Ako Nasayud Akong Amahan Buhi

Lyrics

 1. 1. Ako nasayud nga ang Amahan buhi.
  Ang Espiritu naghunghong kanako niini,
  Tinuod gyud kini.
 2. 2. Mipadala Siya kanako sa yuta.
  Pinaagi sa pagtuo kini mahimo ko,
  Kini mahimo ko.
 3. Mga pulong ug musika: Reid N. Nibley, 1923–2008. © 1969. Arr. © 1989 IRI