Fakatapuʻi Au

Lyrics

 1. 1. Fakatapuʻi au,
  ke u holi lahi.
  Afe mei he kovi,
  ʻo faʻa kātaki.
  Ke lahi ʻa e tui,
  ki he Huhuʻi.
  Peá u ngāue lahi,
  lotu moʻoni.
 2. 2. Ke lahi ʻa e ʻofa,
  falala ai pē.
  Ki he Fakamoʻui,
  ke lahi ange.
  ʻA e lotomamahi,
  Ho kalusefai.
  ʻO angavaivai,
  naʻa ngalo Ia.
 3. 3. Fakamaʻa au,
  maʻu ai pē.
  Ke u loto melino,
  holi ki ʻapi.
  ʻI Ho puleʻanga,
  tokoniʻi au.
  Pea moʻui ai ho-
  ku Laumālie.
 4. Fakaleá mo e tuʻungafasi: Philip Paul Bliss, 1836–1876
Book
Hymnal
Hymn Number
64
Music
Philip Paul Bills.
Text
Philip Paul Bills.
Scriptures
3 Nīfai 12:48, 3 Nīfai 27:27
Meter
6 5 6 5 D
Topic
Anga-fakalaumalié, Anga-maʻá, Faitotonú, Fakalakalaka, Fakatāutahá, Kolé, Loto-māʻulaló, Sīsū Kalaisi—Ko e Fakamoʻuí, Sīsū Kalaisi—Ko e Sīpingá, Taau mo Feʻungá
Tune
My Prayer
Languages
Bahasa Indonesia
Ya Tuhan, Tambahkan
48
Dansk
Mer hellighed giv mig
63
Deutsch
Mehr Heiligkeit gib mir (Gesangbuch)
79
English
More Holiness Give Me (Hymnal)
131
Español
Más santidad dame (Himnos)
71
Français
Ah, donne-moi, Père (Cantiques)
70
Gagana Samoa
Fa‘apa‘ia Mai Au
70
Latviešu Valoda
Kungs, māci ik dienu!
72
Lietuvių Kalba
Duok man dar šventumo
65
Magyar
Több szentséget adjál
75
Norsk
Mer hellighet gi meg
79
Português
Mais Vontade Dá-me (Hinário)
75
Q'eqchi'
Kʼe insantilal
74
Reo Tahiti
E te Fatu here
65
Română
Mai multă sfințenie
83
Suomi
Suo enemmän mulle
76
Svenska
Mer helighet giv mig
77
Tagalog
Kabanalang Lalo, Aking Kahilingan
80
Български
Дай ми още святост
83
Русский
Дай святости больше (Номер гимна)
64
Українська
Дай святості більше
66
ภาษาไทย
เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้ฉัน
56
한국어
거룩함도 더욱 (찬송가)
60
中文
使我更加聖潔
71
日本語
さらに聖くなお努めん
74