Tau Nofo he ʻEiki Hono Tafaʻaki

Lyrics

 1. 1. Tau nofo he ʻEikí,
  Hono tafaʻakí,
  Tau kole mo tangi,
  Tau nofo he ʻEikí,
  ʻIkai ha tau ʻe fai,
  Fili ʻe ʻoho mai.
  Ka ʻoho ʻa e filí,
  Tau nofo he ʻEikí.
 2. Tau nofo he ʻEiki
  Hono tafaʻaki
  Tau kole mo tangi
  Tau nofo he ʻEikí.
 3. 2. Tau tali ʻa e ʻEikí,
  Mo ʻEne faʻahí.
  Faʻahi mālohi,
  Tau nofo he ʻEikí.
  Te tau ʻikunaʻi,
  ʻIkai ha tokaʻi.
  ʻEiki ngaahi ʻEiki,
  Tau nofo he ʻEikí.
 4. Tau nofo he ʻEiki
  Hono tafaʻaki
  Tau kole mo tangi
  Tau nofo he ʻEikí.
 5. 3. Ko e maka naʻe tā,
  Taʻe kau ha nimá.
  Teka he fonua,
  Tau nofo he ʻEikí.
  Tau ō ʻo malanga,
  ʻI he loto toʻa.
  ʻOua te tau foʻi,
  Tau nofo he ʻEikí.
 6. Tau nofo he ʻEiki
  Hono tafaʻaki
  Tau kole mo tangi
  Tau nofo he ʻEikí.
 7. 4. Mālohi ʻo heli,
  ʻEne ʻahiʻahí.
  Heʻetau faʻahi,
  Tau nofo he ʻEikí.
  Ko e tauʻatāina,
  Kau tau ʻa e ʻOtua.
  Kau tau e ko e mafi,
  Tau nofo he ʻEikí.
 8. Tau nofo he ʻEiki
  Hono tafaʻaki
  Tau kole mo tangi
  Tau nofo he ʻEikí.
 9. Fakaleá: Hannah Last Cornaby, 1822–1905
  Fakatuʻungafasí: Henry H. Russell, 1818–1900, alt.