang Proseso,” Ensign at Liahona, Mayo 2009, 117–19. Isiping gamitin ang unang talata ng mensaheng ito upang bigyang-diin sa mga kabataang babae na sila ay mga anak ng Diyos.

  Karagdagang mga Sanggunian

 • Mga Gawa 17:28; Mga Taga Roma 8:16–17; Mga Hebreo 12:9; 1 Nephi 11:17; Doktrina at mga Tipan 76:23–24; Moises 1:3–7.

 • “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 129; tingnan din sa Pansariling Pag-unlad ng Young Women (2009), 101. Isiping gamitin ang pangalawa at pangatlong talata ng pagpapahayag sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Ikaw ay Minahal at Minamahal.”

 • Tema ng Young Women, Pansariling Pag-unlad, 3.

  Media

 • Musika: “Aking Ama,” Mga Himno, blg. 182; “Aking Ama’y Buhay,” Mga Himno, blg. 190.

 • Video: Dieter F. Uchtdorf, “Our True Identity,” lds.org/youth/video.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Banal na Katangian, karanasan sa pinahahalagahan 1; Kahalagahan ng Sarili, karanasan sa pinahahalagahan 1.

 • Isiping magpagawa ng isang aklat ng mga banal na katangian sa mga kabataang babae, isang aktibidad na iminungkahi ni Susan W. Tanner sa “Mga Anak na Babae ng Ama sa Langit,” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 106–9.

Aralin 2

Jesucristo, ang Tagapagligtas

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Ano ang sasabihin ninyo sa isang taong hindi naniniwala na mga Kristiyano ang mga Banal sa mga Huling Araw?

 • Sa anong mga paraan natin mapasasalamatan ang nagbabayad-salang sakripisyo ng Tagapagligtas?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Thomas S. Monson, “Sa Paghihiwa-hiwalay,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 114. Isiping gamitin ang tatlong talata simula sa, “Ngayon, bago tayo umalis …”

 • Richard G. Scott, “Siya’y Buhay! Luwalhati sa Kanyang Ngalan!” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 75–78.

 • Quentin L. Cook, “Sinusunod Natin si Jesucristo,” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 83–86.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • C. Scott Grow, “Ang Himala ng Pagbabayad-sala,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 108–10.

 • Kent F. Richards, “Sakop ng Pagbabayad-sala ang Lahat ng Nararamdaman Nating Sakit,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 15–17.

 • Gary J. Coleman, “Inay, Kristiyano Ba Tayo?” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 92–94.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Pananampalataya 5; Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Banal na Katangian 4; Proyekto sa pinahahalagahan para sa Pananampalataya, bullet 1.

Aralin 3

Pagsunod sa Halimbawa ni Jesucristo

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Kapag nakikibahagi tayo ng sakramento tuwing Linggo naaalala nating sundan ang halimbawa ni Jesucristo, ngunit kung minsan ay madali tayong magambala ng mga makamundong impluwensya sa buong linggo. Ano ang magagawa natin para masundan ang halimbawa ni Cristo sa buong linggo?

 • Sa anong mga partikular na paraan natin masusundan ang halimbawa ni Jesucristo kapag nasa bahay tayo at kasama ang ating pamilya?

 • Ano ang magagawa natin para impluwensyahan ang ating mga kaibigan, pamilya, at iba pa na higit na sundan ang halimbawa ng Tagapagligtas?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Dieter F. Uchtdorf, “Kayo ang Aking mga Kamay,” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 68–74.

 • Quentin L. Cook, “Sinusunod Natin si Jesucristo,” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 83–86.

 • Russell M. Nelson, “Maging Uliran ng mga Nagsisisampalataya,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 47–49. Isiping basahin ang huling 16 na talata simula sa, “Ang payo ni Pablo na, ‘Maging uliran ng mga nagsisisampalataya, …’”

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Mary N. Cook, “Maging Uliran ng mga Nagsisisampalataya,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 80–82.

  Karagdagang mga Sanggunian

 • 3 Nephi 12:48; Moroni 7:48.

 • Mangaral ng Aking Ebanghelyo, Kabanata 6: Paano Ako Magkakaroon ng mga Katangiang Tulad ng Kay Cristo?

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Banal na Katangian 7.

 • Para sa Lakas ng mga Kabataan (polyeto, 2002), “Paglilingkod sa Iba,” 38, o online sa youth.lds.org. Gumawa ng listahan ng mga kabaitan sa araw-araw na magagawa ninyo para sa iba.

Aralin 4

Paghahangad ng Pagsama ng Espiritu Santo

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Paano natin nadarama ang mga panghihikayat ng Espiritu Santo? Nadarama ba ng lahat ng tao ang mga panghihikayat at paramdam sa gayong paraan?

 • Paano tayo magiging marapat na makapiling, mapatnubayan, at maprotektahan ng Espiritu Santo bawat araw?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Robert D. Hales, “Kumilos para sa Ating Sarili: Ang Kaloob at Pagpapala ng Kalayaang Pumili,” Ensign at Liahona, Mayo 2006, 4–8. Isiping gamitin ang talatang nagsisimula sa, “Ang mga paramdam sa atin na tumakas sa kasamaan …”

 • David A. Bednar, “Tanggapin ang Espiritu Santo,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 94–97.

 • David A. Bednar, “Ang Diwa ng Paghahayag,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 87–90.

 • Dieter F. Uchtdorf, “Paghihintay sa Daan patungong Damasco,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 70–77.

 • Boyd K. Packer, “Ginagabayan ng Banal na Espiritu,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 30–33.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Jay E. Jensen, “Ang Espiritu Santo at Paghahayag,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 77–79.

 • Julie B. Beck, “At sa mga Lingkod na … Babae Naman ay Ibubuhos Ko sa mga Araw na Yaon ang Aking Espiritu,” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 10–12.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Pagpili at Pananagutan 5; Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Integridad 2; Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Kabanalan 2.

Aralin 5

Pagkakasumpong ng Kagalakan sa Ating Banal na Kakayahan

Paalala sa mga guro: Bukod pa sa isang lola, ina, at bagong kasal na kapatid na babae, maaari ninyong pagsalitain ang isang babaeng walang asawa sa mga kabataang babae tungkol sa kagalakan ng pagiging babae.

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Paano ninyo ipaliliwanag ang konsepto ng “banal na potensyal” sa isang kaibigan?

 • Paano tayo mapapaligaya ng kaalaman tungkol sa ating banal na potensyal?

 • Paano tayo magkakaroon ng tiwala sa sarili sa pagtanggap ng mga responsibilidad sa pag-aasawa at pagiging ina?

 • Paano tayo maihahanda ng ating mga karanasan sa daigdig na ito sa pagkakamit ng ating banal na potensyal sa kabilang buhay?

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Elaine S. Dalton, “Alalahanin Kung Sino Kayo!” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 120–23. Isiping gamitin ang tatlong talata simula sa, “Kayo ay mga kabataang babaeng may malakas na pananampalataya …” sa simula ng aralin.

 • Margaret D. Nadauld, “Ang Kagalakan ng Pagkababae,” Ensign, Nob. 2000, 14–16; Liahona, Ene. 2001, 17–19. Isiping gamitin ang dalawang talata simula sa, “Makikilala ninyo ang mga babaeng nagpapasalamat …” sa dulo ng aralin.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Banal na Katangian 2; Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Kahalagahan ng Sarili 1; Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Kahalagahan ng Sarili 4.

 • Isiping ipaaral sa mga kabataang babae ang pagpapahayag tungkol sa mag-anak upang malaman ang iba pang mga tungkulin at banal na potensyal ng kababaihan.

Aralin 6

Pagkakasumpong ng Kagalakan Ngayon

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Tila maraming taong negatibo ang pananaw sa buhay. Paano natin maiiwasan ang saloobing ito at matutulungan ang iba na maging positibo ang pananaw sa buhay?

 • Paano pinag-iibayo ng pakikinig at pagkaalam sa mga ideya o panghihikayat ng Espiritu Santo ang potensyal na magalak?

 • Paano nakakaapekto ang pagtitiwala sa ating Ama sa Langit at kay Jesucristo sa kagalakang nadarama natin sa buhay?

 • Paano pinag-iibayo ng pagsunod sa mga utos at pagtupad sa mga tipan ang ating kaligayahan at kagalakan?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Thomas S. Monson, “Pagkakaroon ng Kagalakan sa Paglalakbay,” Ensign at Liahona, Nob. 2008, 84–87. Isiping gamitin ang talatang nagsisimula sa, “Ito ang nag-iisa at tanging pagkakataon natin …” bilang pambungad sa aralin.

 • Dieter F. Uchtdorf, “Sa mga Bagay na Pinakamahalaga,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 19–22. Isiping gamitin ang apat na talata simula sa, “Sabihin natin ang totoo …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Maaari Tayong Magkaroon ng Kagalakan Ngayon.”

 • Richard G. Scott, “Ang Landas tungo sa Kapayapaan at Kagalakan,” Ensign, Nob. 2000, 25–27; Liahona, Ene. 2001, 31–33. Isiping gamitin ang talatang nagsisimula sa, “Sinasamantala ba ninyo ang …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Nais ng Ama sa Langit na Magkaroon Tayo ng Kagalakan.”

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Mary N. Cook, “Kaya’t Tandaan: Ang Kabaitan sa ‘Kin Nagmumula,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 118–21. Isiping gamitin ang talatang nagsisimula sa, “Masusundan natin ang halimbawa ng mabuting Samaritano …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Maaari Tayong Magkaroon ng Kagalakan Ngayon.”

 • Ann M. Dibb, “Naniniwala Ako sa Pagiging Matapat at Tunay,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 115–18. Isiping gamitin ang limang talata simula sa, “Itinuro ni Pangulong Howard W. Hunter …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Maaari Tayong Magkaroon ng Kagalakan Ngayon.”

Aralin 7

Paggawa sa Tahanan

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Anong uri ng damdamin ang nais ninyong madama sa inyong magiging tahanan?

 • Anong mga kaloob at talento ang makakatulong sa atin na mag-ambag sa isang masayang tahanan ngayon at sa hinaharap?

 • Ano pang mga kagalingan at saloobin ang kailangan nating taglayin upang magkaroon ng tagumpay at masayang mga tahanan?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • L. Tom Perry, “Mga Ina na Nagtuturo sa mga Anak sa Tahanan,” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 29–31.

 • M. Russell Ballard, “Mga Ina at Anak na Babae,” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 18–21.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Richard J. Maynes, “Pagtatatag ng Isang Tahanang Nakasentro kay Cristo,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 37–39.

