Kuo ʻAho Hake ʻa e Pō

Lyrics

 1. 1. Kuo ʻaho hake ʻa e pō.
  Ko e maama ʻoku ulo,
  Ko e maama ulo lahi,
  Ko e maama ulo lahi,
  Ko e ʻEiki ʻo māmani.
 2. 2. Ko e ngaahi ʻao ʻoku puli.
  ʻI he ulo ʻa e moʻoni,
  Ko e nāunau ʻoku hā mai,
  Ko e nāunau ʻoku hā mai,
  Ki he puleʻanga lahi.
 3. 3. Ko e kuonga ʻo e senitaile.
  Tāpuaki ʻIsileli,
  Maʻá e hako ʻo Siuta,
  Maʻá e hako ʻo Siuta,
  Te nau foki ki Kēnani.
 4. 4. Folofola ʻa Sihova.
  Māmani e ke tokanga.
  Hono nima māfimafi,
  Hono nima māfimafi,
  Mo tokanga Hono kakai.
 5. 5. Kuo fakafetaulaki.
  Kau ʻāngelo mo māmani.
  Hā ʻa e maama mei Saione.
  Hā ʻa e maama mei Saione,
  Ke ʻomi ʻaki ʻa e kakai.
 6. Fakaleá: Paʻale P. Palati, 1807–1857
  Fakatuʻungafasí: George Careless, 1839–1932