Tokua Ne ʻI ai ha Tangata Sinou

Lyrics

  1. 1. Tokua ne ai ha tangata sinoú.
    Ha tangata sinou lōloa.
    Ne movete he ulo mai e laʻā
    Ne movete ʻo siʻisiʻi ʻaupitó.
  2. Fakaleá mo e fakatuʻungafasí: Moiselle Renstrom, 1889–1956
    Mei he Tune Time, maʻu mafai pulusí © 1955, 1981 Pioneer Music Press, Inc. (Jackman Music Corporation). Fakangofua hono ngāueʻakí. ʻOku ngofua ke hiki hano tatau ke ngāueʻaki ʻi ha ngaahi meʻa fakasiasi mo fakaʻapi ʻoku ʻikai fakakomēsialé.