 • Gary E. Stevenson, “Sagradong mga Tahanan, Sagradong mga Templo,” Ensign at Liahona, Mayo 2009, 101–3. Isiping gamitin ang dalawang talata simula sa, “Kamakailan, sa isang stake conference, …”

 • Susan W. Tanner, “Tumayo Bilang Saksi,” Ensign at Liahona, Mayo 2008, 113–15. Isiping gamitin ang dalawang talata simula sa, “Sa pagtayo ninyo bilang saksi sa inyong tahanan, …”

  Karagdagang mga Sanggunian

 • Mga Kawikaan 31:10–31; 2 Nephi 5:17; Mosias 4:14–15; Doktrina at mga Tipan 88:119.

 • “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 129; tingnan din sa Pansariling Pag-unlad ng Young Women (2009), 101.

 • Susan W. Tanner, “Palakasin ang mga Magiging Ina sa Hinaharap,” Ensign, Hunyo 2005, 20–24; Liahona, Hunyo 2005, 16–20.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Proyekto sa pinahahalagahan para sa Banal na Katangian, mga bullet 1 at 4; Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Kaalaman 2; Proyekto sa pinahahalagahan para sa Kaalaman, mga bullet 1 at 5.

 • Ibahagi sa isa pang kabataang babae ang isang katangiang hinahangaan ninyo tungkol sa kanya na makakatulong sa kanya na maging mabuting ina.

 • Imbitahan ang isa o maraming miyembrong babae sa inyong ward o branch sa isang activity meeting para magturo ng mga kagalingan o talento sa pangangasiwa sa tahanan na gugustuhing matutuhan ng mga kabataang babae.

Aralin 8

Mga Saloobin tungkol sa Ating mga Banal na Tungkulin

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Sa napakaraming magkakasalungat na makamundong pananaw tungkol sa mga tungkulin ng kababaihan, paano natin malalaman at masusunod ang plano ng Ama sa Langit para sa pagiging babae?

 • Paano makakatulong sa atin ang pagsunod sa payo ng mga propeta na mag-aral para magampanan ang ating mga banal na tungkulin?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Thomas S. Monson, “Tatlong Mithiin na Gagabay sa Inyo,” Ensign at Liahona, Nob. 2007, 118–21.

 • L. Tom Perry, “Mga Ina na Nagtuturo sa mga Anak sa Tahanan,” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 29–31.

 • M. Russell Ballard, “Mga Ina at Anak na Babae,” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 18–21.

 • Quentin L. Cook, “Ang mga Babaeng LDS ay Kahanga-hanga!” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 18–22. Isiping gamitin ang tatlong talata simula sa, “Alam natin na may malaking puwersang inihanda …”

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Julie B. Beck, “Ang Pinakamainam na Nagagawa ng mga Babaeng Banal sa mga Huling Araw: Pagiging Matatag at Di Natitinag,” Ensign at Liahona, Nob. 2007, 109–12.

 • Elaine S. Dalton, “Mga Tagapangalaga ng Kabanalan,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 121–24. Isiping gamitin ang dalawang talata simula sa, “Mga kabataang babae, sa mundo na patuloy na nagiging imoral …”

 • Silvia H. Allred, “Matibay at Matatag,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 116–18. Isiping gamitin ang talatang nagsisimula sa, “Alam ko na lahat tayo ay may mahalagang papel …”

 • Julie B. Beck, “Puso ng Isang Ina,” Ensign at Liahona, Mayo 2004, 75–77.

 • Margaret D. Nadauld, “Ang Kagalakan ng Pagkababae,” Ensign, Nob. 2000, 14–16; Liahona, Ene. 2001, 17–19.

  Karagdagang mga Sanggunian

 • Mga Kawikaan 31; Lucas 1:28; Alma 56:47–48; Doktrina at mga Tipan 25.

 • “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 129; tingnan din sa Pansariling Pag-unlad ng Young Women (2009), 101. Isiping gamitin ang mga talata anim at pito.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Banal na Katangian 3; Proyekto sa pinahahalagahan para sa Banal na Katangian, bullet 3.

 • Ipabasa sa mga kabataang babae ang ikapitong talata ng pagpapahayag tungkol sa mag-anak at ipatukoy ang mga alituntuning nauugnay sa kanilang mga banal na tungkulin.

Aralin 9

Paggalang sa mga Magulang

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Ano ang magagawa ninyo para patibayin ang relasyon ninyo sa inyong mga magulang?

 • Paano natin maigagalang ang ating mga magulang at lolo’t lola kahit naiiba sa atin ang kanilang mga paniniwala o opinyon?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Thomas S. Monson, “Maging Isang Halimbawa,” Ensign at Liahona, Mayo 2005, 112–15. Isiping gamitin ang tatlong talata simula sa, “Pinakamamahal at lagi kayong ipinagdarasal ng inyong mga magulang …”

 • Henry B. Eyring, “Ang Ating Sakdal na Halimbawa,” Ensign at Liahona, Nob. 2009, 70–73. Isiping gamitin ang talatang nagsisimula sa, “Ngayon, narito ang payo ko sa mga anak …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Ang Ama sa Langit ang Nag-utos sa Bawat Kabataang Babae na Igalang ang Kanyang mga Magulang.”

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Richard J. Maynes, “Pagtatatag ng Isang Tahanang Nakasentro kay Cristo,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 37–39.

 • Bradley D. Foster, “Sinabi sa Akin ni Inay,” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 98–100.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Banal na Katangian 5; Proyekto sa pinahahalagahan para sa Kahalagahan ng Sarili, bullet 1; Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Kabanalan 2.

Aralin 10

Pagtataguyod sa mga Kasapi ng Mag-anak

Paalala sa mga guro: Sa paghahanda ng araling ito, maging sensitibo sa mga miyembro ng klase na maaaring walang ama, ina, o mga kapatid sa kanilang tahanan o may mga kapamilyang hindi aktibo sa Simbahan.

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Isipin ang mga miyembro ng inyong pamilya na nangangailangan ng suporta ngayon mismo. Ano ang magagawa ninyo para ipakita ang pagmamahal at suporta ninyo sa kanila?

 • Ano ang magagawa natin upang mahalin at suportahan ang mga kapamilyang hindi ipinamumuhay ang ebanghelyo?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Dieter F. Uchtdorf, “Sa mga Bagay na Pinakamahalaga,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 19–22. Isiping gamitin ang talatang nagsisimula sa, “Ang ating pangalawang pangunahing pakikipag-ugnayan ay sa ating pamilya …”

 • L. Tom Perry, “Pagiging Ama, Isang Walang Hanggang Tungkulin,” Ensign at Liahona, Mayo 2004, 69–71. Isiping gamitin ang mensaheng ito upang dagdagan ang talakayan tungkol sa tungkulin ng mga ama.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Richard J. Maynes, “Pagtatatag ng Isang Tahanang Nakasentro kay Cristo,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 37–39. Isiping gamitin ang limang talata simula sa, “Mahirap magbanggit nang labis tungkol sa kahalagahan ng mga magulang …”

 • Mary N. Cook, “Palakasin ang Tahanan at Mag-anak,” Ensign at Liahona, Nob. 2007, 11–13.

 • Susan W. Tanner, “Ako ang Ilaw na Inyong Itataas,” Ensign at Liahona, Mayo 2006, 103–5.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Banal na Katangian 3.

Aralin 11

Pag-unlad at Pagkahusto ng Isip sa Sariling-sikap, Bahagi 1

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Ano ang ibig sabihin ng “pamahalaaan ang inyong sarili”? (Tingnan sa Young Women manwal 1, 50).

 • Paano nakakatulong ang pagsunod sa mga pamantayan ng Panginoon sa pamamahala natin sa ating sarili?

 • Ang makaasa sa sarili ay nangangahulugan din ng pagkatutong mamuhay nang masinop. Ano ang ibig sabihin ng masinop na pamumuhay?

 • Ano ang ibig sabihin ng espirituwal na makaasa sa sarili? Paano tayo mas makakaasa sa sarili sa espirituwal?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Henry B. Eyring, “Mga Pagkakataong Gumawa ng Mabuti,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 22–26. Isiping gamitin ang tatlong talata simula sa, “Narito ang ilang alituntuning …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Maaari Tayong Maging Higit na May Pagsisikap sa Sarili.”

 • L. Tom Perry, “Becoming Self-Reliant,” Ensign, Nob. 1991, 64–66.

 • Robert D. Hales, “A Gospel Vision of Welfare: Faith in Action,” 2009 Worldwide Leadership Training Meeting: Basic Principles of Welfare and Self-Reliance.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • H. David Burton, “Ang Nagpapabanal na Gawaing Pangkapakanan,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 81–83. Isiping gamitin ang talatang nagsisimula sa, “Ang pag-asa sa sarili ay produkto ng …”

 • Julie B. Beck, “Ang Pinakamainam na Nagagawa ng mga Babaeng Banal sa mga Huling Araw: Pagiging Matatag at Di Natitinag,” Ensign at Liahona, Nob. 2007, 109–12. Isiping palitan ang tula sa manwal ng Young Women ng sipi mula sa mensahe simula sa, “Kung bawat babae ay may kakayahan sa sarili na sapat para …” (110). Kung pinalitan ninyo ng sipi ang tula, gamitin ang Doktrina at mga Tipan 58:27–29 sa talakayan sa mga banal na kasulatan sa halip na ang Doktrina at mga Tipan 29:1–2.

  Tanggapin at Isagawa

 • Para sa Lakas ng mga Kabataan (polyeto, 2002), “Karapatang Pumili at Pananagutan,” 4–5, o online sa youth.lds.org. Basahin ang dalawang talata simula sa, “Kayo ang may pananagutan sa …” at magpasiya kung paano kayo makakaasa sa sarili sa espirituwal at temporal.

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Pagpili at Pananagutan 1.

Aralin 12

Pag-unlad at Pagkahusto ng Isip sa Sariling-sikap, Bahagi 2

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Paano natin mapapatatag ang relasyon natin sa ating mga magulang?

 • Paano natin mapapanatili ang tiwala ng ating mga magulang?

 • Paano natin mapapanatili ang tiwala ng Ama sa Langit?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Robert D. Hales, “How Will Our Children Remember Us?” Ensign, Nob. 1993, 8–10.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Mary N. Cook, “Palakasin ang Tahanan at Mag-anak,” Ensign at Liahona, Nob. 2007, 11–13.

