ʻE ʻOtua ko Homau Tuʻi

Lyrics

 1. 1. ʻE ʻOtua ko homau Tuʻi,
  Te u hiva fakafetaʻi,
  ʻOfa kuo hā pongipongi,
  Pea hā he pō hoʻo moʻoni.
 2. 2. ʻOiau he ʻaho tapuhā,
  Tukulotoʻi ʻeku ʻofa,
  Hangē ha haʻape ongo,
  ʻA Tevita hono leʻo,
 3. 3. Te u toʻa pē hoku ʻEiki,
  Heʻene ngāue mālohi,
  Ko Hoʻo ngāue kuo hā,
  Lāngilangi Ho ʻAfiona.
 4. 4. Ko e hā ʻaʻaku te u faí,
  Ke u nofo mo hoku ʻEiki,
  Ho puleʻanga kuo hā,
  Fai ai ʻa e fakahoifuá.
 5. 5. Ko e ngaahi hia kotoá
  Ne faʻa fakakāsia
  Kuó u vete ange iá
  Peá u ʻataʻatāina.
 6. 6. Mamata fanongo ʻilo,
  Fakaʻamu kuo kakató,
  ʻA e mālohi ke ʻaufuatō,
  Mo e fiefia kuo mahinó.
 7. Fakaleá: Isaac Watts, 1674–1748
  Fakatuʻungafasí: John J. McClellan, 1874–1925