Vakai ʻe Kāinga

Lyrics

 1. 1. Vakai ʻe kāingá
  Hanga ki Saione,
  He fuka kuo hā
  ʻI he moʻunga ē
  Ke taʻalo Ki māmani.
  Kotoa pē he ʻaho ní.
 2. 2. He kuo manatu
  ʻE hotau ʻOtua,
  kia kitautolu
  ʻI Heʻene ʻofa
  ʻO fakahā ʻA e moʻoní.
  Maʻa e kakai ʻi lalo ní.
 3. 3. Te Ne fokotuʻu
  Ai ʻa Hono fale,
  Pea ʻalu atu
  ʻA e faʻahinga hē
  Tau fai ki ai He taimi ní.
  Ke maʻu ai ha kalauní.
 4. 4. ʻE akonekina
  Ai ʻa kitautolu.
  ʻI he folofola
  ʻOku ʻalu atu
  He fofonga ʻO Sihova.
  Ko hotau Fakalaloa
 5. 5. Tau ō ki Saione
  Ko e nonga lelei.
  He konisēnisi
  ʻe fiemālie
  He ko e ngaahi malaʻia.
  ʻE tō ki he kakai hia.
 6. Fakaleá: Joel H. Johnson, 1802–1882
  Fakatuʻungafasí: Ebenezer Beesley, 1840–1906