 • Jean A. Stevens, “Maging Tulad sa Isang Maliit na Bata,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 10–12. Isiping basahin ang unang tatlong talata, simula sa, “Ipinadadala ng ating Ama sa Langit …”

 • Mervyn B. Arnold, “Ano ang Nagawa Mo sa Aking Pangalan?” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 105–7. Isiping basahin ang limang talata simula sa, “Matapos kaming ikasal ng mahal ko …”

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Banal na Katangian 5.

Aralin 13

Pagtataguyod sa mga Nagtataglay ng Pagkasaserdote

Paalala sa mga guro: Maaari ninyong ituro ang aralin 15, na nagbibigay ng buod ng doktrina ng priesthood, bago ituro ang araling ito. Mas lubos na igagalang at pagpipitaganan ng mga kabataang babae ang priesthood kung nauunawaan nila ang doktrina.

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Paano kayo magiging magandang impluwensya sa mga kabataang lalaking kilala ninyo, lalo na yaong mga maytaglay ng Aaronic Priesthood?

 • Bakit mahalagang igalang at suportahan ang bishop? Anong mga susi ang hawak ng bishop na maaaring magpala sa atin at sa ating pamilya?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • L. Tom Perry, “Ang Priesthood ni Aaron,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 91–94. Isiping gamitin ang apat na talata simula sa, “Si Pangulong Ezra Taft Benson ay minsang nagsabi …”

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Elaine S. Dalton, “Mga Tagapangalaga ng Kabanalan,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 121–24. Isiping basahin ang talata simula sa, “Ang maging tagapangalaga ng kabanalan ay nangangahulugang hindi lang kayo mahinhin …”

  Tanggapin at Isagawa

 • Padaluhin ang inyong bishop o branch president sa isang aralin o activity night para sagutin ang mga tanong tungkol sa kanyang mga responsibilidad at ipaliwanag kung paano niya mapagpapala ang buhay ng mga kabataang babae sa pamamagitan ng kanyang tungkulin.

Aralin 14

Pamumunong Patriyarkal sa Tahanan

Paalala sa mga guro: Ang mga kabataang babae sa inyong klase ay iba’t iba ang pinagmulan at sitwasyon sa pamilya. Ang ilan ay may ama na matwid na patriarch sa kanilang pamilya. Ang iba ay maaaring may ama na hindi aktibo sa Simbahan o hindi miyembro. Ang ilan ay maaaring walang ama sa kanilang tahanan. Maging sensitibo sa sitwasyon ng bawat kabataang babae. Anuman ang kasalukuyang mga sitwasyon ng pamilya, adhikain ng araling ito na ituro kung ano ang patriarchal order at kung paano mapagpapala ng isang ama, bilang patriarch sa tahanan, ang kanyang pamilya.

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Paano mapagpapala ng priesthood ang ating buhay ngayon, anuman ang kani-kanya nating kalagayan?

 • Anong mga espirituwal na katangian ang dapat nating hanapin sa isang asawa? Paano makakatulong ang mga katangiang ito para mapamunuan niya nang matwid ang kanyang pamilya?

 • Isipin ang relasyon ninyo sa inyong Ama sa Langit. Paano Niya naipakita ang malaking malasakit at pagmamahal Niya sa inyo bilang isang tao?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Dieter F. Uchtdorf, “Patuloy na Magtiyaga,” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 56–59. Isiping basahin ang dalawang talata simula sa, “Bilang mga maytaglay ng priesthood at kinatawan ng Panginoong Jesucristo …”

 • Dieter F. Uchtdorf, “Ang Pag-ibig ng Diyos,” Ensign at Liahona, Nob. 2009, 21–24. Isiping basahin ang apat na talata simula sa, “Isipin ang pinakadalisay, pinakamatinding pag-ibig …”

 • Dallin H. Oaks, “Awtoridad ng Priesthood sa Pamilya at sa Simbahan,” Ensign at Liahona, Nob. 2005, 24–27.

 • James E. Faust, “Mensahe sa Aking mga Apong Lalaki,” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 54–56. Isiping basahin ang tatlong talata simula sa, “Kayong mga kabataang lalaking maytaglay ng priesthood …”

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Mary N. Cook, “Palakasin ang Tahanan at Mag-anak,” Ensign at Liahona, Nob. 2007, 11–13.

  Karagdagang mga Sanggunian

 • Exodo 20:12; 1 Nephi 1:1; 1 Nephi 16:18–25, 30–32.

 • “Ang Mag-anak: Isang Pagpapahayag sa Mundo,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 129; tingnan din sa Pansariling Pag-unlad ng Young Women (2009), 101. Gamitin ang pagpapahayag tungkol sa mag-anak para makita ang mga sagot sa siyam na tanong sa aralin.

Aralin 15

Ang Pagkasaserdoteng Melquisedec

Paalala sa mga guro: Karamihan sa materyal sa araling ito ay nakatuon sa Melchizedek Priesthood. Maaari kayong magturo tungkol sa Aaronic Priesthood sa gayon ding paraan. Mahalagang matuto ang mga kabataang babae tungkol sa priesthood na taglay at natututuhan ng mga kabataang lalaki. Maaari din ninyong ipaalam sa mga kabataang babae ang sumpa at tipan ng priesthood.

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Paano napagpala ng priesthood ang inyong buhay?

 • Isipin ang isang maytaglay ng priesthood na iginagalang ninyo. Ilarawan kung paano niya iginagalang ang priesthood at ibahagi kung bakit ninyo siya iginagalang.

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Thomas S. Monson, “Ang Priesthood—Isang Sagradong Kaloob,” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 57–60.

 • Dieter F. Uchtdorf, “Kapalaluan at ang Priesthood,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 55–58.

 • Boyd K. Packer, “Ang Kapangyarihan ng Priesthood,” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 6–10. Isiping basahin ang tatlong talata simula sa, “Ilang taon na ang nakararaan nagbigay ako ng mensaheng pinamagatang …”

 • Thomas S. Monson, “Kapangyarihan ng Priesthood,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 66–69.

 • James E. Faust, “Ang Susi ng Kaalaman Tungkol sa Diyos,” Ensign at Liahona, Nob. 2004, 52–55.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Integridad 7.

 • Paimbitahan sa bawat kabataang babae ang kanyang ama o isang lider ng priesthood na magbahagi ng personal na patotoo tungkol sa priesthood at kung paano nito pinagpapala ang kanyang pamilya at naaapektuhan ang araw-araw niyang mga pagpapasiya.

Aralin 16

Ang Kababaihan at ang mga Maytaglay ng Pagkasaserdote

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Ano ang magagawa ninyo upang tulungan ang ating mga kaibigang kabataang lalaki na igalang ang kanilang priesthood, ipagtanggol at ingatan ang kanilang puri, at maging handa para sa kanilang mga responsibilidad sa hinaharap?

 • Ano ang magagawa ninyo para makatulong sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos, ngayon at sa hinaharap?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Dieter F. Uchtdorf, “Ang Impluwensya ng Matwid na Kababaihan,” Ensign, Set. 2009, 4–9; Liahona, Set. 2009, 2–7.

 • Quentin L. Cook, “Ang mga Babaeng LDS ay Kahanga-hanga!” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 18–21.

 • M. Russell Ballard, “Prepare and Think in Terms of the Future,” lds.org, Prophets and Apostles Speak Today. Isiping basahin ang dalawang talata simula sa, “Sa taong ito noong Agosto …”

 • Gordon B. Hinckley, “Mga Babae sa Buhay Natin,” Ensign at Liahona, Nob. 2004, 82–85.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Elaine S. Dalton, “Nakikita sa Inyong Mukha,” Ensign at Liahona, Mayo 2006, 109–11.

  Tanggapin at Isagawa

 • Sa pagsang-ayon at rekomendasyon ng bishop o branch president, ipabahagi sa isa o ilang kabataang lalaki kung paano nakakatulong sa kanila ang kanilang mga karanasan sa Aaronic Priesthood sa paghahanda para sa kanilang mga responsibilidad sa hinaharap, tulad ng misyon, pag-aasawa, at pagsuporta sa isang pamilya. Ipabahagi sa kanila kung paano sila masusuportahan ng mga kabataang babae sa mga responsibilidad nila sa priesthood at sa hinaharap. Maaari ninyong hilingin sa Young Women president na itanong sa bishop kung sinong kabataan o mga kabataang lalaki ang iimbitahin.

Aralin 17

Ang Layunin ng mga Tipan at mga Ordenansa

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Ano ang mga layunin ng mga ordenansa at tipan?

 • Paano tayo pinipigilan ng ilang uri ng aktibidad o interes na igalang ang ating mga tipan sa Diyos?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • David A. Bednar, “Tanggapin ang Espiritu Santo,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 94–97. Isiping gamitin ang tatlong talata simula sa, “Pagbibinyag sa pamamagitan ng paglulubog ang …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Kapag Tumatanggap Tayo ng mga Ordenansa ng Pagkasaserdote, Gumagawa Tayo ng mga Banal na Tipan.”

 • David A. Bednar, “Nang sa Tuwina ay Mapasaatin ang Kanyang Espiritu,” Ensign at Liahona, Mayo 2006, 28–29.

 • D. Todd Christofferson, “Ang Kapangyarihan ng mga Tipan,” Ensign at Liahona, Mayo 2009, 19–23.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Mervyn B. Arnold, “Ano ang Nagawa Mo sa Aking Pangalan?” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 105–7. Isiping gamitin ang unang tatlong talata simula sa, “Noong bata pa si Pangulong George Albert Smith …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Tayo ang May Pananagutan sa Pagtupad sa mga Tipan na Ginagawa Natin sa Panginoon.”

 • Mary N. Cook, “Maging Uliran ng mga Nagsisisampalataya,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 80–82. Isiping gamitin ang tatlong talata simula sa, “Susunod, maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa kadalisayan …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Kapag Tumatanggap Tayo ng mga Ordenansa ng Pagkasaserdote, Gumagawa Tayo ng mga Banal na Tipan.”

  Media

 • Musika: “Kabanalang Lalo, Aking Kahilingan,” Mga Himno, blg. 80.

 • Video: Elaine S. Dalton, “Return to Virtue,” lds.org/media-library, Mormon Messages for Youth.

 • Video: Quentin L. Cook, “Seek the Higher Ground,” lds.org/media-library, Mormon Messages.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Pananampalataya 4; Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Banal na Katangian 4.

Aralin 18

Kasal sa Templo—Kailangan para sa Walang-hanggang Buhay Mag-anak

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Sa anong mga paraan pinagpapala ng kasal sa templo ang isang pamilya?

