Ngaahi Hokó

Lyrics

 1. 1. Faʻu ʻaki au e ngaahi hoko
  Mei hoku kia ki hoku vaʻe.
  ʻOku hoko ʻi muʻa mo hoku tuʻa;
  Fie maʻu ia naʻá ku maumau.
 2. Fakaleá: Aileen Fisher
  Fakatuʻungafasí: Jeanne P. Lawler, f. 1924
  Maʻu mafai pulusí, © 1953, Fakafoʻou 1981 ʻe Aileen Fisher. Mei he Up the Windy Hill, Abelard, N.Y. ʻI hono fakangofua. ʻOku ngofua ke hiki hano tatau ke fakaʻaongaʻi ʻi ha ngaahi meʻa fakasiasi pe fakaʻapi ʻoku ʻikai fakakomēsialé.