Kon Siya Moanhi Pag-usab

Lyrics

 1. 1. Naghunahuna kon Siya
  Moanhi pag-usab,
  Mga anghel moawit ba
  O snow aduna ba?
  Bitoon ba mondan-ag pa gabii wala na?
  Mga langgam mobiya ba
  Diha’s salag nila?
  Siguro ko gagmayng bata
  Papundukon Niya.
  Niadto nagsulti Siya,
  “Kanako paduola.”
 2. 2. Naghunahuna kon Siya
  Moanhi pag-usab,
  Ako andam na ba kaha
  Moatubang Niya?
  Tinguha ko makatuman sa kamatuoran,
  Unta makita sab nila ang kahayag Niya.
  Kon moabut na gyud kini
  Siya makasulti,
  Bulahan ka pinangga ko;
  Uban ngari kanako.
 3. Mga pulong ug musika: Mirla Greenwood Thayne, 1907–1997
  © 1952 ni Mirla Greenwood Thayne, Provo, Utah. Gibag-o 1980. Gigamit nga may pagtugot. Kini nga awit mahimong kopyahon alang sa sulagma, dili pangnegosyo nga paggamit sa simbahan o panimalay.