ʻOku Mo ʻui ʻEku Tamaí

Lyrics

 1. 1. ʻOku moʻui ʻa e Tamai ʻofá.
  Fakahā mai ʻe he Laumālie maʻu ai pē.
  ʻOkú Ne moʻuí.
 2. 2. Kuó Ne fekauʻi au ki heni.
  Ke tauhi ʻEne palani ne fakahā mai.
  Pea ikunaʻi.
 3. Fakaleá mo e fakatuʻungafasí: Reid N. Nibley, f. 1923. © 1969. Arr. by Reid N. Nibley © 1989 IRI