พระวิญญาณบริสุทธิ์

Lyrics

 1. 1. ครั้งพระคริสต์อยู่บนโลก
  พระทรงโปรดให้สัญญา
  ว่าพระวิญญาณจะมาเพื่อปลอบโยน
  และเป็นเพื่อนนิรันดร์
  พระวิญญาณนั้นกระซิบ
  ด้วยเสียงนุ่มนวลแผ่วเบา
  ทำให้ใจเราเบิกบาน
  และเป็นพยานถึงพระเป็นเจ้า
 2. 2. โดยอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์
  ของฐานะปุโรหิต
  พระวิญญาณอันทรงฤทธิ์
  สถิตกับเราทุกทุกโมงยาม
  ฉันจะทำตามเสียงนุ่มนวล
  แผ่วเบาเสมอไป
  โดยการทรงนำฉันทำสิ่งถูก
  ทุกคราฉันตัดสินใจ
 3. เนื้อร้อง : จีนนี่ พี. ลอร์เลอร์, เกิด 1924; เปลี่ยนแปลง © 1977, 1989 ศยส.
  ทำนอง : จีนนี่ พี. ลอร์เลอร์, เกิด 1924 © 1977 ศยส.