Muli Nating Naririnig

Mga Titik

 1. 1. Muli nating naririnig,
  Ang tinig ng Diyos natin.
  Kadilima’y pinawi N’ya,
  Nagwika S’ya sa atin.
  Sa kaligtasang pangarap,
  Lahat magsipagdiwang,
  Ligaya N’ya’y sisimulan
  Sa mga huling araw.
 2. 2. Ebanghelyo’y itanghal n’yo
  O mga misyonero,
  Mga bansa’y ihanda na
  Sa pagdating ni Cristo.
  Kapiling ng sanlibutan,
  Sigaw nati’y hosana,
  Isang walang hanggang himig
  Papuri sa ngalan N’ya.
 3. Titik at himig: Evan Stephans, 1854–1930