ʻOku Ongo ʻa e ʻOfá

Lyrics

 1. 1. Ongo ʻa e ʻofa
  ʻA e Fakamoʻuí.
  Vela hoku lotó
  Heʻeku mamatá.
 2. ʻOkú Ne ʻafioʻi au,
  Te u foaki moʻuí.
  ʻI Heʻene ʻofa,
  Mai kiate aú.
 3. 2. He ko ʻEne ʻofá,
  ʻOku fakafiefiá,
  Nonga hoku lotó;
  Punou peá u lotu.
 4. ʻOkú Ne ʻafioʻi au,
  Te u foaki moʻuí.
  ʻI Heʻene ʻofa,
  Mai kiate aú.
 5. 3. Ongo ʻa e ʻofá
  Heʻene tāpuakí.
  Foaki hoku lotó;
  Ki hoku tauhí.
 6. ʻOkú Ne ʻafioʻi au,
  Te u foaki moʻuí.
  ʻI Heʻene ʻofa,
  Mai kiate aú.
 7. 4. Fakahā e ʻofá
  Tokoniʻi ha tahá.
  Maʻu e tāpuakí.
  Fiefia aí.
 8. ʻOkú Ne ʻafioʻi au,
  Te u foaki moʻuí.
  ʻI Heʻene ʻofa,
  Mai kiate aú.
 9. Fakaleá: Ralph Rodgers, Jr., 1936–1996; K. Newell Dayley, f. 1939; mo Laurie Huffman, f. 1948
  Fakatuʻungafasí: K. Newell Dayley, f. 1939
  Maʻu ʻa e mafai pulusí © 1978, 1979 ʻe K. Newell Dayley. Naʻe maʻu ha ngofua ke ngāueʻaki. ʻOku ʻa e totonu fakalao kotoa pē. ʻOku ngofua ke hiki hano tatau ke ngāueʻaki ʻi he ngaahi meʻa fakasiasi pe fakaʻapi ʻoku ʻikai fakakomēsialé.