’Ua ’āmui fa’ahou tātou nei

Lyrics

 1. 1. ’Ua āmui fa’ahou
  tātou nei nō te rave i
  te ōro’a a te Fatu,
  ma te ti’aturi Iāna.
 2. 2. ’Ua pou mai ’Oia i ra-
  ro nei ’ia pohe nō tātou;
  ’Ua upo’oti’a ’O-
  ia i ni’a (a)’e (i) te pohe.
 3. 3. Tauturu ia mātou ’ia
  ha’amana’o i tā Iesu
  tūsia i te tino nei
  ’o ’Oia te Ari’i mau.
 4. 4. E te Fatu, ’a ha’amata’i
  mai ia mātou ’ia rave
  i teie tāpa’o mo’a
  nō te tino ’e te toto.
 5. D’après le texte anglais d’Eliza R. Snow, 1804–1887
  Musique de George Careless, 1839–1932