’A haere mai ’outou ’o tei fa’aro’o

Lyrics

 1. 1. ’A haere mai ’outou ’o tei fa’aro’o,
  ’a haere mai i Betelehema.
  Hi’o mai Iāna, fānau-ari’i-hia.
  Mai ’ārue tātou nei,
  mai ’ārue tātou nei,
  mai ’ārue tātou nei i te Fatu.
 2. 2. ’A hīmene mai na ma te ’oa’oa,
  ’a hīmene e te mau mēlahi,
  ’ārue Iāna, i te Fatu teitei.
  Mai ’ārue tātou nei,
  mai ’ārue tātou nei,
  mai ’ārue tātou nei i te Fatu.
 3. 3. ’Ua fānauhia tō tātou nei Fatu
  Teie po’ipo’i ’oa’oa, Iesu
  te Tamaiti a te Atua.
  Mai ’ārue tātou nei,
  mai ’ārue tātou nei,
  mai ’ārue tātou nei i te Fatu.
 4. D’après un texte anglais attribué à John F. Wade, 1711–1786 env.
  Musique attribuée à John F. Wade