Fānau Au ʻa e ʻOtuá

Lyrics

 1. 1. Fānau au ʻa e ʻOtua,
  kuó ne fekau maí.
  Ke u haʻu ki he māmani
  mo e ongo mātuʻa.
 2. Taki au, ʻeva mo au,
  ke u ʻilo ʻa e halá.
  Akoʻi au ke u fai lelei,
  Ke nofo mo Ia ha ʻaho.
 3. 2. Fānau au ʻa e ʻOtua,
  lahi ʻeku fie maʻú.
  Tokoni ke u ʻiloʻi pau,
  naʻa fuʻu tomui.
 4. Taki au, ʻeva mo au,
  ke u ʻilo ʻa e halá.
  Akoʻi au ke u fai lelei,
  Ke nofo mo Ia ha ʻaho.
 5. 3. Fānau au ʻa e ʻOtua,
  kuo mohu tāpuaki.
  Kapau te u fai ho finangaló
  te u nofo ʻiate koe.
 6. Taki au, ʻeva mo au,
  ke u ʻilo ʻa e halá.
  Akoʻi au ke u fai lelei,
  Ke nofo mo Ia ha ʻaho.
 7. 4. Fānau au ʻa e ʻOtuá
  Pau ʻene talaʻofá
  Te u maʻu ʻa e nāunaú
  Kapau te u kātakí
 8. Taki au, ʻeva mo au,
  ke u ʻilo ʻa e halá.
  Akoʻi au ke u fai lelei,
  Ke nofo mo Ia ha ʻaho.
 9. Fakaleá: Naomi Ward Randall, f. 1908. © 1957 IRI. Fourth verse © 1978 IRI
  Fakatuʻungafasí: Mildred Tanner Pettit, 1895–1977. © 1957 IRI. Arr. by Darwin Wolford, b. 1936. Arr. © 1989 IRI