Ko e Lotu ʻo e Fakafetaʻi

Lyrics

 1. 1. Ke tau hūfia hatau tāpuakí,
  Ke tau maʻu ʻa Hono finangaló
  Kuo mole faingataʻá Mo e māma-
  ni Pea fakamālō ki Hono huafá.
 2. 2. Tamai fakahinohinoʻi, Kimautolu,
  Ke mau ngāue ʻi Ho puleʻangá
  He naʻa tau ikuna he kamataʻa-
  nga pē Pea ke ʻOʻou pē ʻa Ho ngeiá.
 3. 3. ʻOku mau fakahīkihīki Hoʻo takí
  ʻOfa ke ke maluʻi kimautolú
  Ke mau lavaʻi ʻa e faingataʻa ʻE
  Tamai Ho huafá Ke mau moʻui aí.
 4. Fakaleá: ʻIkai ʻilo pe ko e faʻu ʻa hai, ʻi he 1626 nai; naʻe toki liliu ʻe Theodore Baker, 1851–1934
  Fakatuʻungafasí: ʻOku ʻikai ʻilo pe ko e faʻu ʻa hai, ʻi he 1625 nai; naʻe toki fokotuʻutuʻu ʻe Edward Kremser, 1838–1914