 • Ano ang magagawa ninyo ngayon para makapaghandang makasal at mabuklod sa templo?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Thomas S. Monson, “Ang Banal na Templo—Isang Tanglaw sa Mundo,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 90–94. Isiping gamitin ang dalawang talata simula sa, “Hangga’t hindi kayo nakakapasok …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Ang Kasal sa Templo ay Isang Walang-hanggang Ordenansa.”

 • Richard G. Scott, “Ang mga Walang-Hanggang Pagpapala ng Kasal o Pag-aasawa,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 94–96. Isiping gamitin ang talatang nagsisimula sa, “Dalawa sa pinakamahahalagang haligi …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Ang Kasal sa Templo ay Isang Walang-hanggang Ordenansa.”

 • Russell M. Nelson, “Selestiyal na Kasal,” Ensign at Liahona, Nob. 2008, 92–94. Isiping gamitin ang tatlong talata simula sa, “Ang paksa ng pag-aasawa o kasal ay pinagtatalunan …” bilang pambungad sa aralin.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Elaine S. Dalton, “Mga Tagapangalaga ng Kabanalan,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 121–24. Isiping gamitin ang dalawang talata simula sa, “Noong nakaraang buwan nagkaroon ako ng pagkakataong dumalo …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Ngayon ay ang Panahon upang Maghanda para sa Kasal sa Templo.”

 • Gerrit W. Gong, “Mga Salamin ng Kawalang-Hanggan ng Templo: Isang Patotoo ng Pamilya,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 36–38. Isiping gamitin ang tatlong talata simula sa, “Kamakailan ay tumayo ako sa bahay ng Panginoon …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang, “Ang Kagalakan ay Maaaring Dumating sa Isang Kabataang Babae sa pamamagitan ng Kasal sa Templo.”

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Pagpili at Pananagutan 6; Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Integridad 1.

 • Paturuan sa bishop o branch president ang mga kabataang babae tungkol sa mga interbyu para sa temple recommend (tingnan sa Tapat sa Pananampalataya [2006], 97–98).

Aralin 19

Mga Pansariling Talaan

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Ano ang mga pagpapala ng Panginoon na maitatala natin sa ating journal? Paano maipapaalala sa atin ng pagtatala ng mga pagpapalang ito ang pagmamahal ng Panginoon sa atin?

 • Sino pa ang mapagpapala kapag gumawa tayo ng mga personal na talaan? Paano?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Henry B. Eyring, “O Tandaan, Tandaan,” Ensign at Liahona, Nob. 2007, 66–69.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Don R. Clarke, “Pagiging mga Kasangkapan sa mga Kamay ng Diyos,” Ensign at Liahona, Nob. 2006, 97–99. Isiping basahin ang talatang nagsisimula sa, “May maliit akong notebook na lagi kong dala …”

  Tanggapin at Isagawa

 • Sa loob ng tatlong linggo, gabi-gabi bago matulog, pagbulay-bulayan ang tanong ni Elder Henry B. Eyring na, “May ipinahatid bang mensahe ang Diyos para sa akin? Nakita ko ba ang Kanyang kamay sa aking buhay?” (Ensign at Liahona, Nob. 2007, 69). Itala ang mga karanasang ito sa inyong journal.

 • Repasuhin ang inyong journal sa Pansariling Pag-unlad. Paano lumago ang inyong patotoo sa nakaraang anim na buwan? Ano ang natutuhan ninyo?

Aralin 20

Tumulong sa Iba

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Sa anong mga paraan tayo makakatulong sa iba at mahihikayat silang dumalo sa mga pulong sa Simbahan?

 • Paano natin madaraig ang sarili nating pagkamahiyain para makatulong sa iba?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Henry B. Eyring, “Maging Handa,” Ensign at Liahona, Nob. 2009, 59–62. Isiping gamitin ang pitong talata simula sa, “Matutulungan natin silang piliin …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Makatutulong Tayo sa Iba.”

 • M. Russell Ballard, “Pagkakaroon ng Kagalakan sa Mapagmahal na Paglilingkod,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 46–49. Isiping gamitin ang apat na talata simula sa, “Ang isa pang lugar kung saan marami tayong pagkakataon …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Makatutulong Tayo sa Iba.”

 • Russell M. Nelson, “Maging Uliran ng mga Nagsisisampalataya,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 47–49.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Mary N. Cook, “Kaya’t Tandaan: Ang Kabaitan sa ‘Kin Nagmumula,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 118–21.

 • Silvia H. Allred, “Ang Kahulugan ng Pagiging Disipulo,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 84–86.

 • Marlin K. Jensen, “Friendship, a Gospel Principle,” Ensign, Mayo 1999, 64–65.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Kahalagahan ng Sarili 3.

 • Aktibidad: Tipunin ang mga kabataang babae (maaari din ninyong isama ang mga kabataang lalaki) at basahin ang mga pahina 12 at 13 ng Para sa Lakas ng mga Kabataan (polyeto, 2002) bilang isang grupo. Talakayin ang pagkakaibigan at kung paano maging mabuting kaibigan.

Aralin 21

Ang Matuwid na Halimbawa ay Nakaiimpluwensiya sa Iba

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Paano tumutugon ang inyong mga kaibigan kapag sinusunod ninyo ang mga pamantayan ng Simbahan? Paano kayo makakatugon kung bansagan nila kayong mapagmagaling dahil sa inyong pagsunod?

 • Ano ang ilang paraan para makatugon kayo sa ibang mga tao na maaari kayong tuksuhin o hamakin dahil sa pamumuhay ninyo ng mga pamantayan ng Simbahan?

 • Paano naaapektuhan ng katapatan natin sa iba ang ating relasyon sa kanila?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Thomas S. Monson, “Mga Halimbawa ng Kabutihan,” Ensign at Liahona, Mayo 2008, 65–68. Isiping gamitin ang talatang nagsisimula sa, “Mga kaibigan kong kabataan, maging matatag …” sa pagtatapos ng aralin.

 • Quentin L. Cook, “Ang mga Babaeng LDS ay Kahanga-hanga!” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 18–21. Isiping gamitin ang tatlong talata simula sa, “Nang papuntahin ako kamakailan …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Ang Isang Mabuting Halimbawa ay Magdudulot ng Kagalakan sa Maraming Tao.”

 • Russell M. Nelson, “Maging Uliran ng mga Nagsisisampalataya,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 47–49. Isiping gamitin ang talatang nagsisimula sa, “Sa liham sa isa sa lubos niyang pinagkakatiwalaang mga kasama …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Ang mga Banal na Kasulatan ay Nagbibigay-diin sa Kahalagahan ng Halimbawa.”

 • Quentin L. Cook, “Magkaroon ng Liwanag!” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 27–30. Isiping gamitin ang tatlong talata simula sa, “Ang simula ng ikalabintatlong saligan ng pananampalataya ay …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Ang Isang Matuwid na Halimbawa ay Makaiimpluwensya sa Iba.”

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Mary N. Cook, “Maging Uliran ng mga Nagsisisampalataya,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 80–82. Isiping gamitin ang apat na talata simula sa, “Ngayon, may sasabihin ako sa mga kabataan …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Ang Isang Matuwid na Halimbawa ay Makaiimpluwensya sa Iba.”

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Mabubuting Gawa 7.

Aralin 22

Pagsisisi

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Kung minsan kahit nakapagsisi na tayo, sinusurot pa rin tayo ng ating budhi. Paano natin malalaman kung napatawad na nga tayo?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Dieter F. Uchtdorf, “Hangganan ng Ligtas na Pagbalik,” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 99–101. Isiping basahin ang anim na talata simula sa, “Sinabi ni Pangulong Harold B. Lee na …”

 • Boyd K. Packer, “Hindi [Ko] Na Naaalaala ang Inyong mga Kasalanan,” Ensign at Liahona, Mayo 2006, 25–27.

 • Russell M. Nelson, “Pagsisisi at Pagbabalik-loob,” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 102–4.

 • Neil L. Andersen, “Magsisi … Upang Mapagaling Ko Kayo,” Ensign at Liahona, Nob. 2009, 40–43.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • C. Scott Grow, “Ang Himala ng Pagbabayad-sala,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 108–10.

  Tanggapin at Isagawa

 • Para sa Lakas ng mga Kabataan (polyeto, 2002), “Pagsisisi,” 29–30, o online sa youth.lds.org. Basahin ang bahagi tungkol sa pagsisisi at itala sa inyong journal ang mga bunga ng sadyang pagsuway sa mga utos ng Diyos. Maisasama rin ninyo ang mga halimbawa ng pagsisisi mula sa mga banal na kasulatan.

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Pananampalataya 3; Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Kabanalan 4.

Aralin 23

Pagpapatawad

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Ano ang ibig sabihin ng patawarin ang iba? Bakit mahalagang patawarin ang iba?

 • Paano natin mapapatawad ang isang taong talagang nakasakit sa atin?

 • Ano ang nadama ninyo nang patawarin ninyo ang isang tao? Ano ang nadama ninyo nang patawarin kayo ng isang tao?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Thomas S. Monson, “Ang Pag-ibig sa Kapwa-Tao Kailanman ay Hindi Nagkukulang,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 122–25. Isiping basahin ang walong talata simula sa, “May isang bata pang mag-asawa …”

 • Dieter F. Uchtdorf, “Hangganan ng Ligtas na Pagbalik,” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 99–101.

 • Richard G. Scott, “Upang Maging Malaya sa Mabibigat na Pasanin,” Ensign at Liahona, Nob. 2002, 86–88. Isiping basahin ang talatang nagsisimula sa, “Maaaring mabigat ang inyong pasanin …”

 • Gordon B. Hinckley, “Pagpapatawad,” Ensign at Liahona, Nob. 2005, 81–84.

 • James E. Faust, “Ang Nakapagpapahilom na Kapangyarihan ng Pagpapatawad,” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 67–69.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • C. Scott Grow, “Ang Himala ng Pagbabayad-sala,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 108–10. Isiping basahin ang talatang nagsisimula sa, “Kung nakakaramdam kayo ng panunurot ng budhi …”

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Integridad 2.

Aralin 24

Panalangin at Pagninilay-nilay

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Ano ang ibig sabihin ng manalangin nang may tunay na layunin?

 • Paano natin higit na maipapangakong kumilos ayon sa mga sagot na ating natatanggap? (Tingnan sa Mangaral ng Aking Ebanghelyo, 2004, 81.)

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Russell M. Nelson, “Mga Aral mula sa mga Panalangin ng Panginoon,” Ensign at Liahona, Mayo 2009, 46–48.

