Ang Pagtahud Usa ka Gugma

Lyrics

 1. 1. Ang pagtahud dili lang nga molingkod:
  Mamalandong sa Amahan,
  Kini makalipay nga hunahunaon,
  Tungod ang pagtahud gugma.
  Sa pulong ug sa buhat, kini makita.
  Ug klaro kaayong dalan.
  Ug kon ako magmatinahuron man,
  Naa si Jesus ug Amahan.
 2. Mga pulong ug musika: Maggie Olauson, n. 1949
  © 1987 ni Maggie Olauson. Tanang mga katungod gigahin. Kini nga awit mahimong kopyahon alang sa sulagma, dili pangnegosyo nga paggamit sa simbahan o panimalay.