Fakatapuʻi Au

Lyrics

 1. 1. Fakatapuʻi au,
  ke u holi lahi.
  Afe mei he kovi,
  ʻo faʻa kātaki.
  Ke lahi ʻa e tui,
  ki he Huhuʻi.
  Peá u ngāue lahi,
  lotu moʻoni.
 2. 2. Ke lahi ʻa e ʻofa,
  falala ai pē.
  Ki he Fakamoʻui,
  ke lahi ange.
  ʻA e lotomamahi,
  Ho kalusefai.
  ʻO angavaivai,
  naʻa ngalo Ia.
 3. 3. Fakamaʻa au,
  maʻu ai pē.
  Ke u loto melino,
  holi ki ʻapi.
  ʻI Ho puleʻanga,
  tokoniʻi au.
  Pea moʻui ai ho-
  ku Laumālie.
 4. Fakaleá mo e tuʻungafasi: Philip Paul Bliss, 1836–1876