Мэдээллийн хэрэгслийн номын сан

Мэдээллийн хэрэгслийн номын сангийн материалыг өөр вэбсайтад тавих болон өөрөөр заагаагүй бол хувийн, сүмийн, зар сурталчилгааны бус цахим сүлжээнд тавьж болно. Сүмийн мэдээллийн хэрэгслийг ашиглаж, хуваалцах талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ТТА хуудсаас авна уу.

      Шинэ мэдээлэл