Pure Haamāuruururaa

Lyrics

 1. 1. ’Āmui tātou nō te ani i te mau
  ha’amaita’ira’a a tō tātou Fatu.
  E fa’a’ite ’oi’oi mai ’Oia i
  Tōna hina’aro. E ’ārue Iāna.
 2. 2. Tei pīha’i iho tō tātou Atua ia
  tātou nō te fa’atere i Tōna
  bāsileia ’ia haere i mua.
  Nō ’Oe te Fatu te hanahana ra.
 3. 3. ’Ārue mātou ia ’Oe te Atua.
  ’A pāruru noa mai ia mātou nei.
  ’A fa’aora ia mātou i te ’ati,
  ’e ’a fa’ati’amā ia mātou nei!
 4. D’après un texte anonyme hollandais, 1626 env.
  traduit en anglais par Theodore Baker, 1851–1934
  Musique d’un anonyme hollandais, 1625 env.
  Arrangée par Edward Kremser, 1838–1914