Hiki Hake Homou Leʻo

Lyrics

 1. 1. Hiki hake homou leʻó
  hiva pea mo vikí,
  Ki he ʻOtua ʻokú Ne ʻa-
  fio he taloní.
 2. Ke lāngilangiʻia, Ho
  huafa ʻi he hiva,
  Pea hū maʻu ai pē ki he
  Tuʻi taʻengatá.
 3. 2. ʻE ʻi Hono ʻaofinima
  maʻu pē ʻEne pulé,
  Pea takai ki ai ʻa e
  ngaahi palanité.
 4. Ke lāngilangiʻia, Ho
  huafa ʻi he hiva,
  Pea hū maʻu ai pē ki he
  Tuʻi taʻengatá.
 5. 3. ʻE ʻikai ha meʻa te Ne
  taʻe ʻafioʻi.
  ʻA e ngaahi meʻa kotoa
  ʻi he lalo langí.
 6. Ke lāngilangiʻia, Ho
  huafa ʻi he hiva,
  Pea hū maʻu ai pē ki he
  Tuʻi taʻengatá.
 7. 4. Ke tau hiva fiefia
  ki hotau ʻOtuá.
  He ʻokú Ne hōifua
  maʻu pē ki he hivá.
 8. Ke lāngilangiʻia, Ho
  huafa ʻi he hiva,
  Pea hū maʻu ai pē ki he
  Tuʻi taʻengatá.
 9. Fakaleá: Ada Blenkhorn
  Fakatuʻungafasí: Alfred Beirly