การปฏิบัติศาสนกิจที่มีประสิทธิภาพ

  พิจารณาใช้วีดิทัศน์เหล่านี้เพื่อนำการสนทนากับสภาประสานงาน สภาสเตค และสภาวอร์ดและในโควรัมเอ็ลเดอร์และสมาคมสงเคราะห์

  การปฏิบัติศาสนกิจที่มีประสิทธิภาพ (15:00)

  ดาวน์โหลดวีดิทัศน์: เล็ก (360p), กลาง (720p), ใหญ่ (1080p)

  เหตุใดเราจึงปฏิบัติศาสนกิจ (2:44)

  ดาวน์โหลดวีดิทัศน์: เล็ก (360p), กลาง (720p), ใหญ่ (1080p)

  เรียบง่าย ปรับใช้ตามบุคคล และนำโดยพระวิญญาณ (2:20)

  ดาวน์โหลดวีดิทัศน์: เล็ก (360p), กลาง (720p), ใหญ่ (1080p)

  ภาพรวมของการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ (3:53)

  ดาวน์โหลดวีดิทัศน์: เล็ก (360p), กลาง (720p), ใหญ่ (1080p)

  การประสานความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียว (2:49)

  ดาวน์โหลดวีดิทัศน์: เล็ก (360p), กลาง (720p), ใหญ่ (1080p)

  คำเชื้อเชิญให้ปฏิบัติ (3:24)

  ดาวน์โหลดวีดิทัศน์: เล็ก (360p), กลาง (720p) ใหญ่ (1080p)