 • Richard G. Scott, “Paggamit sa Kaloob ng Langit na Panalangin,” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 8–11.

 • Richard G. Scott, “Learning to Recognize Answers to Prayer,” Ensign, Nob. 1989, 30–32.

 • Boyd K. Packer, “Panalangin at mga Pahiwatig,” Ensign at Liahona, Nob. 2009, 43–47. Isiping basahin ang dalawang talata simula sa, “Magdasal, kahit bata pa kayo at suwail …”

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Ann M. Dibb, “Ikaw ay Magpakatapang na Mabuti,” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 114–16. Isiping basahin ang apat na talata simula sa, “Si Josue at ang mga anak ni Israel …”

  Media

 • Musika: “Sintang Oras ng Dalangin,” Mga Himno, blg. 84; “Panalangi’y Mithiing Tunay,” Mga Himno, blg. 81.

 • Video: Thomas S. Monson, “Prayer,” lds.org/media-library, Mormon Messages.

 • Video: Elaine S. Dalton, “You’re Never Alone.”

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Integridad 2; Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Banal na Katangian 3; Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Pagpili at Pananagutan 1.

Aralin 25

Araw ng Pangilin

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Paano natin malalaman nang lubos kung ano ang angkop at nakasisiglang gawin tuwing Sabbath?

 • Sa anong mga paraan maaaring maging “araw ng pahinga” ang Sabbath?

 • Anong mga pagpapala ang mapapasaatin kapag pinanatili nating banal ang araw ng Sabbath? (Tingnan sa Doktrina at mga Tipan 59:9–21.)

 • Paano maaapektuhan ng ating pananamit ang ating pagsamba at mga aktibidad tuwing Sabbath?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • L. Tom Perry, “Ang Sabbath at ang Sakramento,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 6–9.

 • Dallin H. Oaks, “Gospel Teaching,” Ensign, Nob. 1999, 78–80.

 • Jeffrey R. Holland, “Sa mga Kabataang Babae,” Ensign at Liahona, Nob. 2005, 28–30. Isiping basahin ang talatang nagsisimula sa, “Nakikiusap ako lalo na tungkol sa paraan ng pananamit ng mga kabataang babae …”

 • James E. Faust, “The Lord’s Day,” Ensign, Nob. 1991, 33–35.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Mary N. Cook, “Mga Angkla ng Patotoo,” Ensign at Liahona, Mayo 2008, 120–22.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Pananampalataya 3.

Aralin 26

Patotoo

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Ano ang patotoo? Bakit mahalaga na patuloy nating palakasin ang ating patotoo?

 • Paano natin maibabahagi ang ating patotoo sa iba nang hindi sinasabing, “Nais kong magpatotoo”?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Thomas S. Monson, “Siya’y Nagbangon!” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 87–90.

 • Henry B. Eyring, “Isang Buhay na Patotoo,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 125–28. Isiping gamitin ang mensaheng ito sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Ang Isang Patotoo ay Dapat na Patuloy na Pinalalakas at Ibinabahagi.”

 • Dieter F. Uchtdorf, “Ang Bisa ng Personal na Patotoo,” Ensign at Liahona, Nob. 2006, 37–39.

 • M. Russell Ballard, “Dalisay na Patotoo,” Ensign at Liahona, Nob. 2004, 40–43.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Cecil O. Samuelson Jr., “Patotoo,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 40–42.

 • Ann M. Dibb, “Ikaw ay Magpakatapang na Mabuti,” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 114–16. Isiping basahin ang talatang nagsisimula sa, “Bilang mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw …”

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Pananampalataya 5.

Aralin 27

Pag-aaral ng Banal na Kasulatan

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Ano ang ilan sa mga pagpapalang dumarating dahil sa pag-aaral ng mga banal na kasulatan? (Tingnan sa 1 Nephi 15:24.)

 • Sa anong mga paraan tayo natutulungan ng pag-aaral ng mga banal na kasulatan sa ating buhay? (Tingnan sa 2 Nephi 32:3.)

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Thomas S. Monson, “Saligang Kaytibay,” Ensign at Liahona, Nob. 2006, 62–69. Isiping basahin ang anim na talata simula sa, “Ang pangalawa kong tuntunin: …” at talakayin kung paano nakakatulong sa mga kabataan ang pagbabasa ng mga banal na kasulatan para masagot ang kanilang mga tanong.

 • David A. Bednar, “Mangagpuyat sa Buong Katiyagaan,” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 40–43.

 • D. Todd Christofferson, “Ang Biyaya ng Banal na Kasulatan,” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 32–35.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Julie B. Beck, “Ang Aking Kaluluwa ay Nalulugod sa mga Banal na Kasulatan,” Ensign at Liahona, Mayo 2004, 107–9.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Pagpili at Pananagutan 1. Hamunin ang mga kabataang babae na ugaliing regular na mag-aral ng mga banal na kasulatan at manalangin. Hikayatin silang magtakda ng indibiduwal na mga mithiin sa pagbabasa. Bigyan ng mga pagkakataon ang mga kabataang babae na makapagbahagi ng mga ideya o karanasan mula sa personal nilang pag-aaral ng mga banal na kasulatan.

Aralin 28

Pag-iwas sa Kasalanan

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Paano natin mapapalakas ang kakayahan nating labanan ang tukso?

 • Anong mga talata sa mga banal na kasulatan ang nagpalakas sa inyo na labanan ang tukso?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Richard G. Scott, “Paano Mamuhay nang Maayos sa Gitna ng Tumitinding Kasamaan,” Ensign at Liahona, Mayo 2004, 100–102.

 • M. Russell Ballard, “O Yaong Tusong Plano Niyang Masama,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 108–10.

 • D. Todd Christofferson, “Disiplinang Moral,” Ensign at Liahona, Nob. 2009, 105–8.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Jairo Mazzagardi, “Pag-iwas sa Bitag ng Kasalanan,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 103–5.

 • Elaine S. Dalton, “Mga Tagapangalaga ng Kabanalan,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 121–24.

  Media

 • Musika: “Bilang mga Kabataang Sion,” Mga Himno, blg. 158; “Tapat sa Pananampalataya,” Mga Himno, blg. 156; “Maglakas-loob, Tama’y Gawin,” Aklat ng mga Awit Pambata, 80.

 • Video: Boyd K. Packer, “Counsel to Youth,” lds.org/media-library, Mormon Messages.

 • Video: Dallin H. Oaks, “Within Bounds.”

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Banal na Katangian 5; Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Pagpili at Pananagutan 2.

Aralin 29

Ang Ikalawang Pagparito

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Paano tayo mananatiling mahinahon at payapa kapag tila nakakaligalig ang ilan sa mga palatandaan ng Ikalawang Pagparito?

 • Paano natin mapaghahandaan ang muling pagparito ng Tagapagligtas?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Dallin H. Oaks, “Paghahanda para sa Ikalawang Pagparito,” Ensign at Liahona, Mayo 2004, 7–10.

 • Neil L. Andersen, “Paghahanda sa Mundo para sa Ikalawang Pagparito,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 49–52. Isiping basahin ang apat na talata simula sa, “Gusto ko ang ipininta ni Harry Anderson …”

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Keith B. McMullin, “Mag-imbak,” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 51–53. Isiping basahin ang anim na talata simula sa, “Ang doktrina ng Ikalawang Pagparito ng Mesiyas …”

  Media

 • Musika: “Halina, Hari ng Lahat,” Mga Himno, blg. 59; “Jesus, Hamak nang Isilang,” Mga Himno, blg. 118; “Sa Kanyang Pagbabalik,” Aklat ng mga Awit Pambata, 46.

 • Video: Quentin L. Cook, “Seek the Higher Ground,” lds.org/media-library, Mormon Messages.

 • Video: “They that Are Wise,” lds.org/media-library.

  Tanggapin at Isagawa

 • Isiping itala sa inyong journal ang mga sagot sa sumusunod na mga tanong: Sa anong mga aspeto ng buhay ako handa para sa Ikalawang Pagparito? Anong mga aspeto ng buhay ko ang kailangan pang pag-igihin?

Aralin 30

Paglilingkod

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Paano tayo matututong maging mas maalalahanin sa mga damdamin at pangangailangan ng iba?

 • Ano ang ilang paraan na mapaglilingkuran natin ang ating pamilya, mga kaibigan, at komunidad?

 • Paano pinagpapala ng paglilingkod kapwa ang naglilingkod at ang pinaglilingkuran?

 • Paano maaapektuhan ng mga layon ng ating puso ang paraan ng ating paglilingkod?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Thomas S. Monson, “Nawa Magkaroon Kayo ng Lakas ng Loob,” Ensign at Liahona, Mayo 2009, 123–27.

 • Dieter F. Uchtdorf, “Kayo ang Aking mga Kamay,” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 68–75.

 • Dallin H. Oaks, “Hindi Makasariling Paglilingkod,” Ensign at Liahona, Mayo 2009, 93–96.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Mary N. Cook, “Kaya’t Tandaan: Ang Kabaitan sa ‘Kin Nagmumula,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 118–21.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Banal na Katangian 2; Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Mabubuting Gawa 2; Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Mabubuting Gawa 5; Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Mabubuting Gawa 6; Proyekto sa pinahahalagahan para sa Mabubuting Gawa, bullet 5.

Aralin 31

Mga Pangkatang Gawain: Isang Saligan para sa Matalinong Pakikipagtipanan

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Bakit pinayuhan ang mga kabataan na iwasang makipagdeyt nang madalas sa iisang tao?

 • Maaaring may mga pagkakataon na napipilitan kayong sumalungat sa payo ng propeta hinggil sa pakikipagdeyt nang maaga o sa iisang tao. Ano ang magagawa o masasabi ninyo sa mga sitwasyong ito upang manatiling tapat sa mga pamantayan ng Panginoon?

 • Paano mapagpapala ang inyong buhay sa pagsunod sa mga pamantayan ng Simbahan sa pakikipagdeyt?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Thomas S. Monson, “Ang Paghahanda ay Naghahatid ng mga Pagpapala,” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 64–67. Isiping gamitin ang tatlong talata simula sa, “Simulang maghanda para sa kasal sa templo …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Ang mga Gawaing Pampangkat ay Humuhubog ng Mabuting Saligan para sa Pakikipagtipanan.”

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • John B. Dickson, “Pangako sa Panginoon,” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 14–15.

  Media

 • Musika: “Piliin ang Tama,” Mga Himno, blg. 145; “Mga Bata, Diyos ay Malapit,” Mga Himno, blg. 44.

