Te U Maʻu ʻI Fē ʻa e Melinó?

Lyrics

 1. 1. Ko e fē ʻa e melinó?
  Pe ko e fiemālié,
  Ko e monū kuo nau liʻaki aú?
  Kafo ai ʻa e lotó, Pe mafasiá
  He vakai ki hoku
  Laumālié.
 2. 2. ʻI he taulofuʻu
  ʻA e faingataʻa,
  Te u hūfanga nai ki fē, Ko Koe pē,
  ʻE maʻu nai mei fē, ʻA e fiemālié,
  Ko hai ʻe ʻafioʻi
  Ko Sīsū pē.
 3. 3. Naʻá Ne talia
  Hoku mamahí,
  He faingataʻa kotoa ʻEiki ē
  ʻOmi pē ʻa e nongá. ʻOmi kiate au.
  ʻOku taʻe ngata
  Hoʻo ʻofá.
 4. Fakaleá: Emma Lou Thayne, fāʻeleʻi 1924. © 1973 LDS
  Fakatuʻungafasí: Joleen G. Meredith, faʻeleʻi 1935. © 1973 LDS