Ko e Maama Faka-ʻOtuá

Lyrics

 1. 1. Ko e nāunau ʻo e ʻOtuá,
  ʻOku hā he fonuá,
  Fakamāma ki he loto
  mo e ʻamanakí.
 2. Fakahā Hoʻo māmá,
  Kia kimautolú,
  ʻE Tamai ke mau ʻilo
  ʻO talangofuá.
  Ko homau misioná,
  Ke fakamafola,
  Hā ʻa e tuí homau lotó,
  Ko e fetuʻu ʻahó.
 3. 2. Ko e māma ʻo e tui ʻe ʻi he
  loto ʻo e fānaú,
  Hangē ha moto kuo matalá,
  Fakaʻofoʻofá.
 4. Fakahā Hoʻo māmá,
  Kia kimautolú,
  ʻE Tamai ke mau ʻilo
  ʻO talangofuá.
  Ko homau misioná,
  Ke fakamafola,
  Hā ʻa e tuí homau lotó,
  Ko e fetuʻu ʻahó.
 5. 3. Kuo ongoʻi he tuí
  ʻa e taʻe hā maí,
  Tamai ke mau loto-maʻa
  Hā ʻa e ʻAfioná.
 6. Fakahā Hoʻo māmá,
  Kia kimautolú,
  ʻE Tamai ke mau ʻilo
  ʻO talangofuá.
  Ko homau misioná,
  Ke fakamafola,
  Hā ʻa e tuí homau lotó,
  Ko e fetuʻu ʻahó.
 7. Fakaleá: Matilda Watts Cahoon, 1881–1973
  Fakatuʻungafasí: Mildred T. Pettit, 1895–1977, fokotuʻutuʻu fakatuʻungafasi