 • Video: “Virtue: For Such a Time as This,” lds.org/media-library, Mormon Messages.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Proyekto sa pinahahalagahan para sa Pagpili at Pananagutan, bullet 1

Aralin 32

Pansariling Kadalisayan sa Pamamagitan ng Disiplina sa Sarili

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Paano makakatulong sa inyo ang pagpapasiya ngayon na manatiling malinis sa moralidad para mapanatili ang personal na kadalisayan?

 • Sa anong mga paraan naiimpluwensyahan ng musika at iba pang anyo ng libangan ang ating mga iniisip at ikinikilos?

 • Paano maiimpluwensyahan ng uri ng ating pagkababae ang ating mga iniisip at ikinikilos?

 • Ano ang ilang paraan para magkaroon tayo ng mas malakas na disiplina sa sarili?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Richard G. Scott, “Ang Nagpapabagong Kapangyarihan ng Pananampalataya at Pagkatao,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 43–46. Isiping gamitin ang talatang nagsisimula sa, “Hindi maaaring wala kayong gawin …” bilang pambungad sa aralin.

 • David A. Bednar, “Malilinis na Kamay at Dalisay na Puso,” Ensign at Liahona, Nob. 2007, 80–83. Isiping gamitin ang talatang nagsisimula sa, “Hindi lamang ang pag-iwas, paggapi, at paghugas ng kasalanan …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Matututuhan Nating Disiplinahin ang Ating mga Sarili.”

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Elaine S. Dalton, “Alalahanin Kung Sino Kayo!” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 120–23.

 • Elaine S. Dalton, “Pagbalik sa Kabutihan,” Ensign at Liahona, Nob. 2008, 78–80.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Mga karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Integridad 1 at 2.

Aralin 33

Pag-iwas sa mga Nakapagpapasamang Impluwensiya ng Media

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Ano ang ilang indikasyon na labis ang ginugugol nating panahon sa panonood ng TV, paglalaro ng video games, pagte-text sa mga cell phone, paggamit ng social media at Internet, o paggamit ng iba pang anyo ng media? (Paalala: Habang iniisip ninyo kung paano gamitin ang mga tanong na ito, pag-isipan ang mga kalagayan ng mga kabataang babae sa inyong ward at iakma ang mga tanong sa mga ito.)

 • Paano ninyo matutulungan ang inyong mga kaibigan na maunawaan at igalang ang mga personal na pamantayan ninyo sa paggamit ng media?

 • Lahat ng anyo ng media ay mga kasangkapan. Paano natin magagamit ang gayong mga kasangkapan para mapagpala ang buhay natin at ng iba? Paano makasasama o makapipinsala ang mga kasangkapang ito?

 • Paano ninyo nagamit ang mga media site ng Simbahan, tulad ng youth.lds.org?

 • Paano natin maibabahagi ang ebanghelyo gamit ang social media?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Thomas S. Monson, “Kapangyarihan ng Priesthood,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 66–69. Isiping gamitin ang tatlong talata simula sa, “Maraming pelikula at palabas sa telebisyon ang nagpapakita …”

 • Thomas S. Monson, “Tapat sa Pananampalataya,” Ensign at Liahona, Mayo 2006, 18–21. Isiping gamitin ang apat na talata simula sa, “Sumunod, ipinapain din sa atin ng diyablo …”

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • L. Whitney Clayton, “Mapapalad ang Lahat ng May Dalisay na Puso,” Ensign at Liahona, Nob. 2007, 51–53.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Pagpili at Pananagutan 5; Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Pagpili at Pananagutan 6; Proyekto sa pinahahalagahan para sa Pagpili at Pananagutan, bullet 3.

Aralin 34

Mga Karapat-dapat na Kaisipan

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Kung minsan ay maaari nating makita ang ating sarili sa mga sitwasyong naliligiran tayo ng mga salitang masakit sa atin. Ano ang magagawa natin upang mawala ang mga salitang ito sa ating isipan?

 • Paano naaapektuhan ng musikang ating pinakikinggan at visual media na ating nakikita ang ating isipan? Paano naaapektuhan ng ating mga iniisip ang ating mga ikinikilos?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Jeffrey R. Holland, “Ang Wika ng mga Anghel,” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 16–18. Isiping basahin ang talatang nagsisimula sa, “Sa lahat ng ito, palagay ko nauunawaan ng lahat …”

 • Jeffrey R. Holland, “Huwag nang Magbigay-Puwang Kailanman sa Kaaway ng Aking Kaluluwa,” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 44–46. Isiping gamitin ang dalawang talata simula sa, “Tulad ng mga magnanakaw sa gabi …”

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Jay E. Jensen, “Ang Nagpapabanal na Kapangyarihan ng mga Himno,” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 11–13.

 • Elaine S. Dalton, “Mga Tagapangalaga ng Kabanalan,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 121–24.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Proyekto sa pinahahalagahan para sa Pagpili at Pananagutan, bullet 3. Para sa aktibidad sa karaniwang araw, isiping basahin sa himnaryo ang, “Musika sa Ating Sariling Buhay,” Paunang Salita ng Unang Panguluhan. Kantahin ang ilan sa inyong mga paboritong himno. Isiping isaulo ang isang himno bilang isang klase.

Aralin 35

Pamumuhay nang Matuwid sa Gitna ng mga Kagipitan

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Paano maaapektuhan ng ating mga hangarin ang ating mga pagpili?

 • Paano kayo makakatugon sa mga taong ginugulo o pinagtatawanan kayo dahil sa inyong mga paniniwala o pamantayan?

 • Paano kayo magiging mabuting halimbawa sa mga kaibigang hindi ipinamumuhay ang mga pamantayan nang hindi nang-iinis o nagmamagaling?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Thomas S. Monson, “Ang Tatlong Prinsipyo ng Pagpili,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 67–70. Isiping gamitin ang anim na talata simula sa, “Kapag nahaharap sa mahahalagang pagpili …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Makapamumuhay Tayo nang Matuwid sa Hindi Matuwid na Mundo.”

 • Thomas S. Monson, “Nawa Magkaroon Kayo ng Lakas ng Loob,” Ensign at Liahona, Mayo 2009, 123–27. Isiping gamitin ang tatlong talata simula sa, “Hayaang talakayin ko muna …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Makapamumuhay Tayo nang Matuwid sa Hindi Matuwid na Mundo.”

 • Thomas S. Monson, “Saligang Kaytibay,” Ensign at Liahona, Nob. 2006, 62–69.

 • Dallin H. Oaks, “Hangarin,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 42–45. Isiping gamitin ang dalawang talata simula sa, “Pinili kong magsalita tungkol sa …” bilang pambungad sa aralin.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Ann M. Dibb, “Naniniwala Ako sa Pagiging Matapat at Tunay,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 115–18. Isiping gamitin ang limang talata simula sa, “Ang pagiging tunay o matapat sa ating paniniwala …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Makapamumuhay Tayo nang Matuwid sa Hindi Matuwid na Mundo.”

 • Mary N. Cook, “Huwag na Huwag Susuko Kailanman!” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 117–19. Isiping gamitin ang talatang nagsisimula sa, “Habang tumatanda kayo …” sa pagtatapos ng aralin.

  Media

 • Musika: “Tapat sa Pananampalataya,” Mga Himno, blg. 156; “Piliin ang Tama,” Mga Himno, blg. 145.

 • Mormon Messages for Youth videos, lds.org/media-library.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Pagpili at Pananagutan 2; Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Integridad 1; Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Integridad 2; Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Integridad 5.

Aralin 36

Ang Kahalagahan ng Katotohanan sa Pamumuhay ng Isang Walang-bahid-dungis na Buhay

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Ano ang ilang katotohanan at pamantayan ng ebanghelyo na binabaluktot ng mundo?

 • Paano natin maipaliliwanag ang pamumuhay ng batas ng kalinisang-puri, isang sagrado at sensitibong paksa, sa mga kaibigang maaaring hindi naniniwala roon?

 • Ano ang ibig sabihin ng integridad? Ano ang mga pagpapala ng pagiging tapat sa alam ninyong tama?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Richard G. Scott, “Katotohanan: Ang Pundasyon ng mga Tamang Desisyon,” Ensign at Liahona, Nob. 2007, 90–92.

 • Neil L. Andersen, “Totoo ang Ebanghelyo, Di Ba? Kung Gayon, May Iba Pa Bang Mas Mahalaga?” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 74–75.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Elaine S. Dalton, “Manatili sa Landas,” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 112–14.

 • Ann M. Dibb, “Naniniwala Ako sa Pagiging Matapat at Tunay,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 115–18.

 • Elaine S. Dalton, “Halina at Tayo’y Magsiahon sa Bundok ng Panginoon,” Ensign at Liahona, Mayo 2009, 120–23. Isiping basahin ang talatang nagsisimula sa, “Para maging banal at manatiling banal …”

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Proyekto sa pinahahalagahan para sa Integridad, bullet 5.

Aralin 37

Pangangalaga sa Ating mga Katawang Pisikal

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Sa anong mga paraan maaapektuhan ng pangangalaga sa inyong katawan ngayon ang inyong kalusugan sa hinaharap? Paano kayo ihahanda ng pagkakaroon ng nakalulusog na mga gawi habang tinedyer pa kayo para sa pagdadalantao at pagpapalaki ng mga anak?

 • Ano ang ilang paraan na ipinapahamak ng mga tao sa mundo ang kanilang katawan? Sa mga oras ng tuksong gamitin sa masama ang ating katawan, paano natin maigagalang ito sa halip na patangay sa tukso?

 • Paano makapag-aambag ang mabuting kalusugan ng katawan sa mabuting kalusugan ng damdamin?

 • Paano napapasubo ang ating kalayaang pumili kapag hindi natin pinangangalagaan ang ating katawan?

 • Paano ipinapahamak ng maling pagkain ang kalusugan, pagdama sa Espiritu, at ang hinaharap?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Thomas S. Monson, “Tapat sa Pananampalataya,” Ensign at Liahona, Mayo 2006, 18–21.

 • Gordon B. Hinckley, “ Payo at Panalangin ng Isang Propeta para sa Kabataan,” Ensign, Ene. 2001, 2–11; Liahona, Abr. 2001, 30–41.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Susan W. Tanner, “Ang Kabanalan ng Katawan,” Ensign at Liahona, Nob. 2005, 13–15. Isiping gamitin ang dalawang talata simula sa, “Ano ang mangyayari kung talagang ituturing nating templo ang ating katawan …” sa pagtatapos ng aralin.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Proyekto sa pinahahalagahan para sa Kaalaman, bullet 3.

