May Isang Taong Niyebe

Lyrics

  1. 1. May ’sang taong n’yebe, taong n’yebe.
    May ’sang taong n’yebe, kay laki.
    Pagbilad sa araw, s’ya’y natunaw.
    Pagbilad sa araw, lumiit.
  2. Titik at himig: Moiselle Renstrom, 1889–1956
    Mula sa Tune Time, © 1955, 1981 ng Pioneer Music Press, Inc. (Jackman Music Corporation). Ginamit nang may pahintulot. Ang awiting ito ay maaaring kopyahin para sa isahan, di-pangkalakal na gamit sa simbahan o tahanan.