Hiki fakalaka mei he tefitoʻi fakahinohinó

Naʻá ke ʻUhinga Ki he:

Kātaki, ʻoku ʻikai maʻu ha tuʻasila pe uooti tatau mo ia.

Kātaki ʻo vakaiʻi hoʻo sipelá pe feinga ke fakaleleiʻi hoʻo kumí.

ʻIkai kumi ki ha falelotu pe uooti?

Kumi e ngaahi feituʻu kehekehe.

 • Ngaahi Taá
 • ʻAta ʻo e Halá

{{selected.active.matched.filter.language.name}}-lea faka-Tonga, {{selected.active.matched.filter.type.name}}Uōtí{{selected.active.matched.filter.type.name}}Ngaahi Uōtí, Sākalamēnití mei he < em >{{selected.active.matched.filter.start | time}}< / em > ki he < em >{{selected.active.matched.filter.end | time}}< / em > Sākalamēnití mei he < em >{{selected.active.matched.filter.start | time}}< / em > ki he < em > Ha taimi pē < / em > Sākalamēnití mei he < em > Ha taimi pē< / em > ki he < em >{{selected.active.matched.filter.end | time}}< / em > ki he feituʻú ni Ofi tahá {{selected.active.matched.filter.language.name}}-lea faka-Tonga, {{selected.active.matched.filter.type.name}}Uōtí{{selected.active.matched.filter.type.name}}Ngaahi Uōtí, Sākalamēnití mei he < em >{{selected.active.matched.filter.start | time}}< / em > ki he < em >{{selected.active.matched.filter.end | time}}< / em > Sākalamēnití mei he < em >{{selected.active.matched.filter.start | time}}< / em > ki he < em > Ha taimi pē < / em > Sākalamēnití mei he < em > Ha taimi pē< / em > ki he < em >{{selected.active.matched.filter.end | time}}< / em >

 1. {{ward | displayName}} {{ward.subtype}} {{ward.language}}

  {{ward.properties.Description}}

  {{ward.phone}}

Fakamolemole, ʻikai maʻu ha uooti ʻe tatau mo ia. Feinga ke liliu ʻa e meʻa ʻokú ke kumí.

Ngaahi uooti ʻi he Feituʻú ni

Ngaahi Uooti kehe ʻi he Feituʻú ni

 1. {{ward | displayName}} {{ward.subtype}} {{ward.language}}

  {{ward.properties.Description}}

  {{ward.phone}}

Nofoʻanga ʻo e Uōtí ʻi he Feituʻú ni

 1. {{ward | displayName}} {{ward.subtype}} {{ward.language}}

  {{ward.properties.Description}}

  {{ward.phone}}

Ngaahi Uooti kehe ʻi he Feituʻú ni

 1. {{ward | displayName}} {{ward.subtype}} {{ward.language}}

  {{ward.properties.Description}}

  {{ward.phone}}

Naʻe Fuʻu Fakalūkufua ʻa e Fekumí

Lomiʻi ʻi he Mapé ke Vakai Ki he Ngaahi Uōtí ʻi he Feituʻu ko iá

ʻApisiasi

 • Ngaahi Taá
 • ʻAta ʻo e Halá

Ngaahi Uooti Kotoa ʻOku Fakataha Hení

 1. {{ward | displayName}} {{ward.subtype}} {{ward.language}}

  {{ward.properties.Description}}

  {{ward.phone}}

  {{ward.properties.HoursCode | day}} {{ward.properties.Hours}} Houalotu ʻuluakí
  {{ward.properties.HoursCode | day}} {{ward.properties.WorshipService}} Houalotu sākalamēnití
  {{ward.properties.HoursCode | day}} {{ward.properties.WorshipService}} ʻUluaki e houalotu sākalamēnití

{{selected.active | displayName}} {{selected.active.id}}

{{selected.active.subtype}} {{selected.active.language}}

{{selected.active.properties.Parent.name}} {{selected.active.properties.Parent.id}}

{{selected.active.properties.HoursCode | day}} {{selected.active.properties.Hours}} Houalotu ʻuluakí
{{selected.active.properties.HoursCode | day}} {{selected.active.properties.WorshipService}} Houalotu sākalamēnití
{{selected.active.properties.HoursCode | day}} {{selected.active.properties.WorshipService}} ʻUluaki e houalotu sākalamēnití

{{selected.active.properties.Contact.title}} {{selected.active.properties.Contact.surname}}

{{selected.active.properties.Contact.phone}}

ʻŌfisi ʻo e Uōtí

ʻŌfisi ʻo e Koló

{{selected.active.phone}}
 • Ngaahi Taá
 • ʻAta ʻo e Halá

Legend

 • Faitatau mo e meʻa ʻokú ke fekumi ki aí

 • ʻIkai faitatau mo e meʻa ʻokú ke fekumi ki aí.