 • Isiping ipabahagi sa mga kabataang babae sa kanilang pamilya ang natutuhan nila tungkol sa pangangalaga sa ating katawan sa sumusunod na sanggunian: Para sa Lakas ng mga Kabataan (polyeto, 2002), “Kalusugan ng Katawan,” 36–37; Tapat sa Pananampalataya (2006), “Pagpapabutas sa Katawan,” 147, “Pagpapatato,” 149–50.

Aralin 38

Nutrisyon at ang Salita ng Karunungan

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Madalas sabihin ng mga kabarkada, media, at iba pa na kailangang umayon ang ating hitsura sa gusto nila. Paano makakatulong ang pagsunod sa mabubuting pamantayan sa nutrisyon at sa Word of Wisdom para madama natin na tayo ay malusog at may tiwala sa sarili?

 • Sa palagay ninyo bakit nangangako kapwa ng pisikal at espirituwal na mga pagpapala ang Word of Wisdom? Sa anong mga paraan ninyo naranasan ang mga ipinangakong pagpapala ng Word of Wisdom?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • M. Russell Ballard, “O Yaong Tusong Plano Niyang Masama,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 108–10.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • John B. Dickson, “Pangako sa Panginoon,” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 14–15.

 • Julie B. Beck, “Pag-alaala, Pagsisisi, at Pagbabago,” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 109–12.

 • Elaine S. Dalton, “Mga Tagapangalaga ng Kabanalan,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 121–24. Isiping basahin ang talatang nagsisimula sa, “Ano ang magagawa ninyo upang maging tagapangalaga ng kabanalan?”

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Mabubuting Gawa 2.

Aralin 39

Pag-abuso sa Droga

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Paano maaapektuhan ng paninindigan ninyong labanan ang paggamit ng nakasasamang mga sangkap ang ibang mga tao sa paligid ninyo?

 • Anong mga epekto ang maidudulot ng paggamit ng droga sa inyong kinabukasan? Sa pag-aaral? Sa pag-aasawa? Sa pagiging ina? Sa trabaho? Sa kalusugan ng katawan?

 • Ano ang ilang paraan para maiwasan natin ang tuksong gumamit ng droga? Paano tayo makatitiyak na hinding-hindi tayo malululong sa anumang droga?

 • Saan tayo makahihingi ng tulong kung nalulong tayo o ang ating mga kaibigan sa paggamit ng droga?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Thomas S. Monson, “Tapat sa Pananampalataya,” Ensign at Liahona, Mayo 2006, 18–21. Isiping basahin ang dalawang talata simula sa, “Bawat isa sa atin ay may katawang ipinagkatiwala …”

 • Boyd K. Packer, “Payo sa mga Kabataang Lalaki,” Ensign at Liahona, Mayo 2009, 49–52. Ang mensaheng ito ay may sagot sa ikaapat na tanong sa talakayan. Isiping basahin ang talatang nagsisimula sa, “Iwasan ang nakamamatay na lason …”

 • M. Russell Ballard, “O Yaong Tusong Plano Niyang Masama,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 108–10.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • James E. Faust, “Ang Kapangyarihang Magbago,” Ensign at Liahona, Nob. 2007, 122–24. Isiping basahin ang 11 talata simula sa, “Ang isa pang uri ng pagbabago na nais kong tukuyin …”

 • Charles W. Dahlquist II, “Sino’ng Panig sa Diyos?” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 94–96. Isiping basahin ang talatang nagsisimula sa, “Si Pangulong George Albert Smith …”

  Tanggapin at Isagawa

 • Para sa Lakas ng mga Kabataan (polyeto, 2002), “Mensahe mula sa Unang Panguluhan,” 2–3. Gumawa ng listahan ng mga pagpapalang ipinangako kapag masunurin tayo sa mga utos ng Diyos. Isiping ibahagi ang listahang ito sa inyong pamilya, sa isang kaklase, o sa isang lider ng Young Women.

 • Kapag sumang-ayon ang inyong bishop, isiping imbitahan ang isang kwalipikadong propesyonal sa isang aktibidad sa kalagitnaan ng linggo para kausapin ang mga kabataan at kanilang mga magulang tungkol sa paksang ito.

Aralin 40

Pangangalagang Pangkalusugan sa Tahanan

Paalala sa mga guro: Isiping ituro ang araling ito bilang isang aktibidad sa kalagitnaan ng linggo sa halip na sa araw ng Linggo.

Aralin 41

Ang Kakayahang Magtagumpay

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Sabi sa tema ng Young Women, “Kami ay mga anak na babae ng aming Ama sa Langit na nagmamahal sa amin.” Paano tayo mabibigyan ng kaalamang ito ng tiwala sa sarili? Paano nakakaapekto sa ating mga mithiin ang pagkaalam na tayo ay mga anak ng Diyos?

 • Paano ninyo bibigyang-kahulugan ang tagumpay? Paano naiiba ang pakahulugan ninyo sa tagumpay sa pakahulugan ng mundo?

 • Paano natitiyak ang tagumpay sa pamamagitan ng ating mga hangarin at pagsisikap?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Dieter F. Uchtdorf, “Ang Inyong Kaligayahan Magpakailanman,” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 124–27.

 • Dallin H. Oaks, “Hangarin,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 42–45. Isiping basahin ang talatang nagsisimula sa, “Alalahanin natin na mga hangarin ang nagdidikta sa ating mga prayoridad …”

 • Dieter F. Uchtdorf, “Hindi Ba’t May Dahilan upang Tayo ay Magsaya?” Ensign at Liahona, Nob. 2007, 18–21. Isiping gamitin ang mga bahagi ng artikulong ito para patibayin ang pagtatapos ng aralin.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Gordon B. Hinckley, “The Quest for Excellence,” Ensign, Set. 1999, 2–5; Liahona, Set. 1999, 2–8. Isiping basahin ang limang talata simula sa, “Gustong isalaysay ng aking asawa ang kuwento ng isang kaibigan …”

 • Elaine S. Dalton, “Alalahanin Kung Sino Kayo!” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 120–23. Isiping gamitin ito sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Ang Ating Saloobin tungkol sa Ating mga Sarili ay Tumutulong sa Ating Magtagumpay.”

 • Charles W. Dahlquist II, “Sino’ng Panig sa Diyos?” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 94–96.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Kahalagahan ng Sarili 7

Aralin 42

Tapang [na] Sumubok

Paalala sa mga guro: Ang araling ito ay nakatuon sa katapangang sumubok at matuto ng bago at nakasisiglang mga bagay, gayundin sa katapangang magtiyaga sa mahihirap na sitwasyon. Tiyaking hindi ipagkamali ng mga kabataang babae ang katapangang ito sa mapangahas na paggawa ng isang bagay na walang halaga o hindi matwid.

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Ano ang mga makabuluhang karanasan ninyo na kinailangan kayong magpakita ng katapangan?

 • Paano nakakatulong ang paghahanda sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili at ng katapangang sumubok ng isang bagay na bago?

 • Ano ang mga mararanasan natin na maaaring makapagpadama sa atin ng takot? Ano ang magagawa natin para maging matapang tayong harapin ang mga karanasang ito?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Thomas S. Monson, “Nawa Magkaroon Kayo ng Lakas ng Loob,” Ensign at Liahona, Mayo 2009, 123–27.

 • Thomas S. Monson, “Ang Panawagan na Maging Matapang,” Ensign at Liahona, Mayo 2004, 54–57.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Mary N. Cook, “Huwag na Huwag Susuko Kailanman!” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 117–19.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Integridad 3.

Aralin 43

Matuwid na Pamumuhay

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Paano naiiba ang paraan ng pagkilala ng Panginoon sa kahalagahan ng sarili sa paraan ng mundo?

 • Sa anong mga paraan natin mapag-iibayo ang tiwala natin sa sarili sa harapan ng Panginoon?

 • Ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng tiwala sa sarili sa harapan ng Panginoon?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Thomas S. Monson, “Kapangyarihan ng Priesthood,” Ensign at Liahona, Mayo 2011, 66–69. Isiping gamitin ang pitong talata simula sa, “Naparito tayo sa mundo sa panahong puno ng kaguluhan …”

 • Richard G. Scott, “Ang Nagpapabagong Kapangyarihan ng Pananampalataya at Pagkatao,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 43–46.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Anthony D. Perkins, “Ang Dakila at Kahanga-hangang Pag-ibig,” Ensign at Liahona, Nob. 2006, 76–78.

 • Elaine S. Dalton, “Tanawin ang Kawalang-hanggan!” Ensign at Liahona, Nob. 2006, 31–32.

 • Elaine S. Dalton, “Halina at Tayo’y Magsiahon sa Bundok ng Panginoon,” Ensign at Liahona, Mayo 2009, 120–23.

 • Mary N. Cook, “Banal na Buhay—Isang Proseso,” Ensign at Liahona, Mayo 2009, 117–19.

  Media

 • Musika: “Panginoon, Kayo’y Laging Susundin,” Mga Himno, blg. 164; “Piliin ang Tama,” Mga Himno, blg. 145; “Nais Kong Ipamuhay ang Ebanghelyo,” Aklat ng mga Awit Pambata, 72.

 • Video: “Lifting Burdens,” lds.org/media-library, Mormon Messages.

 • Video: Richard G. Scott, “How Can I Find Happiness?”

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Pagpili at Pananagutan 4.

Aralin 44

May-katalinuhang Paggamit ng Panahon

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Anong mga tuntunin ang makakatulong sa atin na iprayoridad ang mga kailangang gawin sa ating panahon?

 • Sa anong mga paraan makakaapekto sa ating buhay ang mas matalinong paggamit ng oras?

 • Paano natin madaraig ang hilig nating magpaliban?

 • Ano ang pagkakaiba ng katamaran sa pamamahinga?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Dieter F. Uchtdorf, “Kami’y Gumagawa ng Dakilang Gawain, na Anopa’t Hindi Kami Makababa,” Ensign at Liahona, Mayo 2009, 59–62.

 • Dallin H. Oaks, “Maganda, Mas Maganda, Pinakamaganda,” Ensign at Liahona, Nob. 2007, 104–8.

 • Henry B. Eyring, “Sa Araw na Ito,” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 89–91.

 • Dallin H. Oaks, “Pokus at mga Priyoridad,” Ensign Mayo 2001, 82–84; Liahona, Hulyo 2001, 99–102. Isiping gamitin ang tatlong talata simula sa, “Ang ating mga priyoridad ay kitang-kita sa …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Ang Mabisang Paggamit ng Panahon ay Nagdudulot ng mga Biyayang Espirituwal at Temporal.”

