Ko o Laumālie Māʻoniʻoní

Lyrics

 1. 1. ʻI he ʻi māmani
  ʻa Sīsū Kalaisí
  Naʻá ne talaʻofa mai
  ʻa e Laumālié
  ʻOku fanafana mai
  e Laumālié
  ʻO fakamoʻoniʻi e
  ʻOtuá mo Kalaisí.
 2. 2. ʻI he hilifaki
  nima he puletapú
  ʻOku foaki mai ai
  ʻa e Laumālié
  ʻOfa ke u ongoʻi Ho-
  no kiʻi leʻo
  Peá u fili ki he totonú
  ʻaki ʻEne maamá.
 3. Fakaleá: Jeanne P. Lawler, f. 1924; alt. © 1977, 1989 IRI
  Fakatuʻungafasí: Jeanne P. Lawler, f. 1924. © 1977 IRI