Foki ki he Mapé

{{active | displayName}}

Lolotonga Kumi

Kumi e tuʻasilá, hingoa ʻo e uōtí, feituʻú fakalūkufua, pe lomiʻi pē ʻi he mapé ke ʻilo e ngaahi uooti ʻoku lotu aí.

Fakangatangata Hoʻo Fekumí

Fakangatangata hoʻo fekumí ʻaki e lea fakafonua ʻoku fakaʻaongaʻi ʻi he sākalamēnití, faʻahinga ʻo e uōtí, pe ko e taimi sākalamēnití. ʻE fakanounouʻi atu ʻi ʻolunga e meʻa ʻokú ke kumí.

 • ʻE lanu kulokula mālohi ʻa e ngaahi falelotu ʻoku faitatau mo e meʻa ʻokú ke fekumi ki aí.

 • ʻE lanu hinehina e ngaahi falelotu ʻoku ʻikai faitataú.

Ho Feituʻú, Fakaʻata Lahi, mo e faʻahinga ʻo e Mapé Ho Feituʻú, mo e faʻahinga ʻo e Mapé

 • ʻOku fakatefito ʻa e mapé ʻi ho feituʻú (fakapapauʻi ke ke lomiʻi e “Fakangofua (Allow)” ʻi he taimi ʻoku kole ai ʻa hoʻo browser ʻoku fie ʻilo ki ho feituʻú).

 • ʻE fakaʻata lahi e mapé ʻi hono fakaʻaongaʻi ʻo e mouse wheel pe buttons ko ʻení.

 • Fetongi ʻa e faʻahinga ʻo e mapé ki he hala pe satelaité.

 • Hū ki he menu icon ke fetongi ʻa e faʻahinga ʻo e mapé ki he hala pe satelaite.

Fakafetongi ʻa e polokalama Apps mo e Tokoní (Help)

 • Fetongi ki he Mape ʻo e Uōtí, Ngaahi Mape Lelei ʻa e Siasí, pe ngaahi polokalama kehe.

 • Maʻu ha tokoni fakaikiiki lahi ange heni.

 • Ngāue ʻaki e menu ke fetongi ki he Mape ʻo e Uōtí, Classic LDS Maps, pe ngaahi polokalama kehé pe ke maʻu ha tokoni.

He ʻikai ke mau spam pe ʻave holo ho tuʻasila ʻī-meilí ki ha taha.
 1. ʻOku ʻi ai ha Palopalema

  Fakamolemole, ka ʻoku ʻi ai e polokalama ʻi heʻemau polokalamá. Toe fai pē ia pe toe refresh hoʻo browser.

  Fie Maʻu ke ke Toe Hū ki he polokalamá

  ʻIkai ha ʻekitivitī ʻi ha vahaʻataimi lōloa. Koeʻuhí ke malu hoʻo ʻakauní, kuo mau ʻai ke ke mavahe mei he polokalamá. Kātaki ʻo toe hū ki he polokalamá.

  ʻIkai ha ʻIuniti ne Vahe ki ai

  ʻOku ʻikai vahe ho lekooti mēmipasipí ʻo koe he taimí ni ki ha uooti. Kātaki ʻo fetuʻutaki ki he pīsope ʻo e feituʻu ʻoku mou nofo aí ʻo kole ange ke ne kole ke ʻomi ho lekōtí mei he hetikuota ʻo e Siasí.

  Mālō ʻAupito.

  ʻOku hounga kiate kimautolu ho taimi mo e ngāue.

  Ne ʻIkai Ke Mau Lava ʻo ʻAve Hoʻo Lipōtí

  Naʻe faingataʻa ke mau ʻave hoʻo lipōtí, te ke kātaki ʻo toe feinga pē?

  ʻIkai Lava ʻo Maʻu e Feituʻu Fakasiokālafi ʻOkú ke ʻi aí

  ʻIkai lava fakapapauʻi e feituʻu ʻokú ke ʻi aí. Fakapapauʻi kuó ke fakangofua ʻa hoʻo device ke talamai e feituʻu ʻokú ke ʻi aí pea toe feinga pē.

  Ko e Feituʻu ne Liliú

  Naʻe lava lelei hono liliu ʻo e feituʻu ʻo e ʻapi e fāmilí.