Tauhi ʻa e Ngaahi Fekaú

Lyrics

  1. 1. Ke tauhi ʻa e ngaahi fekaú.
    Pea te ke fiefia pea nonga
    Pea ʻe foaki atu ho tāpuaki.
    Kuo fakahā ʻe he palōfita
    Ke tauhi ʻa e ngaahi fekau.
  2. Fakaleá mo e tuʻungafasí: Barbara A. McConochie. fāʻeleʻi 1940. © 1975 LDS