ʻOku ai ʻi Māmani

Lyrics

 1. 1. ʻOku ai ʻi māmaní
  ʻa e siasi moʻoní,
  ʻA ia naʻe hāʻele mai mo Sīsū,
  Kuo toe ʻomí ni
  ki he ʻOtu motu ní
  Tau hiva fakamālō kia Sīsū.
 2. Vakai ki he folofola
  Hā mei he Tohi Tapú,
  Tala ʻe Taniela
  Ha fuʻu puleʻangá
  ʻE fokotuʻu pea tuʻu maʻú.
 3. 2. Ne tā mei he moʻungá
  Taʻe kau ai ha nimá,
  Pea ʻe hangahanga teka atú,
  Ke ʻosi mo ikuna
  ʻa e ngaahi meʻa halá,
  Hiva fakafetaʻi kia Sīsū.
 4. Vakai ki he folofola
  Hā mei he Tohi Tapú,
  Tala ʻe Taniela
  Ha fuʻu puleʻangá
  ʻE fokotuʻu pea tuʻu maʻú.
 5. 3. Fakahā ʻe Sihová
  Ke ai ha palōfitá,
  Ke taki totonu ʻa kitautolú,
  ʻA e kau ʻapositoló
  mo e kau ʻevangeliō,
  Tau hiva hōsaná kia Sīsū.
 6. Vakai ki he folofola
  Hā mei he Tohi Tapú,
  Tala ʻe Taniela
  Ha fuʻu puleʻangá
  ʻE fokotuʻu pea tuʻu maʻú.
 7. 4. Pea nau tuʻi ʻaki
  ʻa e Tuʻi māfimafí,
  Tuku ʻa e mahafu ka tau hū atú,
  Ki Hono puleʻangá
  ʻo maʻu ha tofiʻá,
  Hiva haleluʻiá kia Sīsū.
 8. Vakai ki he folofola
  Hā mei he Tohi Tapú,
  Tala ʻe Taniela
  Ha fuʻu puleʻangá
  ʻE fokotuʻu pea tuʻu maʻú.
 9. Fakaleá: ʻIlisa R. Sinou, 1804–1887
  Fakatuʻungafasí: George F. Root, 1820–1895