Umaga Na

Lyrics

 1. 1. Umaga na, anino’y napawi
  Ating masdan ang bandila ng Sion.
  Sa pagsikat ng umagang maningning,
  Sa pagsikat ng umagang maningning,
  Dakilang magliliwanag ang mundo ngayon.
 2. 2. Napapawi na, mga kamalian,
  Dahil sa sagradong katotohanan.
  L’walhating nagbuhat sa kalayuan,
  L’walhating nagbuhat sa kalayuan,
  Sa bawat bansa’y nalalapit nang mamasdan.
 3. 3. Ang mga Hentil, ngayo’y pinagpala,
  Ang biyaya ng Israel, ganap na.
  Pinatawad na ang lahi ni Juda,
  Pinatawad na ang lahi ni Juda,
  Ipinangakong Canaan ang s’yang biyaya.
 4. 4. Pakinggan n’yo, tinig ni Jehova,
  Magbangon at mabuhay, mga Hentil.
  Kanyang mga bisig ay nakalaan,
  Kanyang mga bisig ay nakalaan
  Upang ang Kanyang piling lipi ay tanggapin.
 5. 5. Katotohanang nanggaling sa lupa,
  At ang mga anghel na galing sa Diyos,
  Kapwa nagtagpo at nagpatotoo,
  Kapwa nagtagpo at nagpatotoo
  Nang maibalik sa Diyos an mga tinubos.
 6. Titik: Parley P. Pratt, 1807–1857
  Himig: George Careless, 1839–1932