  Media

 • Musika: “Buhay ay Pagbutihin,” Mga Himno, blg. 137; “Ngayon ay Kumilos,” Mga Himno, blg. 139.

 • Video: Henry B. Eyring, “Choose This Day,” lds.org/media-library, Mormon Messages.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Kaalaman 1.

Aralin 45

Ang Kahalagahan ng Paggawa

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Paano naging pagpapala ang gawain sa ating buhay? Ano ang relasyon ng paggawa at tagumpay sa iba’t ibang aspeto ng buhay?

 • Bakit mahalaga ang alituntunin ng paggawa sa tagumpay na pagsasama ng mag-asawa at pamilya?

 • Paano nagpapatatag sa relasyon ng pamilya ang pagtutulungan nang may pagkakaisa at kooperasyon?

 • Paano maaapektuhan ng mabuting pag-uugali sa trabaho ang ibang mga aspeto ng ating buhay?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • M. Russell Ballard, “Pananampalataya, Pamilya, mga Katotohanan, at mga Bunga,” Ensign at Liahona, Nob. 2007, 25–27.

 • D. Todd Christofferson, “Larawan ng Isang Buhay na Inilaan,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 16–19.

 • Dieter F. Uchtdorf, “Dalawang Alituntunin para sa Alinmang Pamumuhay,” Ensign at Liahona, Nob. 2009, 55–58. Isiping basahin ang limang talata simula sa, “Talagang hanga ako sa kalalakihan, kababaihan, at mga batang …”

  Media

 • Musika: “Lakas Mo ay Idagdag,” Mga Himno, blg. 154.

 • Sining: Six Days Shalt Thou Labor, Ensign, Dis. 2009, 38.

 • Video: Robert D. Hales, “Becoming Provident Providers,” lds.org/media-library, Mormon Messages.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Kaalaman 5.

Aralin 46

Ang Layunin at Kahalagahan ng Pag-aaral

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Bakit mahalagang magtamo ng edukasyon?

 • Paano tayo matutulungan ng mabuting edukasyon sa hinaharap? Paano tayo higit na maihahanda ng edukasyon sa pagiging maybahay at ina?

 • Paano naging habambuhay na proseso ang edukasyon at pagkatuto?

 • Sa anong mga paraan masusuportahan ng espirituwal na edukasyon ang iba pang mga aspeto ng ating edukasyon?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Thomas S. Monson, “Tatlong Mithiin na Gagabay sa Inyo,” Ensign at Liahona, Nob. 2007, 118–21. Isiping gamitin ang tatlong talata simula sa, “Dagdag pa sa pag-aaral natin …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Ang Edukasyon ay Magiging Kapaki-pakinabang sa Buong Buhay Natin.”

 • Dieter F. Uchtdorf, “Dalawang Alituntunin para sa Alinmang Pamumuhay,” Ensign at Liahona, Nob. 2009, 55–58. Isiping gamitin ang tatlong talata simula sa, “Para sa mga miyembro ng Simbahan …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Pinayuhan Tayo na Magkaroon ng Edukasyon.”

 • Gordon B. Hinckley, “Puspusin ng Kabanalan ang Iyong mga Iniisip nang Walang Humpay,” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 115–17. Isiping gamitin ang dalawang talata simula sa, “Bukod sa pag-aaral ng relihiyon …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Ang Edukasyon ay Magiging Kapaki-pakinabang sa Buong Buhay Natin.”

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Kahalagahan ng Sarili 2; Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Kaalaman 1; Proyekto sa pinahahalagahan para sa Kaalaman, bullet 2.

Aralin 47

Paghimok sa Pagpapaunlad ng mga Talino

Paalala sa mga guro: Dapat ninyong malaman na ang buhay ni Vincent van Gogh ay hindi isang huwaran. Kung banggitin ito ng isang kabataang babae, ipaliwanag na ang talakayang ito ay batay sa pagkakaroon niya ng mga talento at sa suportang natanggap niya at hindi batay sa kanyang buhay sa pangkalahatan.

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Paano natin makikilala at malilinang ang mga kaloob at talentong ibinigay sa atin?

 • Paano natin mahihikayat ang pagkakaroon ng mga talentong nakikita natin sa ating pamilya at mga kaibigan?

 • Paano natin mapag-iibayo ang ating kakayahang maging tunay na masaya sa mga kaloob at talento ng iba?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Thomas S. Monson, “Tatlong Mithiin na Gagabay sa Inyo,” Ensign at Liahona, Nob. 2007, 118–21.

 • Dieter F. Uchtdorf, “Sa mga Bagay na Pinakamahalaga,” Ensign at Liahona, Nob. 2010, 19–22.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • James E. Faust, “Mensahe sa Aking mga Apong Lalaki,” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 54–56.

  Karagdagang mga Sanggunian

 • Mateo 25:14–30; Doktrina at mga Tipan 60:13.

 • Ronald A. Rasband, “Well Done, Thou Good and Faithful Servant,” lds.org, Peb. 2011.

 • Tapat sa Pananampalataya (2006), “Mga Espirituwal na Kaloob,” 83–85.

 • Doktrina at mga Tipan at Kasaysayan ng Simbahan Manwal ng Guro sa Doktrina ng Ebanghelyo (1999), Aralin 15: “Masigasig Ninyong Hanapin ang mga Pinakamahusay na Kaloob,” 102–9.

 • Mga Alituntunin ng Ebanghelyo (2009), Kabanata 22: “Ang mga Kaloob ng Espiritu.”

 • Para sa Lakas ng mga Kabataan (polyeto, 2002), “Karapatang Pumili at Pananagutan,” 5, o online sa youth.lds.org.

 • Mormonad: “Magkaroon Ka Naman ng Silbi.”

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Banal na Katangian 6; Karanasan sa pinahahalagahan na kailangang gawin sa Kaalaman 2.

Aralin 48

Mga Pangmaikling Panahong Layunin bilang mga Tuntungang Bato

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Ano ang pakiramdam ninyo kapag naisasakatuparan ninyo ang isang mithiin? Paano nagpapaibayo ng tiwala sa sarili ang pagsasakatuparan ng mga mithiin?

 • Paano kayo matutulungan ng programang Pansariling Pag-unlad na magtakda at magsakatuparan ng mahahalagang mithiin sa inyong buhay?

 • Ano ang ilang bagay na magagawa natin upang maisakatuparan ang mga mithiing itinakda natin para sa ating sarili?

 • Paano tayo matutulungan ng panalangin at ng Espiritu na magtakda at magsakatuparan ng mga mithiin?

 • Bakit dapat maging habambuhay na proseso ang pagtatakda at pagtatamo ng mga mithiin?

 • Paano natin matutulungan at mahihikayat ang iba na isakatuparan ang kanilang mga mithiin?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Dieter F. Uchtdorf, “Dalawang Alituntunin para sa Alinmang Pamumuhay,” Ensign at Liahona, Nob. 2009, 55–58. Isiping gamitin ang talatang nagsisimula sa, “Talagang hanga ako sa kalalakihan, kababaihan, at mga batang …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Ang Pagtatakda ng mga Layunin ay Makatutulong sa Ating Umunlad.”

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Mary N. Cook, “Huwag na Huwag Susuko Kailanman!” Ensign at Liahona, Mayo 2010, 117–19. Isiping gamitin ang limang talata simula sa, “Noong Agosto dinala namin ang ilan sa aming mga apo …” sa bahagi ng aralin na pinamagatang “Ang Pagtatakda ng mga Layunin ay Makatutulong sa Ating Umunlad.”

 • Joseph B. Wirthlin, “Mga Aral na Natutuhan Ko sa Buhay,” Ensign at Liahona, Mayo 2007, 45–47. Isiping gamitin ang dalawang talata simula sa, “Marami akong nakilalang mga dakilang lalaki at babae …” sa pagtatapos ng aralin.

  Tanggapin at Isagawa

 • Isiping ipadala sa mga kabataang babae ang kanilang aklat na Pansariling Pag-unlad sa isang aktibidad sa isang karaniwang gabi at ipabahagi sa iba pang mga kabataang babae at lider ang ginagawa nila para maisakatuparan ang kanilang mga mithiin. Isipin kung paano matuturuan ng mga kabataang babae ang isa’t isa na makamit ang kanilang mga mithiin.

Aralin 49

Pagpapakatawan ng Pananagutan sa Iba

  Mga Tanong sa Talakayan

 • Anong mga kasanayan sa pamumuno ang makakatulong sa atin na “gampanan ang responsibilidad na itayo ang kaharian ng Diyos”? (Para sa Lakas ng mga Kabataan [polyeto, 2002], 3).

 • Sa anong mga paraan makakatulong sa atin ang pag-aatas sa iba para maisakatuparan natin nang mas mabuti ang ating mga responsibilidad?

 • Ano ang ilang katangian ng isang epektibong tagapag-atas?

 • Ano ang magagawa natin kapag hindi sinusunod ng iba ang gawaing iniatas sa kanila?

  Mga Salita ng mga Propeta

 • Thomas S. Monson, “Pagkakaroon ng Kagalakan sa Paglalakbay,” Ensign at Liahona, Nob. 2008, 84–87.

 • Henry B. Eyring, “Manindigan sa Iyong Tungkulin,” Ensign at Liahona, Nob. 2002, 75–78.

 • M. Russell Ballard, “O Maging Marunong,” Ensign at Liahona, Nob. 2006, 17–20.

  Karagdagang mga Mensahe mula sa Pangkalahatang Kumperensya

 • Daniel K. Judd, “Pinangalagaan ng Mabuting Salita ng Diyos,” Ensign at Liahona, Nob. 2007, 93–95. Isiping gamitin ang kuwento ni Elder Judd tungkol sa pagtitipon ng mga kabayo upang ipamalas ang mga katangian ng mabuting pamumuno.

  Karagdagang mga Sanggunian

 • Exodo 18:13–26; Esther 3–4; 1 Nephi 3:4–7; Jacob 1:1–4, 8; Mosias 4:27.

 • Mormonad: “Magtulungan.”

 • Handbook 2: Administering the Church, 3.3.4, “Delegate Responsibility and Ensure Accountability,” 2010, 13.

  Media

 • Musika: “Tulungan Akong Magturo,” Mga Himno, blg. 159.

  Tanggapin at Isagawa

 • Pansariling Pag-unlad: Proyekto sa pinahahalagahan para sa Kaalaman, bullet 4; Proyekto sa pinahahalagahan para sa Integridad, mga bullet 1 at 3.